You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ

November 11,2019 By သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈ ၶမ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁူင်းၵၢၼ်တုမ်ႈႁုင်လိၼ်ပုၼ်ဢႄႇလ်ၾႃႇ မွၵ်ႈ 5-6 လၵ်းသေ မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇတပျေႇ ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ သၢႆႁေႇငိူၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၶဝ် ထူပ်းႁၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း၊ ႁွၼ်ႈ၊ တူမ်ႈႁုင်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း(Traditional Gold Mining) ၵူၺ်း သေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇပၼ်သုၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းထၢၼ်ႈသုင်ၶဝ် ၶဝ်ႈၸိမ် ၸွမ်း ၼႆယူႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႈလၢႆးတႄႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ(2)ၵေႃႉ လူင်းၶုတ်းဝႆႉယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ  လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဢွင်ႇတပျေႇၶဝ် ယၢမ်ႈတင်ႈၶူင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၽွၵ်ႈတၢင်းၸူးတၢတ်ႇ သၢင်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇႁႃငိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢွၼ်ၵၼ်ၽွၵ်ႈတၢင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၵႂႃႇၸူးတၢတ်ႇ (တၢတ်ႇဢူမ်ပူ) ႁိုဝ် တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးလႄႇယဵမ်ႈ လႆႈၵူႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။           ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး၊ ၸဵမ်ၼုမ်ႇၸဵမ်ထဝ်ႈ ၸူႉၶွၼ်ႈၵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇၼႃးသေ ၸႅၵ်ႇၽႄၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈတီႇၽၵ်ႉပၼ် တၢင်း တႃႇၵႃးထူၺ်တၢင်းထူၺ်ၵႂႃႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းတေႃႇမၢၵ်ႇႁိၼ် မၢၵ်ႇသၢႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်းၶူဝ်ယူႇလႄႈ လႆႈထၢမ်တူၺ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတိုၼ်းလႄႈ ပီ 2019 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးလႄႇၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်း၊ ၶူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေမႃးလႄႇလႆႈၵူႈၶၢဝ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးသုၼ်ႇလႆႈထိင်းသိမ်း သၽႃႇဝႃႉတိုၼ်းပဵၼ်မိူင်းႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆယူႇ။           ၸဝ်ႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်းၺႃးၼႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈၶၼ်ၵိုင်ႇ ဢၢပ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းမၼ်းယူႇလႄႈ တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ၼႃႈၾူၼ်ပႆႇတူၵ်းႁႅင်းၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆ။           လိူဝ်သေၼၼ်ႉ

ႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင့်လူတူဝ်သတ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းၶၢင် (KIA) လူင်းတူၺ်းဢွင်ႈ တီႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

သိုၵ်းၶင် (KIA)ႁူမ်ႈၵၢၼ်တၢင်း ႁူင်းၵၢၼ် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလဵင့်လူတူဝ်သတ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇ လူင်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ့်ၶၢႆ ဢၼ်လႆလူင်းၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ့်တူႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီ့ 21/5/2019 ယၢမ်း 11:30 တေႃႇထိုင် 13:00ၼၼ့် သိုၵ်းၶၢင် (KIA) တၢင်း တပ့်သိုၵ်းၵူၼ်း မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် (ပျီႇတုၸိတ့်) ၸိုဝ်ႈႁွင့်( ၸိင်ႇသၢၼ်း) ႁွင့်ဢဝ်ၵေႇမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈသေ သပ်းလႅင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလဵင့်လူ တူဝ်သတ်းၶဝ် တေမႃးၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁူင်းၾႆးၽႃ့၊ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ထုင့်ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၸၢမ် တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼႆဢေႃႈ။ တပ့်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးၸိင်ႇသၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ“လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႆ့ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၽွမ့်ၸႂ်တေ့ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း၊ ႁဝ်းတေမႃးၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆလူင်တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်

ယွၼ့်လူၺ်ႈလူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပူၼ့်တီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၺႃးၽႄး မီးလွင်ႈလူ့သုမ်းတၢင်းၼမ်

