You are here
Home > 2019 > November

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

November - 25,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ဝႅမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ လုင်းၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သေ ဢၢင်းဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉလွင်ႈၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တေသၢင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၼမ်ႉတူႈ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တေႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီး 2014 ၼီႊသေ ယွၼ်ႉမီးၽွၼ်းၸႃႉ ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႇမူႇဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႇလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢမ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၼႆယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-24.11.2019 ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾႆးၾႃႉၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၶေႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းသဝိတ်ႉၸလၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၼေႃႊဝေႇ ၶဝ်မႃးသၢင်ႈၾၢႆၾႆးၾႃႉ

တပ်ႉသိုပ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ

November - 24,2019 By – Hseng Zaing ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေႈ မဵဝ်း တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈတီႈသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸွမ်ႁၢၼ်/ ဢွင်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ)လၢတ်ႈ ၼႄတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းႁွင်ႈတႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီး ၵိုၵ်းသုမ်ႉထဵင် သူၼ်ၼႅင်ႈ။ သူၼ်ၼႅင်ႈၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်းသေ တၢင်းၵႆ ၵၼ်တေမီးမွၵ်ႈ(800)မီႇတႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မိၵ်ႈမၢႆၶူဝ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵွင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်း

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ၸူးၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ သင်မီးၽူႈၵႅဝ်ႇၵၢင်ၸိုင် တေဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း(17)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(AA)ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်လီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇမဵတ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆရသေႉသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးသူၺ်ႇၼႃႇတီႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း 25 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပွႆႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃ တိုၼ်းတေလူင်းလၢႆးလိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်

November - 12,2019 By – Hseng Zaing မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမိူင်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral Ceasefire Agreement ၼႆလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇ လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ ၼေႃႇပူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ(KIO/ KIA) လႆႈမီးၶေႃႈတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇပူႇလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIO/ KIA) တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈ မိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆသေတႃႉ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ တီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ “ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း Bilateral ၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ လွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးမူႇပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈ လႂ်၊ တီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇတၢႆတူဝ်။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယွၼ်းပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ၸူးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႆႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉပဵၼ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တိ ၺွပ်းၵူၼ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်သေ တိၺွပ်းဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလုမ်း တတ်းသိၼ်(လုမ်းတြႃး)သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းတႃႇတေ ႁူပ်ႉထူပ်းငူပ်ႉ ငီႉၵၼ်တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ တၢင်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽူႈမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၸဝ်ႈႁၢၼ်/ တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းဝၼ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆပိင် ဢိူင်ႇဝဵင်းမႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်လႆႈတိုဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ “ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်တင်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ တပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ(88)လႄႈ တပ်ႉၶလယ(77)လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉ ၵွင်(765)လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ပေႃးၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မၢၵ်ႇ လူင်ၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး” ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ

November 11,2019 By သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈ ၶမ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁူင်းၵၢၼ်တုမ်ႈႁုင်လိၼ်ပုၼ်ဢႄႇလ်ၾႃႇ မွၵ်ႈ 5-6 လၵ်းသေ မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇတပျေႇ ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ သၢႆႁေႇငိူၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၶဝ် ထူပ်းႁၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း၊ ႁွၼ်ႈ၊ တူမ်ႈႁုင်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း(Traditional Gold Mining) ၵူၺ်း သေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇပၼ်သုၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းထၢၼ်ႈသုင်ၶဝ် ၶဝ်ႈၸိမ် ၸွမ်း ၼႆယူႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႈလၢႆးတႄႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ(2)ၵေႃႉ လူင်းၶုတ်းဝႆႉယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ  လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဢွင်ႇတပျေႇၶဝ် ယၢမ်ႈတင်ႈၶူင်း

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း

November 11,2019 By သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈတွၼ်ႈယလႃး ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈ ထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိပ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းတႃႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢၼ်ႇၾႃႇရႃႇ ၸေႈဝဵင်းသတွင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈယလႃး ၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ လၵ်ႉလွမ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးမွၵ်ႈ(15)ၵေႃႉလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ သတွင်း-ယလႃး-ပၢတ်ႉတၼီႇ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ မိူင်းမလေး သျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ “ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထူပ်းႁၼ်သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉ တွၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းလူင်းၵွတ်ႇလၢင်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇဝႆႉ တဵတ်ႇ တဵတ်ႇ

Top