You are here
Home > 2019 > August > 14

မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းဢႃႇၸီႇယၢၼ်ႇ တိူဝ်းၵႅၼ်ၶႅင်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပူၵ်းသၢင်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး၊ တေ ၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ပၢႆးၸၢၵ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶူင်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ထၢၼ်ႈၵၢင်၊ ထၢၼ်ႈသုင် တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆးငိုၼ်းတွင်းၵႂႃႇသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သုင်သုတ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇတၢင်း ၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တေလၢမ်းထိုင် ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ထတ်းသၢင်ႈၼႄဝႃႈ ပွႆးတိုၵ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၶေႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းထိုင် လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁႅင်းၸိုၼ်ႇၵၢၼ်ၶႅင်ႇတႃႉပွႆးတိုၵ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼႆႉ ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးပွႆးတိုၵ်းလွၵ်း ၵၢတ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵႂႃႇၽဵၼ်ႈ ၽဵၼ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ တေပႂ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼၼ်ႉသေ

Top