You are here
Home > 2019 > September > 10

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11) သႅၼ်မဵတ်ႉ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႄႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼိတ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးသိမ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႆတၢင်းမႃးလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်လႄႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼဵတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၽၢႆႇ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်းလူၺ်းၸွမ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇထူင်ပိူဝ်ႉၼၼ်ႉ

လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းၶႄႇ မီးၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ မႃးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႈ - သူၺ်ႇလီႇၼႆႉ ယေႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ (13.6) ပီႇလီႇယၼ်ႊသေ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ(2)မိူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉမႃးမွၵ်ႈ(2)ဝူင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈဝႆႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNTJP/ MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(PSLF/ TNLA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(ULA/ AA) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ယိုၼ်ႁပ်ႉတႃႇငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတေႇလိူၼ်ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ “ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသေ သၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ” ၼႆသေ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေၵပ်း သိုပ်ႇမိူင်းၶေႇ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႉဢႅတ်သ်ႇပႃႊ ဢေႇပီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႇငမ်းလႆႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇလႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႆႇ ၺႃႇတၢင်းမေႃသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵမ်ၵိၼ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢႅတ်သ်ႇပႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶေႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽၢင်တိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူင်းၶေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသေ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းဝႄႈလွတ်ႈလွၵ်းလၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်း ဢူႊရေႃႉပႃႊႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃႊၵေႃႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵုမ်းထိင်းၼိူဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉ ပႃႊမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်မႃး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းၶရၢႆႊမီႊယႃႊသေ တီႈၼႂ်းယူႊၵရဵၼ်ႊပွတ်း ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇ

September 10,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်မၼ်းသေ တီႈၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သႅၼ်ႇႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တမ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸုင်ၸၼ်ဢဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇလူင် ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵင်ႈၸွင်ႈ ယိပ်းတင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပူၵ်းပၢႆႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး 4 ဝူင်ႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင် ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇ ပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉႁၢၼ် မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူဝ်ႈတၼ်းပၵ်း တႃပႂ်ႉတူၺ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ “ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း

Top