You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းတၢႆတီႈပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

January 11,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး(2)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသေ တၢႆထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸၢႆးလွႆ ယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ - 10.1.2020 ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင် မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃသေ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးလွႆ ဢႃႇယူႉ (35)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လတ်းၶဝ်ႈတီႈဢူၵ်းၽၢႆႇ

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်း 50,820 ၵျၢပ်ႈ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸယၽ(ၼွင်ၶဵဝ်) လႄႈတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေႃႉ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်းတလေး-မူႇၸေႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်းမွၵ်ႈ(50,820)ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ၶွင်မဵဝ်းၵျီး တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ဢၼ်မဵဝ်းၵျီးလႄႈ တဵင်းသူၺ်ႇ ႁေႃႈမႃးၸွမ်းတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်းတလေး - မူႇၸေႈၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်း ၵမ်ဢၼ်သိူင်ႇသိမ်းမႃးၼႂ်းၵႃးတၢင်းၼမ်။

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11) သႅၼ်မဵတ်ႉ

September 10, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႄႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼိတ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးသိမ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႆတၢင်းမႃးလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်လႄႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼဵတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၽၢႆႇ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်းလူၺ်းၸွမ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇထူင်ပိူဝ်ႉၼၼ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလိၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉ(11)လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ

August 27, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်သိုၵ်းထႆး တပ်ႉၵွင်မၢႆ(3)ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းရၢႆးလႄႈတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးမႄႈဢၢႆႊ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(30)ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆႊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းရၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ၵူၼ်မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးဝႃႈ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸုမ်းၵႃႉယႃႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေႃႉယႃႈသႂ်ႇၼႂ်းၵႃး(2)လမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထႃႊတွင် ၸေႈတွၼ်ႈမႄႈဢၢႆႊၼၼ်ႉလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉပႂ်ႉ လႅၼ်သိုၵ်းထႆးလႄႈ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႁူပ်ႉႁၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ၸမ်ႁိမ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းယွင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(20)မၼဵတ်ႉပၢႆပၢႆသေ ၽၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တၢႆ(1)ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ(1)ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈဢိၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

August, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:15 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈသေ သွၵ်ႈႁၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းပဵၼ် တူႈၼမ်ႉၶႅင်(14)လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၼိုင်ႈၸတီး(13)လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉသႂ်ႇၼမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ(7) ပၢၼ်ႉ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ(757)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(708)ပုင်း၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ယွင်ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈ(5)ယွင်၊ ၸၢၵ်ႈၾႆးလူင်(1)လုၵ်ႈ၊ ၵၢတ်ႉတႃးႁိဝ်ႈၸင်ႈ(3)လုၵ်ႈ၊ မေႃႁုင်ယႃႈ(14)လုၵ်ႈ၊ ဢၢင်ႇ(107)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇပႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉႁၢႆႉတရူဝ်ႇၵရူဝ်ႇရိတ်ႉ(58)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇ ပႃႇဢၼ်ပဝ်ႇ(110)လုၵ်ႈ၊ သုမ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်(10)သုမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးလီႇတႃႇ 150 (1)ပုင်းလႄႈ ၵႃးၶီႇ(1)လမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၼႃးပွႆးမွၵ်ႈ (1000)မီႇတႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈတုမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆလႅမ် ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(120,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆ

August 19,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ(27)ဝဵင်းလွႆလႅမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းလွႆလႅမ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သၢႆတၢင်း လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီးယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇႁၼ်ၺႃး ယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ(501)ၵီႇလူဝ်ႇ သၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(125,250)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ တီႈၼႂ်းၵႃး (ISUZU) ၶွင်ၸၢႆးဢွင်ႇၼၢႆႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ 45 ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းတႃႈၶီႇလဵၵ်းလႄႈ ၼေႃႇၵျႃႇ ဢႃႇယူႉ 37 ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼၢႆႇယၢၼ်ႇ(1) ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယႃႉပႅတ်ႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း (60,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

August 17,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယႃႉပႅတ်ႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈမႃး ၼႂ်း လိူၼ်ၸုၼ်ႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉႁေႃႇ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ဢွင်ႇတၢၼ်းမေႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်း လႆႈမႃး ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉႁေႃ (6)တီႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ မီးသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ (60,000)သႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶုတ်းလုၵ်းၽင်ပႅတ်ႈတီႈ ႁိမ်းပၢင်ႇသၢင်းၶႅင်းၶရိတ်ႉၶၢင် ႁိမ်းပၢင်ႇတူင်ႈဢွင်ႈတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(2) ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉၵႂႃႇ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

August 1, 2019 By - သႅင်ၸုိင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ(31)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼႅင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇမႃးဝႃႈ လုမ်းသိုၵ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်(6)တီႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉေႁႃႇ မွၵ်ႈ(3000)မီႇတႃႇ ေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ေတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆႇ(25)ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် (28)ဝၼ်း ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် ေသ တီႉၺွပ်းလႆႈႁူင်းၵၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉငိုၼ်းေတမီးမွၵ်ႈ(16) ပီႇရီႊယၢၼ်ႊၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပုင်းၼမ်ႉ ဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(ၾႆးငရၢႆး) 5 ၵႃႇလၢၼ်ႇ (2262)ပုင်း၊ ပုင်းၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ (10) ၵႃႇလၢၼ်ႇ (356)ပုင်း၊

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2200 ၵီႇလူဝ်ႇပၢႆ ၼိူဝ်ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈသၢမ်လမ်း

Tai Images-July(15) ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈ(3)လမ်းဢၼ်တၢင်ႇ ICE ဢိၵ်ႇပႃးယႃႈမဝ်းၵမ် 2200 ၵီးလူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႃး လွႆၵေႃႇ-မိူင်းပၢႆး တီႈတၢင်းၶွႆႇ လိၼ်းၽူင်ႇဢွၼ်ႇ ၼပ်ႉငိုၼ်း 160,000 (သႅၼ်)လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းထီႉ 12.7.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၺွပ်းလႆႈၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈ(တေႇပႃႇ)သၢမ်လမ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ICE၊ ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၶၢတ်ႈလၢမ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 164,900(သႅၼ်) ၼႆ လႆႈႁူႉတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း(6)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ် တီႈလုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ယဝ်ႉၼႆ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ် ၸေႃႇမူဝ်းဢူး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၽူႈလႆႈၶၢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢႃးလေႇ၊ ၸၢႆးၸိင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ၊ ၶမ်းၵျႃႇ လႄႈၸၢႆးတွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉတီႈသိူင်ႇပႅပ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၶၢဝ်ႇလီလီၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ၶူးသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(2,200)ၵျၢပ်ႈ

By သႅင်ၸိုင်ႈ November 2,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃမႃႉမွၵ်ႈ 30,000 မဵတ်ႉႄလႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 44 ဢႅပ်ႇ(ဢႅပ်ႇသပ်ႉပျႃႇ) 964

Top