You are here
Home > 2020 > July

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင်(2)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင်KIAၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လႆႈငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း (400) သႅၼ်

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ - RFA ဝၼ်းထီႉ - 25 -07 -2020 ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင်သွင်ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈတပ်ႉ သိုၵ်းKIAလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈယူႇတႄႉတႄႉလႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းၶၢင်KIAယိုၼ်ႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းသေ သၢႆႈပၼ်ပႃးငိုၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင်ႉၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်(400)သႅၼ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင်(2)ၵေႃႉၼႆႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိင်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(18)ပီ၊ ၸၢႆးၸေႃႇမဵဝ်းဢူး ဢႃႇယူႉ (16)ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇႁူၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်မၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸေႈၵႅင်း၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ(6)ဝၼ်း ပီ 2020ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း(2)ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇဝၢၼ်ႈၸႄႇၸိၼ်း တူင်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉသေ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင်KIA တီႉၺွပ်းၵႃႇ ႁိုင်(16)ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပႅတ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း(2)ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းKIA ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈ မုၼ်းမႂ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်TNDP၊ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်SSP၊ ဢိၵ်ႇၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

“လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈပူင် ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်ပႂ်ႉ ၸႅတ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉသိမ်း”

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ - ဢေႇရႃႇဝတီႇ ဝၼ်းထီႉ - 18 -07 -2020 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇ ထိင်းသိမ်းၵႅတ်ႇၶေတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်ၵၼ်ဝႃႈ ၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇဢၼ်ပၵ်းသဝ်းၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ဢၼ်ပႂ်ႉတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ၊ပႂ်ႉၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၼႆသေ လႆႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉသိမ်း ပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(15) လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူင်းယၢင်းလႅင်တႄႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ပိၵ်ႉသိမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (16)ဝၼ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19) ၼႂ်းတိူင်း မၵူၺ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶိၼ်ႇမွင်ႇဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႁဝ်း ၼင်ႇၵၼ်သေ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ(19)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ၊ ပိူင်လူင်ႁဝ်း ၶႃႈလူဝ်ႇထိင်းသိမ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၵူၺ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိုင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈ

July-16-2020By-သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃၼ်ႇလၢႆႇ 16 ဝၼ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢဝ်းၶမ်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ၊ ဝတ်ႉ ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ ၊ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူမ်ႈယဵၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင်လေႃႉ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃးယ ႁူမ်ႈ (7) တူၼ်လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃသဵဝ်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလႃသဵဝ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႃႈၼႆ။  ၽၢင်ႁၢင်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆႉမီးသၢမ်ထၢၼ်ႈသေ ထၢၼ်ႈတႂ်ႈတေမီးႁူဝ်ႉဝၢင်းသူၼ် မွၵ်ႇ ၼႃႈယၢဝ်း (60) ထတ်း ၼႃႈပွတ်း (50) ထတ်း ထၢၼ်ႈၼိူဝ်ၼႃႈယၢဝ်းမီး (40) ထတ်း တၢင်းသုင်မီး (13) ထတ်းၶိုင်ႈ ပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈတေသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ လႄႈ လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ သီပိုၼ်ႉတေပဵၼ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇသဵဝ်ႈသီၶၢဝ် သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၶျၢင်းCNF တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇAA ထွႆသိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ - ဢေႇရႃႇဝတီႇ ဝၼ်းထီႉ - 16 – 07 – 2020 ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပၢတ်ႈ(6)လိူၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝီႉတူဝ်ႇရီႉယႃႉငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶျၢင်းCNF ယဝ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ15ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းၶျၢင်းCNF သလၢႆးထႅတ်ႉၼီႇ လၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၶျၢင်းသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇAA ဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပႃႈလႅတ်ႉဝႃႉ မိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၼုၵ်ႈထွႆဢွၵ်ႇမူတ်း မူတ်း ၵူၺ်းတေဢဝ်လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺီႉၵၼ်သေႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇႁိုဝ် တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် သေလိုပ်ႈဢွၵ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ပၵ်း သဝ်းၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းလႄႈငဝ်းလၢႆး ၸင်ႇသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ဢွၵ်ႇတႄႉၶဝ်တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶျၢင်းၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်း ထီႉ (7) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ(15) ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပၢတ်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ တႃႇၸွႆႈ ထႅမ်IDP ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢိၵ်ႇပႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၽွၼ်းၸႃႉတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်

July 14-2020 By-သႅင်ၸိုၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 14 ဝၼ်း ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးလႃသဵဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ပျႃႇႁႃႇမူး ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး (RCSS) လႆႈငူပ်ႉငိတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေတႃႉ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ (RCSS) လႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၼႆယူႇ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵျႃႇလၢႆ 13 ဝၼ်း ပီႊ2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိဝ်ႇႁႃႇမူးလႃသဵဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ (2) ၵေႃႉ သေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႈၼႂ်းတပ်ႉ ၶမယ (502) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ လႆႈလူင်းတွင်ႈထၢမ် မေႃယႃတီႈၼွင်ပိင်  ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူတ်းယႃၽႃတတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ထုၵ်ႇၶႃႈ ႁႅမ်တၢႆၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)

“ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းသႅၼ်ပွင်း( သွင်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင် ပႅတ်ႇပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသီႇသႅၼ်) တီႈ ဝဵင်း ၼွင် ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ”

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ - CCDAC ဝၼ်းထီႉ - 09 -07 -2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8ဝၼ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇပီ2020ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်(26)ၵီးလူဝ်း၊ ယႃႈမ(800000)မဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ မီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးပဵၼ် ၸၢႆး ၸၢမ်ႇမိၼ်ႉ ဢႃႇယူႉ32ပီ တီႈယူႇပွၵ်ႉ(7)ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဢွင်ႇတွင်း ဢႃႇယူႉ 26ပီ ယူႇ ဝၢၼ်ႈၶႃးပၢတ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း လုၵ်ႉတင်းၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ ႁေႃႈၸူးဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ သွၵ်ႈႁၼ်ၺႃး ယႃႈမဝ်း ၵမ်တင်းၼမ်။ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃး တူင်ႈၽျူင်ႈ(ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး) သေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း ၵႃးၵေႃႈ ၽၢႆႇပရိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ထိင်းသိမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈတပ်ႉႁူင်းပရိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

“မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၵူၼ်းတၢႆ(50)ၵေႃႉ တႃႇၵူၼ်း(10)သႅၼ် တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ”

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ - DBB ဝၼ်းထီႉ - 09 -07- 2020 ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ၊လိၼ်ယူတ်ႇ၊ တီႈၵုၼ်ၵျူးရူး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ(50)ၵေႃႉ၊ႁၢႆလၢႆဝႆႉ(20)ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယူႉဢႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈယူႇဝႆႉၼိူဝ်လင်ႁိူၼ်း၊ ၸိူဝ်းၶမ် ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ႁိူဝ်းသေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ၊ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ “ယူဝ်ႇ သျီႇႁၢႆႇတီႇသူႇၵႃႇ” လၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ထူမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပွႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းသီႇမိုၼ်ႇပၢႆသေ ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ၊လိၼ်ယူတ်ႇသေ ၶူဝ်၊သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်ႈၵေႃႈ လူႉလႅဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ(10)သႅၼ်ၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

Top