You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း

တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆထၢင်တီႈ

August 24, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3)ၸုမ်း လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်(5)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်(2)လုၵ်ႈ လႆႈတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းသႃႇ(Paing Sar Militia) တၢႆထၢင်တီႈ(1)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ်(1) ၵေႃႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ(3)လုၵ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇပဵၼ်ၽႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တပ်ႉဢူၺ်းလီပွႆႇမႃးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေ ပႆႇတႅၵ်ႇ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်မိူင်း သႂ် 5 မူင်းပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း(2)

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

August 22,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10: 15မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈလွႆၵွင်းဝႆး ၽၢႆၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇမွၵ်ႈ(10)လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းဝဵင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႈ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လွႆၵွင်းဝႆး ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ(10)လၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ(1) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉ ပၢႆႈႁိူၼ်း ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1) တပ်ႉၵွင်မၢႆ(112)လႄႈတပ်ႉၵွင်မၢႆ(571) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းတပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်းသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်မၢႆ(427) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၢၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ)မၢႆ (7) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈ -

တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လူမ်ႇတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

August 22,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ လူမ်ႈတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႂႃ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 11မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း(3)လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 5:00 မူင်းၼႆႉ ၵေႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပၵ်း သဝ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းတိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း မၢႆလၵ်း(38)လၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈ

August 21,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈ ၸမ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:37မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၶီႇၸွမ်း 20 လမ်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈလူင်(Missiles) ၼိုင်ႈၵမ်းယိုဝ်းဢွၵ်ႇ(20)လုၵ်ႈၼၼ်ႉ (6)လမ်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈလူင်ဢဝ်ၵႃးလၢၵ်ႈ(Howitser) 10 လဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လတ်း ၽၢၼ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး-သီႇပေႃႉသေ ၶဝ်ႈထင်ႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:57 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဝ်ႇ(100)လမ်း လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်းထင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမမၢႆ(88)ဢၼ်တၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(44)လမ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လတ်းၽၢၼ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယဝ်ႉၶဝ်ႈထင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း

ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ လုင်းဝိၼ်း မွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေး ပႃႈဢေးမျႃႉ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ႁိူၼ်းလုင်းဝိၼ်းမွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သေပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႈႁိူၼ်း လုင်းဝိၼ်းမွင်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႃးဢွင်ႈႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ လုင်းဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်း မိူင်းယၢင်း လႆႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢၼ်မီးႁိမ်တိၼ်လွႆ သၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၵေႈၵၢင်သႅၼ်ဝီလႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉဢူၺ်လီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵိုတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၶပ်ႉ တၢမ်းၵၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမီး(5)ဝၼ်းပၢႆ သေ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ

မိူင်းၶေႇသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းမိူင်း ၶႄႇ လဵပ်ႈပၼ်ႇၼႂ်းၸေႈၵဝ်ႇ ၼွင်တဝ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶေႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိင်ႊသျွင်ႇ(Geng Shuang) ၽူႈ ၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တေၶတ်း ၸႂ်ထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၶေႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸိင်ႊသျွင်ႇ(Geng Shuang)ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၶတ်းၸႂ်ထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး AA၊TNLA၊ MNDAA ၶဝ်ႈလူမ်ႈတိုၵ်းတေႃးႁဵတ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ လႆႈမၢတ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶေႇသၢၼ်ၶတ်းလုမ်းလုမ်း၊ မိူင်းၶေႇတေသိုပ်ႇ ၵုမ်း ထိင်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၶေႇမိူင်းလူင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 19,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းတပ်ႉတိၼ်ဝႆးလႄႈ တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႄၽၢင် ႁၢင်ႈသိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ မွၵ်ႈ(4)လၵ်း ၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သၢႆသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း သႅၼ်ႊသၢၼ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(3) ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်တႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼႄၽုင်းတေႃႇ ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်မိူင်းၶေႇလူင်သေ ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၼိူဝ်လွၵ်းပိူင်သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်မိူင်းၶေႇလူင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမီး(3)လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2012 ၼီႊ ဝၢႆးသျီႇၸိင်ႉၾိင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်း

တီႈပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉတူၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း

August 18,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ꨽2 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၸေႃးမိင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးပၢႆႇၺႃႇၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေလၢၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းတဵင်ႇၽိဝ် ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ(12) လၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၾႆႈမႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်  လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶိူင်ႈမိၼ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။ “ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈ(10)လၵ်း ၵူၺ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈၸူးသႅၼ်ဝီ။ ၶၢဝ်ႇၵေႃးဢွၵ်ႇယူႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သေ လမ်းၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။

Top