You are here
Home > 2019 > August

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်းလႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်

August 29, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဢူးလမၢႆႇၵုၼ်ႇၵျႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈတႃႇတေ ထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇ(KIA)ၵေႃႈ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ လၢႆႇၸႃႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇၽွမ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇထူပ်း။ တေထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇယူႇသေတႃႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) ၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008

August 29, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်ႈယိင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်တီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း လွင်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸုၵ်း မၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း (2008) ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တေႃႇတူႇၸႃႇသူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းလိူၼ် ယေးလိူၼ် 10 သႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉၵႂႃႇၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ”

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတီး

August 28, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇ(TNT) ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတီး ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းမၢႆလၵ်း(31) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ သႅၼ်ဝီႉ - ၵုၼ်လူင် - ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶူဝ်ၼမ်ႉတီး ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် - ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၶူဝ်ၼမ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ဢႃႇသီႊ တၢင်းယၢဝ်းမီး(50)ထတ်းသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇဢမ်ႇတၼ်းလူႉလႅဝ်သဵင်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသေလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႈ (AA) တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

August 28,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေ တွပ်ႇတႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းမျွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃးၼၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(3)ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈသေ ထႅင်ႈ(4)ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢႆႇတူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)လၢတ်ႈဝႃႈ “ သၢႆသိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးသေ ၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်း လိၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇငၢႆႈငၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။ ၶၢႆႇတူႉၶလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတေႁၢဝ်ႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇပေၵႂႃႇမႃးပႆႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း လုၵ်း သွၼ်ႈသေႃႉမၢၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ”  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉၶလယ(291)ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

August 28, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6:15 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:45 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(291) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ ဝၼ်းထီႉ - 28.8.2019 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇပိုတ်းယိုတ်းၵၼ်လႄႈမၢၵ်ႇလူင်လႆႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ(2)လုၵ်ႈ၊ တူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းၸဝ်ႈမိူင်းၵုင်းပဝ်း(1)လုၵ်ႈသေ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်သေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသေႃႉဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝေႇလုဝုၼ်ႇ ႁူဝ်လွႆၵွင်းသႃႇမွၵ်ႈ(200)ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ပႃးၵႃး(2)လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မႃးထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းတီႈတပ်ႉၶမယ(291)သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလိၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉ(11)လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ

August 27, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်သိုၵ်းထႆး တပ်ႉၵွင်မၢႆ(3)ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းရၢႆးလႄႈတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးမႄႈဢၢႆႊ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(30)ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆႊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းရၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ၵူၼ်မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးဝႃႈ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸုမ်းၵႃႉယႃႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေႃႉယႃႈသႂ်ႇၼႂ်းၵႃး(2)လမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထႃႊတွင် ၸေႈတွၼ်ႈမႄႈဢၢႆႊၼၼ်ႉလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉပႂ်ႉ လႅၼ်သိုၵ်းထႆးလႄႈ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႁူပ်ႉႁၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ၸမ်ႁိမ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းယွင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(20)မၼဵတ်ႉပၢႆပၢႆသေ ၽၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တၢႆ(1)ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ(1)ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်

တပ်ႉဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း တေၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

August 27, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ လူတ်ႉၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်း ယိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼႆႉမႃးယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူတ်ႉၵႃးဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းလႄႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆႇ ၼႂ်းၼႃႈ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ၊ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ၊ သင် ဝႃႈဢမ်ႇယႃႇလွတ်ႈလႆႈသေ

တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

August 26, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် ၸေႈတိူင်းမၢၼ်းတလေး လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း(ၸယၽ)တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းသေ လႆႈတီႉၺွပ်းမေႃသွၼ်တႆး(2)ပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးၸေႃးလႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ(RFA)ဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ဢႃႇယူႉ(28)ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၽွင်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ် ၵႂႃႇသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢႃႇယူႉ(24)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မေႃသွၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းလႄႈ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၸယၽ) လႆႈႁွင်ႉဢဝ်သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ၸႅတ်ႈ ထၢမ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢႆႇၶိူင်ႈၵွင်ႈ တေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ

August 25, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ လႆႈလွၵ်ႇငိူတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း F-16 ငဝ်ႈတိုၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူင်းၶေႇလႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယိုတ်းၶိုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵမ်ႉထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇၸိုင် သၢႆသိုပ်ႇပၼ်ႁႃ တေၼမ်မႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇတေၶၢႆဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း F-16  (66)လမ်း ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း(8)ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇ လႃႇ ပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီႇၸိင်း(မိူင်းၶေႇလူင်) ႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလူင် လႆႈႁၢမ်ႉတၢပ်ႇ လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။ မိူင်းၶေႇလူင်လႄႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 25, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဢွင်ႈၼႄ ပိုၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဝဵင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ၶႂ်ႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဝ်ၶႃႈတေႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈၶေႃႈလဵဝ်။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ တေမႃးလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉယူႇ။ တေၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။ ၽၢႆႇလူင်ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီးၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ “ တႃႇၶဝ်တေႁဵတ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ

Top