You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ

တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆထၢင်တီႈ

August 24, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3)ၸုမ်း လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်(5)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်(2)လုၵ်ႈ လႆႈတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းသႃႇ(Paing Sar Militia) တၢႆထၢင်တီႈ(1)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ်(1) ၵေႃႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ(3)လုၵ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇပဵၼ်ၽႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တပ်ႉဢူၺ်းလီပွႆႇမႃးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေ ပႆႇတႅၵ်ႇ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်မိူင်း သႂ် 5 မူင်းပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း(2)

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈဢိၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

August, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:15 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈသေ သွၵ်ႈႁၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းပဵၼ် တူႈၼမ်ႉၶႅင်(14)လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၼိုင်ႈၸတီး(13)လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉသႂ်ႇၼမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ(7) ပၢၼ်ႉ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ(757)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(708)ပုင်း၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ယွင်ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈ(5)ယွင်၊ ၸၢၵ်ႈၾႆးလူင်(1)လုၵ်ႈ၊ ၵၢတ်ႉတႃးႁိဝ်ႈၸင်ႈ(3)လုၵ်ႈ၊ မေႃႁုင်ယႃႈ(14)လုၵ်ႈ၊ ဢၢင်ႇ(107)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇပႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉႁၢႆႉတရူဝ်ႇၵရူဝ်ႇရိတ်ႉ(58)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇ ပႃႇဢၼ်ပဝ်ႇ(110)လုၵ်ႈ၊ သုမ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်(10)သုမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးလီႇတႃႇ 150 (1)ပုင်းလႄႈ ၵႃးၶီႇ(1)လမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၼႃးပွႆးမွၵ်ႈ (1000)မီႇတႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၶိူင်ႈတုမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

August 22,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10: 15မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈလွႆၵွင်းဝႆး ၽၢႆၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇမွၵ်ႈ(10)လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းဝဵင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႈ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - လွႆၵွင်းဝႆး ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ(10)လၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ(1) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉ ပၢႆႈႁိူၼ်း ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1) တပ်ႉၵွင်မၢႆ(112)လႄႈတပ်ႉၵွင်မၢႆ(571) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းတပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်းသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်မၢႆ(427) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၢၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ)မၢႆ (7) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈ -

မိူင်းၶႄႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵိုတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

August 22,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၼႂ်းၵေႈသွင်မိူင်းသေ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လၢႆးမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸိၼ်ႊသျွင်ႊ(Geng Shuang) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈ ဝႃႈ “ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇမေႃၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းလွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်တေမီးၽွၼ်းလီတႃႇသွင်မိူင်းၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလႂ်မိူင်းၶႄႇတုၵ်းလူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်း ၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်မူႇပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊထၢၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉၸင်ႇ တေႁပ်ႉဢုပ်ႇမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ၊ မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(25)ပီႊယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၵ်းမႃးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ Bill Clintin၊ George W Bush၊

တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လူမ်ႇတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

August 22,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ လူမ်ႈတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႂႃ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 11မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း(3)လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 5:00 မူင်းၼႆႉ ၵေႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပၵ်း သဝ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းတိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း မၢႆလၵ်း(38)လၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈ

August 21,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈ ၸမ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:37မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၶီႇၸွမ်း 20 လမ်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈလူင်(Missiles) ၼိုင်ႈၵမ်းယိုဝ်းဢွၵ်ႇ(20)လုၵ်ႈၼၼ်ႉ (6)လမ်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈလူင်ဢဝ်ၵႃးလၢၵ်ႈ(Howitser) 10 လဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လတ်း ၽၢၼ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး-သီႇပေႃႉသေ ၶဝ်ႈထင်ႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:57 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဝ်ႇ(100)လမ်း လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်းထင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမမၢႆ(88)ဢၼ်တၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(44)လမ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လတ်းၽၢၼ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယဝ်ႉၶဝ်ႈထင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 21,2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းဝႅၼ်ႇႁၢမ်ႊၵရႅၼ်းၵႃႇလႃႇၽူႊ(Wyhndham Grand Colorful Hotel) ဝဵင်းလူင် ၶုၼ်ႊမိင် ၸေႈမိူင်းယိၼ်းၼၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်(6) ၶေႃႈ ၽၢၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ မိူင်းၶႄႇသၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း။ မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ လုင်းဝိၼ်း မွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေး ပႃႈဢေးမျႃႉ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ႁိူၼ်းလုင်းဝိၼ်းမွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သေပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႈႁိူၼ်း လုင်းဝိၼ်းမွင်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႃးဢွင်ႈႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ လုင်းဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်း မိူင်းယၢင်း လႆႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢၼ်မီးႁိမ်တိၼ်လွႆ သၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၵေႈၵၢင်သႅၼ်ဝီလႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉဢူၺ်လီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵိုတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၶပ်ႉ တၢမ်းၵၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမီး(5)ဝၼ်းပၢႆ သေ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ

မိူင်းၶေႇသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ

August 21, 2019 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းမိူင်း ၶႄႇ လဵပ်ႈပၼ်ႇၼႂ်းၸေႈၵဝ်ႇ ၼွင်တဝ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶေႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိင်ႊသျွင်ႇ(Geng Shuang) ၽူႈ ၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တေၶတ်း ၸႂ်ထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top