You are here
Home > 2019 > July

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း(2)လမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ

Tai Images 28 July ၵႃး12မၢၵ်ႇဢၼ်တၢင်ႇဝူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း (စကိုင်း) ၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၵေႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ယၢမ်း 10 မွင်း 30 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉယိုဝ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၶွင် ၵုမ်ႇမၼီႇပလႄးထူးတိတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း(စကိုင်း)ၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်(5)လမ်း မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶပ်းလႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽႅဝ်ဝႆႉ ၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼွင် ပိင်လႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းထီႉ(2)ထုၵ်ႇယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈသေ ၵူၼ်းၸွမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ ၵႃးလမ်းထီႉ(4)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢီႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵေႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ႇ တေႃႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈၵေႈၵၢင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမီးယူႇ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁူႉလၵ်းထၢၼ် မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းသေပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉဢၼ်ယိုဝ်းတီႈတူၼ်ႈၶေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶူဝ်း

ၽူႈၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆမိူင်း

Tai Images (July-23) ဝၼ်းထီႉ 24.7.2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသူႉၶမ်း) ႁပ်ႉၸုမ်ႈ သူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းယၢမ်ႈလီၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းၾလေႃႇရီႊ တႃႊ မိူင်းဢမေႇရီႇၵၼ်(International University of Morality Florida U.S.A) ၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတူဝ်ႊၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမွပ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်လၢႆတီႈ၊ လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သူးပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ Caja Jakra Award၊ ၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ(ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့)၊ သူးၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃး မုၼ် ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ The Honorary Doctorate Degree Award Ceremony Commencement ၸိူဝ်း ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇတႆးလၢႆတူၼ်လႄႈ

ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်းလႄႈပၼ်ႁႃသၢႆႊပႃႇ(Cyber Security)

ႁၢဝ်းၶမ်း တင်ႈတႄႇယဵပ်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊမိူင်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႊထၼႅတ်ႊ(Internet) သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တိူဝ်းၼမ်ႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ Online, ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ၵၢၼ်ႁႃၶေႃႈ မုၼ်း၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႄႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ဢိၼ်ႊထၼႅတ်ႊ(Internet)ၸိုင် ပဵၼ် ဢၼ်တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20 ပီႊမိူင်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် မီးၸွမ်းၵူၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းၵၼ်၊ ၵၢၼ်ယႃႉလူႉၵဝ်းလႅဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယိၼ်းမႃး(ဢမ်ႇၼၼ်) ၸူဝ်ႊပၢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ယွၼ်ႉၶုၼ်မိူင်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုတ်းဝႆႉလႄႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးၵၢပ်ႈပၢၼ် (IT) Information Technology ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသေတီႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေတၼ်းဢွၼ် တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႃလၢႆးတၢင်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းသေ လၵ်ႉဢဝ်ႁိမ်ဢဝ်၊ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတၼ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈလမ်းလုၺ်းဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈတမ်းၽႅၼ်၊

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (4) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇမိူင်းUS ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်

Tai Images-July(18) ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊတႃႇ(Reuters) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.7.2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း ၶွင်US Mr.Mike Pompeo လၢတ်ႈဝႃႈ“တေပၼ်တၢင်းၽိၼ်း ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မၼ်းဢွင်ႇလၢႆ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း၊ ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းဢူး၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇဢွင်ႇ ၶဝ်(4) ၵေႃႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႇၵျႃ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ်”ဝႃႈၼႆ။ ၸူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ႁပ်ႉတၢၼ်းႁႅင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တႄႇၼႂ်းပီႊ 2016ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃး မီးလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးသေ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ၵျႃ တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁူႉၵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼဝတ/ၼဢၽၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵႃးလႄႈမိူင်းယူႊရူပ်ႊၵေႃႈ

မိူင်းၶေႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

Tai Images- July(14) မိူင်းၶေႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၵဵင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး(မိူင်းမၢၼ်ႈ) ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉလႄႈၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵဝ် လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(6)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ငူပ်ႉၺီႉၵၼ်တင်း ၽၢႆႇၶေႇသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင် ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႉၶၢမ်ႈတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼမ်တေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶေႇ ၶဝ်ယူႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇ ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင် ယွၼ်ႉၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး(6)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶေႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ“မၢၵ်ႇ ၵဵင်ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ သိတ်ႇယႃလႄႈမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ”ၼႆသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၵိၵ်ႉ ၵျိၼ်းၸၢၼ်းၵျေႃႉ ပူၼ်ႉမႃး(6)လိူၼ်တေႃႇယၢမ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၵဵင်ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶေႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း သႃႇ၊ ပၢင်မိူတ်ႇ၊ ၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ၵွင်းလၢင်း၊ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ၊ ၵွၵ်ႇတႅင်၊ ၼွင်လႅင်၊ ပၢင်မႅင်း၊ ပၢင်မူင်ႈလႄႈၼမ်ႉယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ဝၢႆႇႁူဝ်တေႃႇၼႃႈ တၢင်းသုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈၶၢႆ သူင်ႇ

