You are here
Home > 2019 > August > 10

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တႃႈမူဝ်းငႄးထႅင်ႈ

August 8,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:20 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃႈတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) လႆႈၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ(290) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႈႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ရမၶ) တီႈတႃႈမူဝ်းငႄး ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 17 လၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ် တိုၵ်းေတႃးၵၼ်ေသ တပ်ႉဢူၺ်းလီ ပွတ်း ႁွင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈမူဝ်းငႄးေသ တိုၵ်းေတႃး တပ်ႉၶလယ(290) ၼႆယဝ်ႉ။ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း(1) ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆပၢႆေသ ၽၢႆႇတပ်ႉဢူၺ်းလီ လႆႈထွႆသိုၵ်းပၼ်ဢွၼ််တၢင်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်ေသ လႆႈၸဵပ်းမၢတ်ႇလူႉတၢႆသွင် ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႃႈတီႈတွၼ်ႈလိၼ် တႃႈမူဝ်းငႄးၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈလိၼ်

Top