You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး (16-Jan-20) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်သိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်။ ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ မွၵ်ႈ 4000 မီႊတႃႊ လႆႈပႃးလၢဝ်းၵွင်ႈ 107 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇ 107 MM 6 လုၵ်ႈ၊ ယၢမ်းသူင်ႇ 12 လႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ(ဢႃႊပီႊၵျီႇ)108 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 60MM 12 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 40MM 299 လုၵ်ႈ

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

January 8,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇ ၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ၸူႇ လေႇမၼီႊ(Operation Martyr Soleimani) သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် Shahab -1 Ballistic Missile လႄႈ Qiam Missile မွၵ်ႈ(22)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် တီႈ ဢႃႇဢႃႊသတ်ႉ( AI-Asad ) လႄႈ တီႈဢႄႇပႄႇ(Erbil) ၼႂ်းမိူင်း ဢီႇရၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင်

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

January 8,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ၸူႇလေႇမၼီႊ(Operation Martyr Soleimani) သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် Shahab -1 Ballistic Missile လႄႈ Qiam မွၵ်ႈ(12)လုၵ်ႈ ပၢႆပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈ AI-Asad လႄႈ တီႈဝဵင်း Erbil ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸတ်းၽႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

January 7,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2020 ၼီႊၼႆႉ တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶဝ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ထရၢမ်ႉဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းလိူဝ်သေ ပိူၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပူၼ်ႉမႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ လႆႈၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ (Qusem Soleomani)ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸၼ်ႉသုင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်း ယူႇ။ ၵႃႊသမ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇဢဝ်လၢႆးႁူၵ်ႉႁၢႆႉလူင်သေ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၽွင်းတၢင်လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၽႅၼ်ၵၢၼ်မၼ်းဢွၼ်တၢင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလူႈသုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

December 26,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 10:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း1:30 မူင်း မႅၼ်းမိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း(108)ၵေႃႉ ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸၵၶ(7) လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပဵင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလတ်းၽၢၼ်ႇတူင်ႈၼႃးသေ ၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပေႃႈ တႃႇၶဝ်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်းမႆႇၽၢင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(2)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ယၢမ်း 10:00 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ် ၼႆယူႇ။ သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႉဢၼ်တႅၵ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈလႄႈ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) လႆႈ

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း

December 23,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊ ၼႆႉ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) လႆႈၶႃႈ ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၸေႈဝဵင်းၵေး သီး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 23 ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်း 9:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထေးဢွင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယိုဝ်းတၢႆထၢင်တီႈ ဢွင်ႈႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင်(ၼႃးမူၼ်း) ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸၢႆးထေးဢွင်ႇ တိုၵ်ႉဢဝ်သေႃးၵႃးၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼူဝ်းၵႃးယူႇ ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႇလႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS (2)ၵေႃႉ ၶီႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈသေ

ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉလႆႈသၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ

December 7,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇလူႇလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉ defseca.com ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ သူင်ႇပၼ်သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ၵေႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။ သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီး ယိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ တင်ႈတေႇပီႊ 1988 ၼီႊ သေ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်

တပ်ႉသိုပ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ

November - 24,2019 By – Hseng Zaing ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေႈ မဵဝ်း တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈတီႈသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸွမ်ႁၢၼ်/ ဢွင်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ)လၢတ်ႈ ၼႄတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းႁွင်ႈတႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီး ၵိုၵ်းသုမ်ႉထဵင် သူၼ်ၼႅင်ႈ။ သူၼ်ၼႅင်ႈၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်းသေ တၢင်းၵႆ ၵၼ်တေမီးမွၵ်ႈ(800)မီႇတႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မိၵ်ႈမၢႆၶူဝ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵွင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်း

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ၸူးၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November - 12,2019 By – Hseng Zaing ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ သင်မီးၽူႈၵႅဝ်ႇၵၢင်ၸိုင် တေဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း(17)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(AA)ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်လီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇမဵတ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆရသေႉသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးသူၺ်ႇၼႃႇတီႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း 25 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပွႆႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃ တိုၼ်းတေလူင်းလၢႆးလိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်

November - 12,2019 By – Hseng Zaing မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမိူင်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral Ceasefire Agreement ၼႆလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇ လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ ၼေႃႇပူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ(KIO/ KIA) လႆႈမီးၶေႃႈတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇပူႇလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIO/ KIA) တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈ မိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆသေတႃႉ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ တီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ “ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း Bilateral ၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ လွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးမူႇပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈ လႂ်၊ တီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇတၢႆတူဝ်။

Top