You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

မေးၼၢင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ December 7,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ် မေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇတင်းလုၵ်ႈလၢင်း ၸွမ်ႁၢၼ်/ ထုၼ်းမျႅတ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တိၺွပ်း တူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ထုၼ်းမျႅတ်ႉၼၢႆႇ လႄႈ မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈတမ်းၽႅၼ် တႃႇဢဝ် တူဝ်မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း(2)ၵေႃႉ ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႆသေတႃႉ ၶပ်ႉမၢႆၽႅၼ်ၵၢၼ် လႆႈႁၢမ်းႁၢင်ႉလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယူႇ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတူၺ်း ၵေႃႈ

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း

November 11,2019 By သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈတွၼ်ႈယလႃး ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈ ထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိပ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းတႃႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢၼ်ႇၾႃႇရႃႇ ၸေႈဝဵင်းသတွင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈယလႃး ၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ လၵ်ႉလွမ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးမွၵ်ႈ(15)ၵေႃႉလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ သတွင်း-ယလႃး-ပၢတ်ႉတၼီႇ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ မိူင်းမလေး သျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ “ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထူပ်းႁၼ်သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉ တွၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းလူင်းၵွတ်ႇလၢင်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇဝႆႉ တဵတ်ႇ တဵတ်ႇ

တႃႇႁဵတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ-မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမွၵ်ႈ(3.6 )ပီႇလီႇယၼ်ႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မၢၵ်ႉဢႅတ်ႉသ်ပႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ယၢၼ်မၵ်း မၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မွၵ်ႈ 3.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇလႃႇ တမ်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတႃႊၵွၼ်ႇ 127 ဢၼ် ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း တႃႇတေႃႇၼႄႇ ထ ရၢမ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈဢႄႇလိၼ်း မၢၵ်ႉၶႅတ်ႉသ်ၶႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈတၢင်ႇပၢႆးၼႄ တီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသပ်း ၶိုၼ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တေၶၢႆႉတီႈ မၼ်းၵူၺ်း ” ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇၼႆႉ တေၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ် ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 175 လၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ- မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢဝ်းၵႆထိုင် 1954 လၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵေႃႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ

လႅင်မိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼီႇပေႃး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

September 6, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ လႅင်မိၼ်သီၶၢဝ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး လႆႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇတွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ပူးတီးတွင်ႇ(လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈလႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၼီႇပေႃးသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇ ၶႄၾႆးမႆႈပႃႇထိူမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႊသျႃႊ ၼႆယူႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅၼ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 10-11 မူင်းၼၼ်ႉ လႅင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ လူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇ တွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႆယူႇ။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်တၢင်း(2)ဝၼ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း(2)တီႈ

August 13,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢႆလၵ်း(147/4 - 147/5) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတ လေး - လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ၵုင်းမူင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းမၢႆ(2) ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ “ ၶိတ်ႉမဝမွင်ႇ” ဢၼ်ၸေႃႇထုၼ်း ၽူႈၶပ်ႉၵႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိၼ်းၶျၢၼ်ႇ လႄႈဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝူဝ်းဢိၵ်ႇတင်းဝိၼ်းၸူဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ႁူမ်ႈၵၼ်(3)ၵေႃႉ တၢင်ႇပႃးဝူဝ်းသူဝ်း(20)တူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းပွတ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မီး(5)လမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ လမ်းမၢႆ(2)ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ပွတ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

မိူင်းမွၼ်းထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၵ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ

August 11,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇမဵတ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၵဵဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇ တိူဝ်းၶႅင်ႁႅင်းၸိုၼ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတီႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလႄႈ တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႇ ထူပ်းၺႃးၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢိၵ်ႇၽေးလိၼ်ယူတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် August 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 11 ဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမီး(12,000)ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉတေႇဢဝ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်းၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈမီး မွၵ်ႈ (105,000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းယေး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း လႆႈထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း ေတပိုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ႁၢင်ပီႊၼႆႉ

August 4,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်းၸုိင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႈ ၶွင်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈေၼႇပျီႇေတႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ  ငိုၼ်းဝႂ် ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊသုတ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ “ ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇယူႇ၊ ဢၼ်ႁဵတ်း မႃးေၵႃႈ လႆႈဝႃႈၸမ်ထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပီႊၸမ်သုတ်းၼႆႉ ေတပိုၼ်ေၽႈဢွၵ်ႇယူႇ။ တီႈၼႂ်းငိုၼ်း ဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ေတဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ေၽႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇပႃးႁၢင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉေၵႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်မႃး တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်း တႅၼ်းယဝ်ႉ” ၼႆယူႇ။ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇေယး ငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ငိုၼ်းဝႂ်ၶႅပ်းေၸႈ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ေတ ဢိတ်ႇ

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွတ်ႇလူၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းႄၶႇ (ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငၢမ်ႈ ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈ)

August 1,2019 By – Hseng Zaing(သႅင်ၸိုင်ႈ) ပၢႆးဝူၼ်ႉၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၶွင်မိူင်းႄၶႇ တႃႇေတေတႃႇသူႈလႆႈ မိူင်းႄေမႇရိၵၢၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ မိူင်းႄၶႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်တမ်းဝၢင်း ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် “ တႃႇပဵၼ်ၸဝ်ႈပိူင်ႇလူၵ်ႈႄလႈ တႃႇပဵၼ်ၶုၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ” ၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လႂ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်မုၼ်ႇၵူဝ်းရီႊယိူဝ်ႊ ႁိူဝ်ႈႁိုင်း မီးလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶိူင်ႈတိုၵ်း ၸဝ်ႉၸဵဝ်းလိူဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုၼ်ႇၵူဝ်း ယၢမ်ႈလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၼိူဝ်ၵုၼ်ေဢးသျႃးၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ေသဢမ်ႇၵႃး ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်း ၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်းမုၼ်ႇၵူဝ်း လႆႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလၢမ်းႄၽႈထုိင် ၼႂ်းၵုၼ်ႇရူႊရူပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း(2)လမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ

Tai Images 28 July ၵႃး12မၢၵ်ႇဢၼ်တၢင်ႇဝူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း (စကိုင်း) ၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၵေႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ယၢမ်း 10 မွင်း 30 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉယိုဝ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၶွင် ၵုမ်ႇမၼီႇပလႄးထူးတိတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း(စကိုင်း)ၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်(5)လမ်း မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶပ်းလႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽႅဝ်ဝႆႉ ၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼွင် ပိင်လႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းထီႉ(2)ထုၵ်ႇယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈသေ ၵူၼ်းၸွမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ ၵႃးလမ်းထီႉ(4)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢီႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵေႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ႇ တေႃႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈၵေႈၵၢင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမီးယူႇ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁူႉလၵ်းထၢၼ် မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းသေပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉဢၼ်ယိုဝ်းတီႈတူၼ်ႈၶေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶူဝ်း

Top