You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈဢိၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

August, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:15 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈသေ သွၵ်ႈႁၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းပဵၼ် တူႈၼမ်ႉၶႅင်(14)လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၼိုင်ႈၸတီး(13)လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉသႂ်ႇၼမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ(7) ပၢၼ်ႉ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ(757)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(708)ပုင်း၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ယွင်ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈ(5)ယွင်၊ ၸၢၵ်ႈၾႆးလူင်(1)လုၵ်ႈ၊ ၵၢတ်ႉတႃးႁိဝ်ႈၸင်ႈ(3)လုၵ်ႈ၊ မေႃႁုင်ယႃႈ(14)လုၵ်ႈ၊ ဢၢင်ႇ(107)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇပႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉႁၢႆႉတရူဝ်ႇၵရူဝ်ႇရိတ်ႉ(58)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇ ပႃႇဢၼ်ပဝ်ႇ(110)လုၵ်ႈ၊ သုမ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်(10)သုမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးလီႇတႃႇ 150 (1)ပုင်းလႄႈ ၵႃးၶီႇ(1)လမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၼႃးပွႆးမွၵ်ႈ (1000)မီႇတႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈတုမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆလႅမ် ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(120,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆ

August 19,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ(27)ဝဵင်းလွႆလႅမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းလွႆလႅမ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သၢႆတၢင်း လွႆလႅမ် - တူၼ်ႈတီးယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇႁၼ်ၺႃး ယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ(501)ၵီႇလူဝ်ႇ သၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(125,250)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ တီႈၼႂ်းၵႃး (ISUZU) ၶွင်ၸၢႆးဢွင်ႇၼၢႆႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ 45 ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းတႃႈၶီႇလဵၵ်းလႄႈ ၼေႃႇၵျႃႇ ဢႃႇယူႉ 37 ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼၢႆႇယၢၼ်ႇ(1) ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယႃႉပႅတ်ႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း (60,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

August 17,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယႃႉပႅတ်ႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈမႃး ၼႂ်း လိူၼ်ၸုၼ်ႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉႁေႃႇ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ဢွင်ႇတၢၼ်းမေႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်း လႆႈမႃး ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉႁေႃ (6)တီႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ မီးသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ (60,000)သႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶုတ်းလုၵ်းၽင်ပႅတ်ႈတီႈ ႁိမ်းပၢင်ႇသၢင်းၶႅင်းၶရိတ်ႉၶၢင် ႁိမ်းပၢင်ႇတူင်ႈဢွင်ႈတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(2) ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉၵႂႃႇ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

August 1, 2019 By - သႅင်ၸုိင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ(31)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼႅင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇမႃးဝႃႈ လုမ်းသိုၵ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်(6)တီႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉေႁႃႇ မွၵ်ႈ(3000)မီႇတႃႇ ေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ေတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆႇ(25)ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် (28)ဝၼ်း ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် ေသ တီႉၺွပ်းလႆႈႁူင်းၵၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉငိုၼ်းေတမီးမွၵ်ႈ(16) ပီႇရီႊယၢၼ်ႊၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပုင်းၼမ်ႉ ဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(ၾႆးငရၢႆး) 5 ၵႃႇလၢၼ်ႇ (2262)ပုင်း၊ ပုင်းၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ (10) ၵႃႇလၢၼ်ႇ (356)ပုင်း၊

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2200 ၵီႇလူဝ်ႇပၢႆ ၼိူဝ်ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈသၢမ်လမ်း

Tai Images-July(15) ၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈ(3)လမ်းဢၼ်တၢင်ႇ ICE ဢိၵ်ႇပႃးယႃႈမဝ်းၵမ် 2200 ၵီးလူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႃး လွႆၵေႃႇ-မိူင်းပၢႆး တီႈတၢင်းၶွႆႇ လိၼ်းၽူင်ႇဢွၼ်ႇ ၼပ်ႉငိုၼ်း 160,000 (သႅၼ်)လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းထီႉ 12.7.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၺွပ်းလႆႈၵႃးတူင်ႈၽူင်ႈ(တေႇပႃႇ)သၢမ်လမ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ICE၊ ယႃႈမႃႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၶၢတ်ႈလၢမ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 164,900(သႅၼ်) ၼႆ လႆႈႁူႉတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း(6)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ် တီႈလုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ယဝ်ႉၼႆ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ် ၸေႃႇမူဝ်းဢူး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၽူႈလႆႈၶၢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢႃးလေႇ၊ ၸၢႆးၸိင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ၊ ၶမ်းၵျႃႇ လႄႈၸၢႆးတွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉတီႈသိူင်ႇပႅပ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၶၢဝ်ႇလီလီၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ၶူးသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(2,200)ၵျၢပ်ႈ

By သႅင်ၸိုင်ႈ November 2,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃမႃႉမွၵ်ႈ 30,000 မဵတ်ႉႄလႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 44 ဢႅပ်ႇ(ဢႅပ်ႇသပ်ႉပျႃႇ) 964

ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇငိုၼ်းႁဵင်ပၢႆပၢၵ်ႇ ၸႅတ်းသိပ်းသႅၼ်လၢၼ့်

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း August 20, 2018 ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20.08.2018 ၼႆႉ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းမၢႆ(10) ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(6)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈႁွမ်း 887

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၵူတ်းထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 18 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18.08.2018 ၼႆႉ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းႄလႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း 877

မၢႆၶပ်းၸႅၼ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်းၾႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထီႉ- 26.06.2018ၼီႈ ဢွင်ႈတီႈ- ဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈတၢင်းၽႄ (ပႃၶီး) ၶၢဝ်းယၢမ်း- ၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း (1) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ။ 648

Top