You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

November - 25,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ဝႅမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ လုင်းၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သေ ဢၢင်းဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉလွင်ႈၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တေသၢင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇၼမ်ႉတူႈ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တေႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီး 2014 ၼီႊသေ ယွၼ်ႉမီးၽွၼ်းၸႃႉ ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႇမူႇဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႇလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢမ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၼႆယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-24.11.2019 ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾႆးၾႃႉၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၶေႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းသဝိတ်ႉၸလၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၼေႃႊဝေႇ ၶဝ်မႃးသၢင်ႈၾၢႆၾႆးၾႃႉ

တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

August 26, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် ၸေႈတိူင်းမၢၼ်းတလေး လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း(ၸယၽ)တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းသေ လႆႈတီႉၺွပ်းမေႃသွၼ်တႆး(2)ပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးၸေႃးလႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ(RFA)ဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ဢႃႇယူႉ(28)ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၽွင်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ် ၵႂႃႇသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢႃႇယူႉ(24)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မေႃသွၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းလႄႈ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၸယၽ) လႆႈႁွင်ႉဢဝ်သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ၸႅတ်ႈ ထၢမ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် လႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း (300)ပၢႆ ယုၵ်ႉပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ဢၼ်လုၵ်ႉတိၼ်လွႆလဵင်း လႆၶဝ်ႈလေႃးမႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ ပဵၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။           ဝၼ်းထီႉ-11.5.2019 ယၢမ်း(9)မွင်း ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်လႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်း ၸၢႆး(65)ၵေႃႉ ယိင်း(4)ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ၵုမ်ႇမၼီႇ (UNIENERGY Co.LTH) ၶႂ်ႈမႃးၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ၊ လွင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ တေလႆႈၺႃးၽေးသၽႃႇဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၶႂၢင်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း 1- တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ 2-ႁဝ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

သႅင်ၸိုင်ႈ Augst 24,2018 ၼႂ်းလိူၼ် ေဢႃးၵၢတ့် 23ဝၼ်း ပီႊ2018 ၼီႊၼၼ့် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင် ၸိုင်ႈတႆး 919

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18.08.2018 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၺႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ 873

တွၼ်ႈလိၼ်မိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႃႇဢူဝ်ႇ ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ

လိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်းတုမ်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်း မၵ်းမၼ်ႈပၼ်မၢႆမီႈ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 797

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ.

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽူးမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း 761

ႁူင််းၵၢၼ် Gold Gaday ၶင ို်ေ်တလငူ််းထၼို််းၸွမ််းသၢပ််ႇၼမ့််မၢဝ််း မ ်းၵၼူ််းမ ူင််းသၢၼၶ်တ််းတင်း်ၼမ်

ဝၼ််းတီႈ 10-03-2018 ဢၼွ််ႇဢတ််း မ ူဝ်ီႈဝၼ်း်ထ ့် 06-03-2018 ၼၼ့်် ၶွမ််ႊပၼ ်ႇ Gold Gaday ႄလီႈ ၵူၼ််းမင 590

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425 ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး 449

သိုၵ်းလွႆTNLAၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ တီ့မၢတ့်ထုပ့်ပေႃ့ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႅမ်ႈ-ပၢင်တႆးၶမ်း ဝၼ်းထီ့ 20/7-2017 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုၵ်းလွႆ TNLA တီ့မၢတ့်ပေႃ့ထုပ့်ၵူၼ်းမိူင်း ၷဵဝ်ႇလွင်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ်ၸၵ်းလၢတ်ႈ 400

Top