You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

တႃႇႁဵတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ-မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမွၵ်ႈ(3.6 )ပီႇလီႇယၼ်ႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မၢၵ်ႉဢႅတ်ႉသ်ပႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ယၢၼ်မၵ်း မၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မွၵ်ႈ 3.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇလႃႇ တမ်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတႃႊၵွၼ်ႇ 127 ဢၼ် ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း တႃႇတေႃႇၼႄႇ ထ ရၢမ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈဢႄႇလိၼ်း မၢၵ်ႉၶႅတ်ႉသ်ၶႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈတၢင်ႇပၢႆးၼႄ တီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသပ်း ၶိုၼ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တေၶၢႆႉတီႈ မၼ်းၵူၺ်း ” ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇၼႆႉ တေၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ် ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 175 လၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ- မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢဝ်းၵႆထိုင် 1954 လၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵေႃႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ

လႅင်မိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼီႇပေႃး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

September 6, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ လႅင်မိၼ်သီၶၢဝ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး လႆႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇတွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ပူးတီးတွင်ႇ(လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈလႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၼီႇပေႃးသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇ ၶႄၾႆးမႆႈပႃႇထိူမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႊသျႃႊ ၼႆယူႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅၼ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 10-11 မူင်းၼၼ်ႉ လႅင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ လူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇ တွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႆယူႇ။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်တၢင်း(2)ဝၼ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း(2)တီႈ

August 13,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢႆလၵ်း(147/4 - 147/5) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတ လေး - လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ၵုင်းမူင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းမၢႆ(2) ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ “ ၶိတ်ႉမဝမွင်ႇ” ဢၼ်ၸေႃႇထုၼ်း ၽူႈၶပ်ႉၵႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိၼ်းၶျၢၼ်ႇ လႄႈဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝူဝ်းဢိၵ်ႇတင်းဝိၼ်းၸူဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ႁူမ်ႈၵၼ်(3)ၵေႃႉ တၢင်ႇပႃးဝူဝ်းသူဝ်း(20)တူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းပွတ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မီး(5)လမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ လမ်းမၢႆ(2)ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ပွတ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

မိူင်းမွၼ်းထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၵ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ

August 11,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇမဵတ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၵဵဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇ တိူဝ်းၶႅင်ႁႅင်းၸိုၼ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတီႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလႄႈ တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႇ ထူပ်းၺႃးၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢိၵ်ႇၽေးလိၼ်ယူတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် August 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 11 ဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမီး(12,000)ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉတေႇဢဝ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်းၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈမီး မွၵ်ႈ (105,000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းယေး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း လႆႈထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ေတပိုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ႁၢင်ပီႊၼႆႉ

August 4,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်းၸုိင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႈ ၶွင်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈေၼႇပျီႇေတႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ  ငိုၼ်းဝႂ် ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊသုတ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ “ ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇယူႇ၊ ဢၼ်ႁဵတ်း မႃးေၵႃႈ လႆႈဝႃႈၸမ်ထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပီႊၸမ်သုတ်းၼႆႉ ေတပိုၼ်ေၽႈဢွၵ်ႇယူႇ။ တီႈၼႂ်းငိုၼ်း ဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇပႃးႁၢင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉေၵႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်မႃး တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်း တႅၼ်းယဝ်ႉ” ၼႆယူႇ။ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇေယး ငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ေတ ဢိတ်ႇ

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွတ်ႇလူၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းႄၶႇ (ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငၢမ်ႈ ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈ)

August 1,2019 By – Hseng Zaing(သႅင်ၸိုင်ႈ) ပၢႆးဝူၼ်ႉၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၶွင်မိူင်းႄၶႇ တႃႇေတေတႃႇသူႈလႆႈ မိူင်းႄေမႇရိၵၢၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ မိူင်းႄၶႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်တမ်းဝၢင်း ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် “ တႃႇပဵၼ်ၸဝ်ႈပိူင်ႇလူၵ်ႈႄလႈ တႃႇပဵၼ်ၶုၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ” ၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လႂ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်မုၼ်ႇၵူဝ်းရီႊယိူဝ်ႊ ႁိူဝ်ႈႁိုင်း မီးလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶိူင်ႈတိုၵ်း ၸဝ်ႉၸဵဝ်းလိူဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုၼ်ႇၵူဝ်း ယၢမ်ႈလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၼိူဝ်ၵုၼ်ေဢးသျႃးၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ေသဢမ်ႇၵႃး ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်း ၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုၼ်ႇၵူဝ်း လႆႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလၢမ်းႄၽႈထုိင် ၼႂ်းၵုၼ်ႇရူႊရူပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း(2)လမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ

Tai Images 28 July ၵႃး12မၢၵ်ႇဢၼ်တၢင်ႇဝူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း (စကိုင်း) ၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၵေႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ယၢမ်း 10 မွင်း 30 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉယိုဝ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၶွင် ၵုမ်ႇမၼီႇပလႄးထူးတိတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း(စကိုင်း)ၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်(5)လမ်း မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶပ်းလႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽႅဝ်ဝႆႉ ၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼွင် ပိင်လႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းထီႉ(2)ထုၵ်ႇယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈသေ ၵူၼ်းၸွမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ ၵႃးလမ်းထီႉ(4)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢီႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵေႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ႇ တေႃႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈၵေႈၵၢင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမီးယူႇ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁူႉလၵ်းထၢၼ် မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းသေပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉဢၼ်ယိုဝ်းတီႈတူၼ်ႈၶေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶူဝ်း

ၽူႈၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆမိူင်း

Tai Images (July-23) ဝၼ်းထီႉ 24.7.2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသူႉၶမ်း) ႁပ်ႉၸုမ်ႈ သူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းယၢမ်ႈလီၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းၾလေႃႇရီႊ တႃႊ မိူင်းဢမေႇရီႇၵၼ်(International University of Morality Florida U.S.A) ၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတူဝ်ႊၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမွပ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်လၢႆတီႈ၊ လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သူးပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ Caja Jakra Award၊ ၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ(ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့)၊ သူးၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃး မုၼ် ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ The Honorary Doctorate Degree Award Ceremony Commencement ၸိူဝ်း ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇတႆးလၢႆတူၼ်လႄႈ

ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်းလႄႈပၼ်ႁႃသၢႆႊပႃႇ(Cyber Security)

ႁၢဝ်းၶမ်း တင်ႈတႄႇယဵပ်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊမိူင်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႊထၼႅတ်ႊ(Internet) သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တိူဝ်းၼမ်ႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ Online, ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ၵၢၼ်ႁႃၶေႃႈ မုၼ်း၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႄႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ဢိၼ်ႊထၼႅတ်ႊ(Internet)ၸိုင် ပဵၼ် ဢၼ်တူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20 ပီႊမိူင်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် မီးၸွမ်းၵူၼ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းၵၼ်၊ ၵၢၼ်ယႃႉလူႉၵဝ်းလႅဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယိၼ်းမႃး(ဢမ်ႇၼၼ်) ၸူဝ်ႊပၢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ယွၼ်ႉၶုၼ်မိူင်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုတ်းဝႆႉလႄႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးၵၢပ်ႈပၢၼ် (IT) Information Technology ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသေတီႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေတၼ်းဢွၼ် တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႃလၢႆးတၢင်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းသေ လၵ်ႉဢဝ်ႁိမ်ဢဝ်၊ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတၼ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈလမ်းလုၺ်းဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈတမ်းၽႅၼ်၊

Top