ၻႅမ်ႈ- ၼူၵ့်ႁူင့် ဝၼ်းထီ့ 22/5/2019 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႈႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ ယွၼ့်လူမ်းလူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမီး  လွင်ႈလူ့သုမ်းၵႂႃႇ ၽႅၼ်ႇလဵၵ်း တၢင်း မႆ့ပေႁိူၼ်း ၵွႆၵႂႃႇႁႃႈလင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 21/5/2019 ယၢမ်း 14:00 ပၢႆၼၼ့် လူမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးထူပ်းၽႄးလင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵုင်းၺွင်ႇ၊ ၸုမ်းသွင်၊ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽႄးလဵၵ်းမုင်း သေဢိၵ်ႇတၢင်း မႆ့ပေႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈလူ့ၵွႆၼၼ့်  မိူၼ်ၼင်ႇ- လုင်းဢေႃး+ ပႃႈမုင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ လုင်းၽူး + ပႃႈယူၺ်း ယူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊  လုင်းသူ့သူၺ်ႇယူႇဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇ၊ ပႃႈမူး တီႈ ယူႇဝၢၼ်ႈလွႆငူး၊ ၸၢႆးၵျေႃႇ+ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဝၢၼ်ႈလွႆငူး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽႄး လူမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆ့ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ့်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ ႁႃလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း တၢင်း မႆ့ပေမၼ်းသေၶိုၼ်းၵေႃႇ သၢင်ႈယူႇယူႇဢေႃႈ ။ ႁူဝ်ၼႃႈမုၵ့်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ

လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးလူင် ဢၼ်တေေပႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊ

By သႅင်ၸိုင်ႈ December 29,2018 လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးလူင် ၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ေတေပႃႇပဵၼ်မီးမႃး ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ေတၸၢင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃေသ တူၺ်းႁၼ်ၵႂႃႇလႆႈၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းယူႇ။ 1016

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းသဵၼ်ႈဝီ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ့်ထူမ်ႈၼႃးလႄႈ ေၽးမူင်ႈမႅင်းၵိၼ်မွၵ်ႇမႂ်တူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

သႅင်ၸိုင်ႈ Augst  24,2018 တင်ႈေတႇဢဝ်ၼႂ််းလိူၼ်ၵျ ူႇလၢႆႇ ေတႃႇႁၢင်လိူ်ၼ်ေဢႃးၵၢတ့်ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူ်င်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်း တူင်ႇ ဝဵင်း သဵၼ်ႈဝီ 914

ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇႄလႈ ၼမ့်ငႃ ့ လူၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမူိင်းသူႈ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 4 ဝၼ်း ပီႊ2018ၼီႊ တင်ႈေတႇၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 3ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ေတႃႇထိုင် လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 4ဝၼ်း 844

ထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆ ၵူဝ်ႇၶျႃဝ်ႇ(ႁွင်ႉ)ၸၢႆးငဵင်းၵျေႃႇဢူး ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်း တီႈပွၵ်ႉ(12) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႃႇလၢႆႇ 31 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ 803

ၶၢဝ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆငၢႆရႃႇသီႇၾႃႉၾူၼ် သၼ်ၶတ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ႈပၢႆႈၵၼ်တင်း သၽႃႇဝႃႇ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉထူဝ်းပဝ်ႇ ၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၊ ၽူၼ်လူင်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းယိုင်ႈ လူၵ်ႈဝၢၼ်ႈလူၵ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇႁိူၼ်းသဝ်း သုမ်းတိူၵ်ႉႁႆႊလွၵ်းၼႃးၸႅမ်တူဝ်သတ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸီႉဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်ႊလိူၼ်ၵျုၼ်ႇပီႊ 2018 ၼီႊၵေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉ ၼမ်ႉႁူင်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇ ယိုင်ႈၼွင်းၶိုၼ်ႈလႄႈ မႄႈၼမ်ႉၵႃႈလႆႈၼွင်းလူၵ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိတ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇပီႊ 2018ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်းၶူဝ်တၢင်း ၊ ႁွင်ႈမို်င်လႆႈယူတ်ႇပင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်ႈတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူလၢႆႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယေႃ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၼမ်ႉ ယေႃၼွင်းယိုင်ႈထူမ်ႈဝၢၼ်ႈလူၵ်ႈဝဵင်း။ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးမႄႈၼမ်ႉတူၵ်ႉထဝတီႇ(ၼမ်ႉတူႈ)

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႆႈလူႉသုမ်းၼမ်

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်ႈတီႈ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 29 ဝၼ်းယၢမ်း ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ 741

Top