You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉလႆႈသၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ

December 7,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇလူႇလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉ defseca.com ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ သူင်ႇပၼ်သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ၵေႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။ သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီး ယိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ တင်ႈတေႇပီႊ 1988 ၼီႊ သေ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်

တပ်ႉသိုပ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ

November - 24,2019 By – Hseng Zaing ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေႈ မဵဝ်း တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈတီႈသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸွမ်ႁၢၼ်/ ဢွင်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ)လၢတ်ႈ ၼႄတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းႁွင်ႈတႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီး ၵိုၵ်းသုမ်ႉထဵင် သူၼ်ၼႅင်ႈ။ သူၼ်ၼႅင်ႈၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်းသေ တၢင်းၵႆ ၵၼ်တေမီးမွၵ်ႈ(800)မီႇတႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မိၵ်ႈမၢႆၶူဝ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵွင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်း

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ၸူးၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ သင်မီးၽူႈၵႅဝ်ႇၵၢင်ၸိုင် တေဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း(17)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(AA)ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်လီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇမဵတ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆရသေႉသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးသူၺ်ႇၼႃႇတီႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း 25 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပွႆႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃ တိုၼ်းတေလူင်းလၢႆးလိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်

November - 12,2019 By – Hseng Zaing မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမိူင်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral Ceasefire Agreement ၼႆလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇ လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ ၼေႃႇပူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ(KIO/ KIA) လႆႈမီးၶေႃႈတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇပူႇလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIO/ KIA) တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈ မိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆသေတႃႉ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ တီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ “ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း Bilateral ၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ လွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးမူႇပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈ လႂ်၊ တီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇတၢႆတူဝ်။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယွၼ်းပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ၸူးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႆႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉပဵၼ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တိ ၺွပ်းၵူၼ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်သေ တိၺွပ်းဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလုမ်း တတ်းသိၼ်(လုမ်းတြႃး)သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းတႃႇတေ ႁူပ်ႉထူပ်းငူပ်ႉ ငီႉၵၼ်တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ တၢင်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽူႈမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၸဝ်ႈႁၢၼ်/ တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းဝၼ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆပိင် ဢိူင်ႇဝဵင်းမႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်လႆႈတိုဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ “ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်တင်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ တပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ(88)လႄႈ တပ်ႉၶလယ(77)လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉ ၵွင်(765)လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ပေႃးၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မၢၵ်ႇ လူင်ၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး” ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(မိူင်းပိတိၼ်ႇ)

September 12, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ) လႆႈပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇ မိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ မိူင်းၶႄႇလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶေႇၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပိတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူင်းဢိင်းၵလိတ်ႈ (ပိတိၼ်ႇ) မီးတၢင်းႁၼ်ဝႃႈ တေပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ်တၢင်ႇပႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လတ်းၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်သပ်ႉရႅတ်ႊတလေႊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႇယေႃႈတႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇ လီႊသႅဝ်ႊမိင် (Liu Xiaoming) လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ “ တပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ)ဢမ်ႇၸွမ်းလၵ်းမၢႆသဵၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတမ်းဝၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼႃႇ။ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(3)လၢၼ်ႉၸတု ယၢၼ်းမီႇတႃႊ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းၶေႇႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ပေႃး ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ မွၵ်ႈ 12 လၵ်းတႄႉၽိတ်းၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNTJP/ MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(PSLF/ TNLA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(ULA/ AA) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ယိုၼ်ႁပ်ႉတႃႇငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတေႇလိူၼ်ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ “ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသေ သၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ” ၼႆသေ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ99ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း

September 9, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 2:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် မၢၼ်ႈ ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈဢႅမ်ဢေႇ(MA-3) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်းမၢႆ(2) ၽၢႆႇတပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶမယ (14) ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ(99) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသေ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽႄတပ်ႉထႅဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈသေ တိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ MA – 3 ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်ႈ ၾႃႉၵႂႃႇသေ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းတႅၵ်ႇ(1)လုၵ်ႈလႄႈ ဝိၼ်းၵူဝ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်းလႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်

August 29, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဢူးလမၢႆႇၵုၼ်ႇၵျႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈတႃႇတေ ထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇ(KIA)ၵေႃႈ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ လၢႆႇၸႃႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇၽွမ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇထူပ်း။ တေထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇယူႇသေတႃႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။

Top