You are here
Home > 2019 > August > 05

မိူင်းႄၶႇၽွမ်ႉတႃႇႁပ်ႉတုိၵ်း မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ

August 5 ,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ Source; One News ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ေတႃႇႄၼႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၼႂ်းၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုၼ်ႇေတႃႉသူင်ႇၶွင်မိူင်းႄၶႇ ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်းေတႃႇလႃႇ (300)ပီႇရီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ေတတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10% ၼႆႄလႈ ၸိၼ်းတရဵင်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႄၶႇ ၸင်ႇလႆႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈ မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တုိၵ်းၸိုင် မိူင်းႄၶႇေၵႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇေတႁပ်ႉတိုၵ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈေတမႃးတွင်ႈထၢမ်ေၶႃႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင်၊ ေတပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၵူၺ်း။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတင်းလုမ်ႈၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵမ်ႉယၼ်ၼူိဝ်ၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်သူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႄၶႇႁဝ်းၶႃႈႄတႉ သိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလီယူႇ။ ေပႃးဝႃႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵႂႃႇ၊ ေပႃးဝႃႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ

ပႃႇတီႇတႆးလႅင်သွင်ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလူၺ်ႈမူႇပိူင်

August 4,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ Source; The Voice of Shan – Ni ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 3 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်ႄလႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင်(2)ပႃႇတီႇ လႆႈႁပ်ႉၵႂၢမ်းၽွၼ်းတီႈသၢင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈၶဝ်ေသ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတူိၵ်ႈလိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ေၸႃးဝိၼ်းထုၼ်း ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ လူၺ်ႈမူႇပိူင်၊ တႃႇေတႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ေတဢဝ်လၢႆးလႂ် ေတႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယူႇ”  ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇတႆးလႅင်း လႆႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ်သွင်မူႇသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈ ႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးလႅင်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မႃး ၽၢင် ႁၢင်ႈမူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ေတပိုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ႁၢင်ပီႊၼႆႉ

August 4,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်းၸုိင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႈ ၶွင်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈေၼႇပျီႇေတႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ  ငိုၼ်းဝႂ် ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊသုတ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ “ ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇယူႇ၊ ဢၼ်ႁဵတ်း မႃးေၵႃႈ လႆႈဝႃႈၸမ်ထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပီႊၸမ်သုတ်းၼႆႉ ေတပိုၼ်ေၽႈဢွၵ်ႇယူႇ။ တီႈၼႂ်းငိုၼ်း ဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇပႃးႁၢင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉေၵႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်မႃး တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်း တႅၼ်းယဝ်ႉ” ၼႆယူႇ။ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇေယး ငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ေတ ဢိတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

August 4,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ Source; RFA ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈေၵႃႉၼိုင်ႈ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ႄလႈ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လူင်းသူႇေၸး ေၵႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ မႅၼ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈေသၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်မၢၵ်ႇတၺိၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတင်းၵႆမွၵ်ႈ(2)လၵ်းၼၼ်ႉႄလႈ လႆႈ ယိပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းသူႇေၸးၼႆႉ ဢႃႇယူႉတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ(30)ၶူပ်ႇပၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႄလႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇေသဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၶႅၼ် ၸွမ်းတိၼ်ေၵႃႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းႁႆႈသူၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ် လုင်းသူႇ ေၸး ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈၸၢမ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ႇၵျႃႇလၢႆႇၼၼ်ႉ

Top