You are here
Home > 2019 > September

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(မိူင်းပိတိၼ်ႇ)

September 12, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ) လႆႈပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇ မိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ မိူင်းၶႄႇလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶေႇၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပိတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူင်းဢိင်းၵလိတ်ႈ (ပိတိၼ်ႇ) မီးတၢင်းႁၼ်ဝႃႈ တေပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ်တၢင်ႇပႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လတ်းၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်သပ်ႉရႅတ်ႊတလေႊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႇယေႃႈတႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇ လီႊသႅဝ်ႊမိင် (Liu Xiaoming) လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ “ တပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ)ဢမ်ႇၸွမ်းလၵ်းမၢႆသဵၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတမ်းဝၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼႃႇ။ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(3)လၢၼ်ႉၸတု ယၢၼ်းမီႇတႃႊ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းၶေႇႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ပေႃး ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ မွၵ်ႈ 12 လၵ်းတႄႉၽိတ်းၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၵျႃႇမိၼ်ႇၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၸီႉၸမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းၶူင် ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈဝဵင်းဢႃႊပႃႊတီးႁိ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈဢၼ် ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈၶိူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီႇယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႉသ်ရေႊသိမ်းလႆႈတပ်ႉဢီႇရၢၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ် လၵ်းထၢၼ်မၢႆတွင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ လႆႈႁူႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊၼၼ်ႉ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၶဝ် လႆႈယႃႉပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈလပ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွပ်ႇ ပၢႆးၶိူင်ႈဢၼူႉမိဝ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း(IAEA)ၶဝ် ၵူတ်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႇ

တႃႇႁဵတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ-မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမွၵ်ႈ(3.6 )ပီႇလီႇယၼ်ႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မၢၵ်ႉဢႅတ်ႉသ်ပႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ယၢၼ်မၵ်း မၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မွၵ်ႈ 3.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇလႃႇ တမ်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတႃႊၵွၼ်ႇ 127 ဢၼ် ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း တႃႇတေႃႇၼႄႇ ထ ရၢမ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈဢႄႇလိၼ်း မၢၵ်ႉၶႅတ်ႉသ်ၶႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈတၢင်ႇပၢႆးၼႄ တီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသပ်း ၶိုၼ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တေၶၢႆႉတီႈ မၼ်းၵူၺ်း ” ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇၼႆႉ တေၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ် ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 175 လၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ- မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢဝ်းၵႆထိုင် 1954 လၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵေႃႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်း 50,820 ၵျၢပ်ႈ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸယၽ(ၼွင်ၶဵဝ်) လႄႈတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေႃႉ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်းတလေး-မူႇၸေႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်းမွၵ်ႈ(50,820)ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ၶွင်မဵဝ်းၵျီး တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ဢၼ်မဵဝ်းၵျီးလႄႈ တဵင်းသူၺ်ႇ ႁေႃႈမႃးၸွမ်းတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်းတလေး - မူႇၸေႈၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်း ၵမ်ဢၼ်သိူင်ႇသိမ်းမႃးၼႂ်းၵႃးတၢင်းၼမ်။

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11) သႅၼ်မဵတ်ႉ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႄႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼိတ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးသိမ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႆတၢင်းမႃးလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်လႄႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼဵတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၽၢႆႇ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်းလူၺ်းၸွမ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇထူင်ပိူဝ်ႉၼၼ်ႉ

လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းၶႄႇ မီးၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ မႃးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႈ - သူၺ်ႇလီႇၼႆႉ ယေႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ (13.6) ပီႇလီႇယၼ်ႊသေ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ(2)မိူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉမႃးမွၵ်ႈ(2)ဝူင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈဝႆႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNTJP/ MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(PSLF/ TNLA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(ULA/ AA) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ယိုၼ်ႁပ်ႉတႃႇငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတေႇလိူၼ်ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ “ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသေ သၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ” ၼႆသေ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေၵပ်း သိုပ်ႇမိူင်းၶေႇ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႉဢႅတ်သ်ႇပႃႊ ဢေႇပီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႇငမ်းလႆႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇလႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႆႇ ၺႃႇတၢင်းမေႃသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵမ်ၵိၼ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢႅတ်သ်ႇပႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶေႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽၢင်တိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူင်းၶေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသေ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းဝႄႈလွတ်ႈလွၵ်းလၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်း ဢူႊရေႃႉပႃႊႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃႊၵေႃႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵုမ်းထိင်းၼိူဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉ ပႃႊမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်မႃး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းၶရၢႆႊမီႊယႃႊသေ တီႈၼႂ်းယူႊၵရဵၼ်ႊပွတ်း ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇ

September 10,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်မၼ်းသေ တီႈၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သႅၼ်ႇႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တမ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸုင်ၸၼ်ဢဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇလူင် ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵင်ႈၸွင်ႈ ယိပ်းတင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပူၵ်းပၢႆႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး 4 ဝူင်ႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင် ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇ ပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉႁၢၼ် မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူဝ်ႈတၼ်းပၵ်း တႃပႂ်ႉတူၺ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ “ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ99ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း

September 9, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 2:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် မၢၼ်ႈ ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈဢႅမ်ဢေႇ(MA-3) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်းမၢႆ(2) ၽၢႆႇတပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶမယ (14) ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ(99) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသေ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽႄတပ်ႉထႅဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈသေ တိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ MA – 3 ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်ႈ ၾႃႉၵႂႃႇသေ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းတႅၵ်ႇ(1)လုၵ်ႈလႄႈ ဝိၼ်းၵူဝ်ႇ

Top