You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း

ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၵျႃႇမိၼ်ႇၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၸီႉၸမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းၶူင် ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈဝဵင်းဢႃႊပႃႊတီးႁိ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈဢၼ် ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈၶိူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီႇယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႉသ်ရေႊသိမ်းလႆႈတပ်ႉဢီႇရၢၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ် လၵ်းထၢၼ်မၢႆတွင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ လႆႈႁူႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊၼၼ်ႉ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၶဝ် လႆႈယႃႉပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈလပ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွပ်ႇ ပၢႆးၶိူင်ႈဢၼူႉမိဝ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း(IAEA)ၶဝ် ၵူတ်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႇ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေၵပ်း သိုပ်ႇမိူင်းၶေႇ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႉဢႅတ်သ်ႇပႃႊ ဢေႇပီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႇငမ်းလႆႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇလႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႆႇ ၺႃႇတၢင်းမေႃသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵမ်ၵိၼ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢႅတ်သ်ႇပႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶေႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽၢင်တိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူင်းၶေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသေ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းဝႄႈလွတ်ႈလွၵ်းလၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်း ဢူႊရေႃႉပႃႊႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃႊၵေႃႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵုမ်းထိင်းၼိူဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉ ပႃႊမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်မႃး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းၶရၢႆႊမီႊယႃႊသေ တီႈၼႂ်းယူႊၵရဵၼ်ႊပွတ်း ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇ

September 10,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်မၼ်းသေ တီႈၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သႅၼ်ႇႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တမ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸုင်ၸၼ်ဢဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇလူင် ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵင်ႈၸွင်ႈ ယိပ်းတင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပူၵ်းပၢႆႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး 4 ဝူင်ႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင် ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇ ပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉႁၢၼ် မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူဝ်ႈတၼ်းပၵ်း တႃပႂ်ႉတူၺ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ “ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) ၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008

August 29, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်ႈယိင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်တီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း လွင်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸုၵ်း မၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း (2008) ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တေႃႇတူႇၸႃႇသူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းလိူၼ် ယေးလိူၼ် 10 သႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉၵႂႃႇၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ”

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 21,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းဝႅၼ်ႇႁၢမ်ႊၵရႅၼ်းၵႃႇလႃႇၽူႊ(Wyhndham Grand Colorful Hotel) ဝဵင်းလူင် ၶုၼ်ႊမိင် ၸေႈမိူင်းယိၼ်းၼၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်(6) ၶေႃႈ ၽၢၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ မိူင်းၶႄႇသၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း။ မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

တီႈမိတ်ႉၵျီးၼႃး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008

August 15,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸေႈ မိူင်း မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆႇတၢင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ သူၼ်မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်မၼေႃးယဝ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း လႅင်းတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်းလႄႈ ၸေႈဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ(6000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းဢႃႇၸီႇယၢၼ်ႇ တိူဝ်းၵႅၼ်ၶႅင်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပူၵ်းသၢင်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး၊ တေ ၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ပၢႆးၸၢၵ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶူင်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ထၢၼ်ႈၵၢင်၊ ထၢၼ်ႈသုင် တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆးငိုၼ်းတွင်းၵႂႃႇသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သုင်သုတ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇတၢင်း ၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တေလၢမ်းထိုင် ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

August 14,2019 By - သၢမ်ပိုၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ထတ်းသၢင်ႈၼႄဝႃႈ ပွႆးတိုၵ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၶေႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းထိုင် လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁႅင်းၸိုၼ်ႇၵၢၼ်ၶႅင်ႇတႃႉပွႆးတိုၵ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼႆႉ ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးပွႆးတိုၵ်းလွၵ်း ၵၢတ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵႂႃႇၽဵၼ်ႈ ၽဵၼ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ တေပႂ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼၼ်ႉသေ

ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

August 13,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်းၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ၵွပ်ႈၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႇႁွၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းႁွင်ႈၵွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ မူႇပိူင်ၶၢႆႉလႅၵ်ႈၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈထိုင်တီႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 5,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃ သႅပ်ႇတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းေသ ထုိင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၶွၼ်ႉပႃးမႆႉ ၶဝ်ႈေလႃႇေပႃႉထုပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ လႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်ေပႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃသႅပ်ႇေသ ေတႃႇသူႈၶိုၼ်းႄလႈ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁႃႊၵွတ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႃႇထၢၼ်ႊႄလႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ႉၶွျင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်း တိင်းသူႊဝူၺ်(82)ေၵႃႉ လႆႈထုၵ်ႇ တင်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းႁွင်ႇၵွင်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢိၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်ႄလႈ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ် မိူင်းႄၶႇလူင် ထိုမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဝိတ်ႉထူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ ႁႃႊပိူဝ်ႇ

Top