You are here
Home > 2019 > August > 06

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 5,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃ သႅပ်ႇတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းေသ ထုိင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၶွၼ်ႉပႃးမႆႉ ၶဝ်ႈေလႃႇေပႃႉထုပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ လႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်ေပႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃသႅပ်ႇေသ ေတႃႇသူႈၶိုၼ်းႄလႈ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁႃႊၵွတ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႃႇထၢၼ်ႊႄလႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ႉၶွျင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်း တိင်းသူႊဝူၺ်(82)ေၵႃႉ လႆႈထုၵ်ႇ တင်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းႁွင်ႇၵွင်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢိၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်ႄလႈ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ် မိူင်းႄၶႇလူင် ထိုမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဝိတ်ႉထူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ ႁႃႊပိူဝ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵွင်မႃႈမဝ်းၸွမ်း ေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)

August 5,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၸတ်ႉငၢၵ်ႈ ၼႂ်းေၵႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ေၵႃႉဢၼ်ႁပ်ႉၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ေသ လၵ်ႉပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ် ၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇေသတႃႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႂၢင် မႃႈမဝ်းၸွမ်း ေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်တုမ်ၼၼ်ႉေသ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵတိသတ်ႉၸႃႇ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇမိၼ်ႉၸူဝ်း ေၵႃႉဢၼ်မီးတၢင်းႁၼ်ဝႃႈ “ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႈ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ယဝ်ႉၸတ်း လၢႆးၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ပၵ်းပိူင် လၵ်းမၢႆသိုၵ်း” ၼႆယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈတိူၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈ ၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၼႆထႅင်ႈယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵိုတ်းတိုၵ်း

August 6,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ေတႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈေမႃးႁၢၼ်ႇ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆႄလႈ တႃႈမူဝ်းႄငး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူိင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႆႈၶင်ႉၶမ်ၸွမ်း တၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉမ(99) လႆႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆႄလႈ တႃႈမူဝ်းႄငး ၸွမ်းဝၢၼ်ႇ ေမႃးႁၢၼ်ႇ ေတႃႇထိုင်သၢပ်ႇၼမ်ႉၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၶိုၼ်းႁူမ်းႁွမ်းၵၼ်တင်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈမူဝ်းႄငးယဝ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းေတႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) 3 ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸူမ်

Top