You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ

တႃႇႁဵတ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ-မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမွၵ်ႈ(3.6 )ပီႇလီႇယၼ်ႊ

September 11, 2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မၢၵ်ႉဢႅတ်ႉသ်ပႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈယိုၼ်ယၢၼ်မၵ်း မၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်မွၵ်ႈ 3.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇလႃႇ တမ်ႈတီႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတႃႊၵွၼ်ႇ 127 ဢၼ် ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း တႃႇတေႃႇၼႄႇ ထ ရၢမ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈဢႄႇလိၼ်း မၢၵ်ႉၶႅတ်ႉသ်ၶႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈတၢင်ႇပၢႆးၼႄ တီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသပ်း ၶိုၼ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တေၶၢႆႉတီႈ မၼ်းၵူၺ်း ” ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇၼႆႉ တေၶၢႆႉလႅၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႅၼ် ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်းမွၵ်ႈ 175 လၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ- မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢဝ်းၵႆထိုင် 1954 လၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တႃႇၵေႃႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉမိူင်း ဢၼ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ

ပၢင်ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်ပူင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ပိုၼ်းတႆးလႄႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝိႁၢၼ်ႇလႅင်းထမ်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။           ဝၼ်းထီႉ 30.5.2019 ယၢမ်း(09:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း ပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်တၢၼ်ႈ ၶႆႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼႃႇ ၸၢႆးမွင်ႇထူၺ်းလႄႈ ၼၢင်းလႃႉယဵၼ်ႇ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ တႃႇပွင်ပဵၼ်မႃး ပၢင်ပူင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ပိုၼ်းတႆးလႄႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးမိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢဝ်ပုင်းဢဝ်ၵွၵ်းယႂ်ႇၶၢမ်ႇၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈၼမ်၊ ပေႃးဢဝ်ၵွၵ်းပွင်ႇတုင်းၵေႃႈမၼ်းတေဢမ်ႇ လႆႈသင်ၼႆ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႈၵၼ်တၢင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၵႂႃႇယူႇ။           ဢၼ်မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယထမ်ႇမႃႉၽိပႃႇလ(M.A Sri Lanka) ၵျွင်းႁူဝ် ဝဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ၸရေးၵေႃႇမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႅၼ်ႈ တူင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊

ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်

တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9)မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(28) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃး ၵၼ်ပဵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးၾိင်ႈငႄႈ ပုတ်ႉထႁဝ်း၊ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းသေ၊ တွၼ်ႈသူးယွင်ႈယေႃးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ငိုၼ်း 50,000ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပွင်ပဵၼ်လႆႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း၊ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈပၢင်ထူဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺီႉၵၼ်သေ ဢဝ်မေႃသွၼ်(7)ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း (106)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ Tai Images(May-26)

ၽူႈၵွၼ်းေၸႈတွၼ်ႈေၸႈဝဵင်း SSPP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း သပ်းလႅင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း ဝၼ်းထီႉ 11/03/2018 ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႈတွၼ်ႈ ေၸႈဝဵင်း ၼး်ႂငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႇ်ႂသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ေသ 599

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

by/ ဢွၼ်ႇဢိတ်း ဝၼ်းတီႈ 19/8/2017 ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူင်းဢေႃႊသထြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 490

ပၢင်ပိုတ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တင်းမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈတီႈ 3 တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ မေႃ သွၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း 40 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/08/2017 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇသွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တင်း မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈတီႈ 3 ။ ပၢင်ပိုတ်ႇယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈလုမ်း ၵေႃပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး/ လုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ယိူင်း ဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။   ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(3)ဢိၵ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့်လိၵ်ႈလူင်

ဝၼ်းတီႈ 15-16-07-2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင်ဝႆးဝၼ်း 3 မူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း။ 366

Top