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2200 ၵီႇလူဝ်ႇပၢႆ ၼိူဝ်ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈသၢမ်လမ်း

Tai Images-July(15) ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈ(3)လမ်းဢၼ်တၢင်ႇ ICE ဢိၵ်ႇပႃးယႃႈမဝ်းၵမ် 2200 ၵီးလူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႃး လွႆၵေႃႇ-မိူင်းပၢႆး တီႈတၢင်းၶွႆႇ လိၼ်းၽူင်ႇဢွၼ်ႇ ၼပ်ႉငိုၼ်း 160,000 (သႅၼ်)လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းထီႉ 12.7.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၺွပ်းလႆႈၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈ(တေႇပႃႇ)သၢမ်လမ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ICE၊ ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၶၢတ်ႈလၢမ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 164,900(သႅၼ်) ၼႆ လႆႈႁူႉတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း(6)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ် တီႈလုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ယဝ်ႉၼႆ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ် ၸေႃႇမူဝ်းဢူး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၽူႈလႆႈၶၢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢႃးလေႇ၊ ၸၢႆးၸိင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ၊ ၶမ်းၵျႃႇ လႄႈၸၢႆးတွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉတီႈသိူင်ႇပႅပ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၶၢဝ်ႇလီလီၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉ

Tai Images- July(15) တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈ တၼ်းႁႅင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (3)လႄႈ(5)ၼႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်း ဢေးဝိၼ်းၵူဝ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(3) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇလႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ(ပၵူဝ်း)ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(3)ၼၼ်ႉ ပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ“ၸွမ်သိုၵ်း ဢေးဝိၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၶၢႆႉမႃး ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၶၢႆႉၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ်မႃးယိပ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (3) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇတႄႉ ၸင်ႇႁႃၶၢႆႉမႃးၵူၺ်း”ဝႃႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(6)မႃး၊ တီႈယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမိၼ်းထုၼ်း ၶိုၼ်းပုတ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်း

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူး Caja Jakra Award

Tai Images(July-8) ပၢင်ပွႆးတွၼ်ႈသူး ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ Caja Jakra Award ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉပုတ်ႉထမုၼ်းထုၼ်း ၼၶွၼ်းပထူမ် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (11)တူၼ် လႆႈႁပ်ႉသူး။ ဝၼ်းထီႉ 7.7.2019 ယၢမ်း(01:00)ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ် ၼင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇတေဝိင်ႇတ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဢိၼ်ႇတၵ၊ Dr. ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိသ်သရ၊ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇထုၼ်း၊ လုင်းၸၢႆးပၢၼ်းသႅင်း၊ လုင်းၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ပႃႈၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ၊ ပႃႈၼၢင်းဢၢမ်ၼူၼ်း၊ ပႃႈၼၢင်းသႂ်သႂ်သႅၼ်(11)တူၼ် လႆႈႁပ်ႉ သူး Caja Jakra Award ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ပၢင်တွၼ်ႈသူးပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ မိူင်းၵိူဝ်းယမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ (7)မိူင်းၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈႁပ်ႉသူးသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးၸိူင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ ၵေႃႉဢၼ်ထႆႇငဝ်းတူင်ႉ ပိုၼ်းပုတ်ႉထ ၵေႃးတမၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းဢႃႇယူႉ(25)ၶူပ်ႇ ၸူၼ်လၢၼ်ႉ Seven Eleven လႆႈငိုၼ်းသွင်လၢၼ်ႇ

ႁိမ်ၶၢဝ်း July(7) 2019 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (1)လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း (2) မူင်းၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ရုၼ ဢႃႇယူႉ(25) ၶူပ်ႇ ယိပ်းၽႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉ Seven Eleven(7-11) ဢၼ်ပိုတ်ႇ(24)ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းရတ်ႉသီးမႃး မိူင်းထႆး။ ၼၢင်းရုၼၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈလိင်ႉလႅၼ်သေ လႆႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ် တီႈလၢၼ်ႉ Seven Eleven(7-11)ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ႁူႉတီႈဝႆႉတီႈဝၢင်းၵူႈလွင်ႈ တိူၵ်ႈငိုၼ်းမီးဝႆႉ တီႈလႂ်၊ ၵၢၵ်ႇသေႃးၽုၺ်ႇမီးလႂ်ႁူႉၵူႈဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႆႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 2 လၢၼ်ႉ (ဝၢတ်ႇ)ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်းတူၺ်းၼႂ်းမၢႆတွင်း ဢၼ်CCTV ၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(36)ၸူဝ်ႈမူင်း ၼၼ်ႉၸွမ်းၺွပ်းလႆႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းယူႇ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼႄတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈလွင်ႈယူႇၵိၼ် မီးလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းၸႂ်၊ လူဝ်ႇတႅၼ်းၼီႈပိူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး လူဝ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းလႄႈ လႆႈၸူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Top