You are here
Home > 2020 > February > 03

မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ ဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း

February 3,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ တႃႇႁပ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်ၼၼ်ႉ မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ(UAE) လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တိုတ်ႉဢဝ် ၵုၼ်ၼမ်ႉ ၵၢမ်ႈ(Heard Island) တီႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢတ်ႇတိၵႃႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပဵၼ်ၽွၼ်း လီၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼပ်ႉ(2)ပီႊပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁႂ်ႈၶိုင်ဢဝ်ၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈ သႂ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ(UAE)ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ဝၢင်း ၽႅၼ်တႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ(Heard Island) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇ တိၵႃႊမွၵ်ႈ(1000)ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႊၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ တေတိုတ်ႉဢဝ်ၵုမ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၵုၼ်ၼ်လူင်ဢႃႊၼၢၼ်ႇတိ ၵႃႊၼၼ်ႉ လတ်းၶၢမ်ႈမႃးဝႆႉ တီႈၽၢင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢေႃႊၸတေးလျႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် တေတိုတ်ႉၸၼ်မႃးဝႆႉတီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵုၼ်ဢႃႊၾႃႊရိၵၢၼ်ၸၢၼ်း ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶူၼ်ႉ ၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇတိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၵုၼ်ၼမ်ႉၵၢမ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်မိူင်းယူႊဢေႇဢီႊ လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ သဵင်ႈၵႂႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 80 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ

February 3,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇယႃႈယႃ(Gilead Sciences) ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူင်ဢွၵ်ႇယႃႈယႃရႅမ်ႇတီႇသၢႆႉပႃႊ(Rdmdesivir)သေ ၸၢမ်းယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ရူဝ်ႇၼႃႊ တီႈၼႂ်းမိူင်း U.S ၶၢဝ်းတၢင်း(1)ဝၼ်း တၢင်းပဵၼ်လႆႈႁၢႆၶႅၼ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ တီႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃရႅမ်ႇတီႇသၢႆႉပႃႊ(Remdesivir)သေ ယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၼၼ်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉဢမ်ႇႁၼ်မီးသင်လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ႁပ်ႉၽွမ်ႉၸႂ်တႃႇယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ယႃႈယႃၶႃႈႁႅမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ(Remdesivir)ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပႆႇတၢင်ႇမၢင်ၾၢင်သေတႃႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃပၼ် တၢင်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊ(Corona Virus)ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်

လုမ်ႈၾႃႉလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၶေႇၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ (Wuharn Virus) ၼႄလၵ်း ထၢၼ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ႁူင်းၵၢၼ်ယူင်ႇၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃး ၽွတ်ႊ(Ford)၊ TOYOTA ၼႆႉ တေလႆႈဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢတ်ႈယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵုမ်ႇမၼီႇ ဢၢႆႊၽူၼ်ႊ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႃလၢႆးတၢင်းတႅၼ်းတၢင် လွင်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇလႄႈလၢႆးပိုၼ်ၶၢႆမၼ်းယူႇ၊ လၢၼ်ႉၵေႃႇၽီႇ ၸတႃးပၢၵ်ႊ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လၢၼ်ႉၵေႃႇၽီႇမၼ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႂ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈမၼ်းတေႉတေႉယူႇ။ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိသျှ) ႁဵတ်းၵၢၼ်မိၼ်တေႃႇသူင်ႇၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၶေႇ ၼၼ်ႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 30.1.2020 ပူၼ်ႉမႃးသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမူတ်းယူႇ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢမေႇရီႇၵၼ်ႊ၊ ႁိူဝ်းမိၼ် ၵၼေႊတႃႊ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈလူတ်းယွမ်း မၢႆၶပ်းၵၢၼ်မိၼ်ၶဝ် ယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႊၶဝ်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တွင်ႉတိဝ်း ၸိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသျႃႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ-- ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶိူဝ်းၶေႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ H5N1 ၽႄႈၸွတ်ႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

February 3,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႁူဝ်ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႊလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉၶွႆႈတၢႆၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉမၼ်းသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ ပီႊ 2020 ၼီႊ ၼႆႉၵူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇ(H5N1) လႆႈၽႄႈၸွတ်ႇ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းႁူႊၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်(H5N1)သေ ၼႂ်းႁူင်းလဵင်ႉလူၵႆႇ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉတူဝ်ၵႆႇမွၵ်ႈ (8000)တူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႆႇလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉတူဝ်ၵႆႇမွၵ်ႈ(4000)တူဝ် လႆႈ တၢႆၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ

Top