You are here
Home > 2019 > August > 01

ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတႅၼ်း

August 1, 2019 By - သႅင်ၸုိင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(78)ေၵႃႉ ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ငၢၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းေၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်းတႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်းမႃး တီႈၼႂ်းလုမ်း ၽွင်း တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် မွင်ႇမွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလီ။ ထုၵ်ႇလီတွင်ႈထၢမ် တူၺ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉၽၢႆႇၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ေတဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၵိုၵ်းပႃးၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ်ယူႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်ႈၸုပ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း တႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းတၢင်းသဵင်ႈမီး(125)ေၵႃႉၼၼ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

August 1, 2019 By - သႅင်ၸုိင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ(31)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼႅင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇမႃးဝႃႈ လုမ်းသိုၵ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်(6)တီႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉေႁႃႇ မွၵ်ႈ(3000)မီႇတႃႇ ေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ေတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆႇ(25)ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် (28)ဝၼ်း ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် ေသ တီႉၺွပ်းလႆႈႁူင်းၵၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉငိုၼ်းေတမီးမွၵ်ႈ(16) ပီႇရီႊယၢၼ်ႊၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပုင်းၼမ်ႉ ဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(ၾႆးငရၢႆး) 5 ၵႃႇလၢၼ်ႇ (2262)ပုင်း၊ ပုင်းၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ (10) ၵႃႇလၢၼ်ႇ (356)ပုင်း၊

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွတ်ႇလူၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းႄၶႇ (ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငၢမ်ႈ ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈ)

August 1,2019 By – Hseng Zaing(သႅင်ၸိုင်ႈ) ပၢႆးဝူၼ်ႉၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၶွင်မိူင်းႄၶႇ တႃႇေတေတႃႇသူႈလႆႈ မိူင်းႄေမႇရိၵၢၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ မိူင်းႄၶႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်တမ်းဝၢင်း ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် “ တႃႇပဵၼ်ၸဝ်ႈပိူင်ႇလူၵ်ႈႄလႈ တႃႇပဵၼ်ၶုၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ” ၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လႂ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်မုၼ်ႇၵူဝ်းရီႊယိူဝ်ႊ ႁိူဝ်ႈႁိုင်း မီးလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶိူင်ႈတိုၵ်း ၸဝ်ႉၸဵဝ်းလိူဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုၼ်ႇၵူဝ်း ယၢမ်ႈလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၼိူဝ်ၵုၼ်ေဢးသျႃးၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ေသဢမ်ႇၵႃး ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်း ၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုၼ်ႇၵူဝ်း လႆႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလၢမ်းႄၽႈထုိင် ၼႂ်းၵုၼ်ႇရူႊရူပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ

Top