You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(မိူင်းပိတိၼ်ႇ)

September 12, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ) လႆႈပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇ မိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ မိူင်းၶႄႇလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶေႇၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပိတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူင်းဢိင်းၵလိတ်ႈ (ပိတိၼ်ႇ) မီးတၢင်းႁၼ်ဝႃႈ တေပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ်တၢင်ႇပႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လတ်းၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်သပ်ႉရႅတ်ႊတလေႊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႇယေႃႈတႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇ လီႊသႅဝ်ႊမိင် (Liu Xiaoming) လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ “ တပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ)ဢမ်ႇၸွမ်းလၵ်းမၢႆသဵၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတမ်းဝၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼႃႇ။ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(3)လၢၼ်ႉၸတု ယၢၼ်းမီႇတႃႊ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းၶေႇႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ပေႃး ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ မွၵ်ႈ 12 လၵ်းတႄႉၽိတ်းၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNTJP/ MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(PSLF/ TNLA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(ULA/ AA) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ယိုၼ်ႁပ်ႉတႃႇငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတေႇလိူၼ်ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ “ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသေ သၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ” ၼႆသေ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ99ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း

September 9, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 2:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် မၢၼ်ႈ ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈဢႅမ်ဢေႇ(MA-3) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်းမၢႆ(2) ၽၢႆႇတပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶမယ (14) ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ(99) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသေ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽႄတပ်ႉထႅဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈသေ တိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ MA – 3 ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်ႈ ၾႃႉၵႂႃႇသေ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းတႅၵ်ႇ(1)လုၵ်ႈလႄႈ ဝိၼ်းၵူဝ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်းလႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်

August 29, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဢူးလမၢႆႇၵုၼ်ႇၵျႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈတႃႇတေ ထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇ(KIA)ၵေႃႈ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ လၢႆႇၸႃႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇၽွမ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇထူပ်း။ တေထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇယူႇသေတႃႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတီး

August 28, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇ(TNT) ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတီး ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းမၢႆလၵ်း(31) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ သႅၼ်ဝီႉ - ၵုၼ်လူင် - ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶူဝ်ၼမ်ႉတီး ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် - ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၶူဝ်ၼမ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ဢႃႇသီႊ တၢင်းယၢဝ်းမီး(50)ထတ်းသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇဢမ်ႇတၼ်းလူႉလႅဝ်သဵင်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသေလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႈ (AA) တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

August 28,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေ တွပ်ႇတႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းမျွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃးၼၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(3)ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈသေ ထႅင်ႈ(4)ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢႆႇတူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)လၢတ်ႈဝႃႈ “ သၢႆသိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးသေ ၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်း လိၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇငၢႆႈငၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။ ၶၢႆႇတူႉၶလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတေႁၢဝ်ႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇပေၵႂႃႇမႃးပႆႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း လုၵ်း သွၼ်ႈသေႃႉမၢၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ”  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉၶလယ(291)ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

August 28, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6:15 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:45 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(291) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ ဝၼ်းထီႉ - 28.8.2019 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇပိုတ်းယိုတ်းၵၼ်လႄႈမၢၵ်ႇလူင်လႆႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ(2)လုၵ်ႈ၊ တူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းၸဝ်ႈမိူင်းၵုင်းပဝ်း(1)လုၵ်ႈသေ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်သေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသေႃႉဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝေႇလုဝုၼ်ႇ ႁူဝ်လွႆၵွင်းသႃႇမွၵ်ႈ(200)ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ပႃးၵႃး(2)လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မႃးထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းတီႈတပ်ႉၶမယ(291)သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

တပ်ႉဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း တေၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

August 27, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ လူတ်ႉၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်း ယိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼႆႉမႃးယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လူတ်ႉၵႃးဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းလႄႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆႇ ၼႂ်းၼႃႈ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ၊ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ၊ သင် ဝႃႈဢမ်ႇယႃႇလွတ်ႈလႆႈသေ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 25, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဢွင်ႈၼႄ ပိုၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဝဵင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ၶႂ်ႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဝ်ၶႃႈတေႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈၶေႃႈလဵဝ်။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ တေမႃးလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉယူႇ။ တေၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။ ၽၢႆႇလူင်ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီးၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ “ တႃႇၶဝ်တေႁဵတ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ

တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉ ပဵင်းသႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆထၢင်တီႈ

August 24, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3)ၸုမ်း လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်(5)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်(2)လုၵ်ႈ လႆႈတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းသႃႇ(Paing Sar Militia) တၢႆထၢင်တီႈ(1)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ်(1) ၵေႃႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ(3)လုၵ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇပဵၼ်ၽႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တပ်ႉဢူၺ်းလီပွႆႇမႃးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေ ပႆႇတႅၵ်ႇ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်မိူင်း သႂ် 5 မူင်းပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း(2)

Top