You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (Page 2)

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႆႈလူႉသုမ်းၼမ်

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်ႈတီႈ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 29 ဝၼ်းယၢမ်း ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ 741

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူင်ႇၼေႃႇ မီးၼမ်ႁႅင်းမႃး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၽူႈႁၵ့်သႃထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ လွမ်မႆႈၸႂ်

တႅမ်ႈ- ပၢင်တႆးၶမ်း ဝၼ်းတီႈ 13/8/2017 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸုမ်း(2)ဝၢၼ်းသၢင်းလူင် ၼၼ့် ၽူႈမီးတိုၼ်း လၢင်းငိုၼ်းၼမ်ၸိူဝ်းယူႇသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 463

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇ ၵဝ်ႇၵိၼ်ႇႁေ့ႁၢမ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႅမ်ႈ - ပၢင်တႆးၶမ်း ဝၼ်းတီႈ 25/6/2017 သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇပႃး တၢင်းၵူၼ်း မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵဝ်ႇၵိၼ်ႇ ႁေ့ႁၢမ်ႈပႅင်းမႅတ်ႇလွင်ႈထိူၼ်ႇပႃႇမႆ့ 287

Top