You are here
Home > 2020 > February > 06

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈ ႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈလီၼႂ်းၸုမ်း၊ မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလီၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လီၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ မီးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းမိူင်း၊ မီးၼႂ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ လီၼႂ်းလူၵ်ႈ၊ မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ လီတီႈၼၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈ ႁူႉ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ယွၼ်ႉၽႂ်လႄႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၢၼ်း ပဵၼ်ၼၢၼ်းမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ႁီးၵေႃႈ ၼိူင်ႈၾၼ်ၼိူင်ႈၵႆ၊ ၼိူင်ႈလမ်းၼိူင်ႈဝႆ ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈလႃႇ? ၽူႈၼမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(May 2017) ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၼႂ်းၵႂၢမ်းတႆး ပေႃးမီးဝႆႉ- ယၢႆႈၵၼ်ႁႅင်းယွမ်း၊ ႁွမ်းၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ၊ ဝူဝ်း ၽၢတ်ႇၽုင် ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၽၢတ်ႇၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵမ်တဵမ်ပိုၼ်ႁၢၵ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵမ်လႅမ်ႈလဵဝ်ႁၢၵ်း ငၢႆႈ၊ ႁဝ်းပဵင်းၶႃ ႁႃးပဵင်းၶဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵင်းတႃတိၼ်၊ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း၊ ၽိုၼ်းလုၼ်ႈ လဵဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဝႃး

Top