You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ

ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လုမ်ႈၾႃႉ ၽလင်ႇသဵတ်ႈလႆႈသူ ထီႉၼိုင်ႈ

July – 16 ႁိူၼ်းၶႃး ပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2018 ၼီႊဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင် မေႃသၵူဝ်ႇ မိူင်းရတ်းသျုးဝၢင်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၸူင်ႇၼီႇၵျီႇၼၼ်ႉ 768

ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႆႈသူးထီႉ(1)သွင်တီႈ

2017 September (27) ႁၢဝ်းၶမ်း ဝၼ်းထီႉ 26.09.2017 ၼႆႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 526

ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1 2 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇမေႃယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး – ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း 2 478

Top