You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈမၢႆၶပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး(16- January) ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၶေႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(70)ပီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼေပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17.1.2020 ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးမၢႆၶပ်းလူင်(5)လွင်ႈၼႆ ယူႇတီႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မၢႆၶပ်း(1)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၶေႇလႄႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်းတေၶွႆႈထွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽင်ႇၼမ်ႉလိုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 1.3 ပီႊလီႊ ယၼ်ႊ၊ မၢႆၶပ်း(2) တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းယူႇၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶေႇ လၢတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 8.9 ပီႊလီႊယၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ၊ မၢႆၶပ်း(3) တႃႇတေၽုၺ်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်(2)မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး (3)တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်၊ မၢႆၶပ်း(4) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇတႃႈၵုင်ႈ(ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ)

တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႊရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆမွၵ်ႈ(176) ၵေႃႉယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ႁႃ ႁၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်ႈလၵ်းထၢၼ်သေတႃႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းဝႃႈၼႆ။ ႁတ်ႉသၼ်ႇရူဝ်ႇၼီႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်း တႅၵ်ႇၼႆႉသေ တေသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈမၢႆမီႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလွင်ႈတေႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈႁွင်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈဝေႃႇသိၼ်ႇတၢၼ်ႇ

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မိတ်ႉသတိူဝ်ႊၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇ ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸွႆႈ ထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတေႃႇသူႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သေ တုၵ်းယွၼ်းတႃႇႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ် လွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၸုမ်ႇၵူႈလီ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်း၊ ႁႂ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပၢႆး ပိင်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉသေ ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ၊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၵွတ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵူၺ်းၵႃႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်

January 10,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၸေႈမိူင်းတႆး လႆႈမႄးပိၼ်လႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း “လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းသၼ်လွႆ” ဢၼ်တႅမ်ႈ ၵိုၵ်းၵပ်းၸပ်းဝႆႉတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸုမ်းမေႃမိုဝ်းတိုၵ်ႉမႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းသၼ်လွႆ” ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးလိၼ်းမျႅတ်ႈ ၽွင်တႅၼ်းၸေႈမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) လႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၸေႈမိူင်းတႆး ၶၢၼ် ပၵ်ႇဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းသၼ်လွႆလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ” ဢၼ်လႆႈၶႅၵ်းၶဵၼ် တႅမ်ႈၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းသၼ်လွႆ လႆႈတူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈမၢႆၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ထိုင်ပၢၼ်ဢူးၼူႉ ပီႊ 1958 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်မႃးတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ

ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၵျႃႇမိၼ်ႇၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၸီႉၸမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းၶူင် ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈဝဵင်းဢႃႊပႃႊတီးႁိ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈဢၼ် ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈၶိူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီႇယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႉသ်ရေႊသိမ်းလႆႈတပ်ႉဢီႇရၢၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ် လၵ်းထၢၼ်မၢႆတွင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ လႆႈႁူႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊၼၼ်ႉ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၶဝ် လႆႈယႃႉပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈလပ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွပ်ႇ ပၢႆးၶိူင်ႈဢၼူႉမိဝ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း(IAEA)ၶဝ် ၵူတ်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႇ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေၵပ်း သိုပ်ႇမိူင်းၶေႇ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႉဢႅတ်သ်ႇပႃႊ ဢေႇပီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႇငမ်းလႆႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇလႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႆႇ ၺႃႇတၢင်းမေႃသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵမ်ၵိၼ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢႅတ်သ်ႇပႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶေႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽၢင်တိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူင်းၶေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသေ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းဝႄႈလွတ်ႈလွၵ်းလၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်း ဢူႊရေႃႉပႃႊႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃႊၵေႃႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵုမ်းထိင်းၼိူဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉ ပႃႊမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်မႃး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းၶရၢႆႊမီႊယႃႊသေ တီႈၼႂ်းယူႊၵရဵၼ်ႊပွတ်း ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇ

September 10,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်မၼ်းသေ တီႈၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သႅၼ်ႇႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တမ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸုင်ၸၼ်ဢဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇလူင် ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵင်ႈၸွင်ႈ ယိပ်းတင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပူၵ်းပၢႆႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး 4 ဝူင်ႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင် ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇ ပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉႁၢၼ် မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူဝ်ႈတၼ်းပၵ်း တႃပႂ်ႉတူၺ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ “ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) ၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008

August 29, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်ႈယိင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်တီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း လွင်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸုၵ်း မၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း (2008) ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တေႃႇတူႇၸႃႇသူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းလိူၼ် ယေးလိူၼ် 10 သႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉၵႂႃႇၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ”

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 21,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းဝႅၼ်ႇႁၢမ်ႊၵရႅၼ်းၵႃႇလႃႇၽူႊ(Wyhndham Grand Colorful Hotel) ဝဵင်းလူင် ၶုၼ်ႊမိင် ၸေႈမိူင်းယိၼ်းၼၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်(6) ၶေႃႈ ၽၢၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ မိူင်းၶႄႇသၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း။ မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

တီႈမိတ်ႉၵျီးၼႃး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008

August 15,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸေႈ မိူင်း မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆႇတၢင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ သူၼ်မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်မၼေႃးယဝ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း လႅင်းတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်းလႄႈ ၸေႈဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ(6000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

Top