You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး (16-Jan-20) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶႆႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွၵ်ႈတဝ်သိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၶွင်။ ဝၼ်းထီႉ 15.1.2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶႆႉ မွၵ်ႈ 4000 မီႊတႃႊ လႆႈပႃးလၢဝ်းၵွင်ႈ 107 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇ 107 MM 6 လုၵ်ႈ၊ ယၢမ်းသူင်ႇ 12 လႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ(ဢႃႊပီႊၵျီႇ)108 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 60MM 12 လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ 40MM 299 လုၵ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈမၢႆၶပ်းႁႃႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-ႁိူၼ်းၶႃး(16- January) ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းၶေႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(70)ပီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ သျီႊၵျိင်ႊၽိင်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼေပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17.1.2020 ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း မီးမၢႆၶပ်းလူင်(5)လွင်ႈၼႆ ယူႇတီႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မၢႆၶပ်း(1)ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၶေႇလႄႈမိူင်းဢိၼ်းတီႊယိူဝ်းတေၶွႆႈထွင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽင်ႇၼမ်ႉလိုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 1.3 ပီႊလီႊ ယၼ်ႊ၊ မၢႆၶပ်း(2) တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းယူႇၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶေႇ လၢတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 8.9 ပီႊလီႊယၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ၊ မၢႆၶပ်း(3) တႃႇတေၽုၺ်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်(2)မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး (3)တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်၊ မၢႆၶပ်း(4) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇတႃႈၵုင်ႈ(ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ)

တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႊရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆမွၵ်ႈ(176) ၵေႃႉယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ႁႃ ႁၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်ႈလၵ်းထၢၼ်သေတႃႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆလႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းဝႃႈၼႆ။ ႁတ်ႉသၼ်ႇရူဝ်ႇၼီႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်း တႅၵ်ႇၼႆႉသေ တေသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈမၢႆမီႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလွင်ႈတေႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈႁွင်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈဝေႃႇသိၼ်ႇတၢၼ်ႇ

January 12,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မိတ်ႉသတိူဝ်ႊၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇ ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸွႆႈ ထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတေႃႇသူႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သေ တုၵ်းယွၼ်းတႃႇႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၵွတ်ႉမႃႇရီႇသီႇရႄႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ် လွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၸုမ်ႇၵူႈလီ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်း၊ ႁႂ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပၢႆး ပိင်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉသေ ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်ႈ၊ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၵွတ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵူၺ်းၵႃႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈ

ၵူၼ်းတၢႆတီႈပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

January 11,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး(2)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသေ တၢႆထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸၢႆးလွႆ ယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ - 10.1.2020 ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 11 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင် မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃသေ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးလွႆ ဢႃႇယူႉ (35)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လတ်းၶဝ်ႈတီႈဢူၵ်းၽၢႆႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်

January 10,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၸေႈမိူင်းတႆး လႆႈမႄးပိၼ်လႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း “လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းသၼ်လွႆ” ဢၼ်တႅမ်ႈ ၵိုၵ်းၵပ်းၸပ်းဝႆႉတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၸုမ်းမေႃမိုဝ်းတိုၵ်ႉမႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းသၼ်လွႆ” ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးလိၼ်းမျႅတ်ႈ ၽွင်တႅၼ်းၸေႈမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(SNLD) လႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၸေႈမိူင်းတႆး ၶၢၼ် ပၵ်ႇဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းသၼ်လွႆလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ” ဢၼ်လႆႈၶႅၵ်းၶဵၼ် တႅမ်ႈၵိုၵ်းၸပ်းသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင် မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းသၼ်လွႆ လႆႈတူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈမၢႆၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ထိုင်ပၢၼ်ဢူးၼူႉ ပီႊ 1958 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်မႃးတူဝ်လိၵ်ႈ “ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆး ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း

January 10,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ယူႇၵရဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ် ယူႇၵရဵင်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ(176)ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရႅင်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႇရၢၼ်ႇသေ မိၼ်သၢဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်သင် လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ လႆႈ တူၵ်းလူင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းဝဵင်းပႃႇရၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းသေ တူၵ်းတႅၵ်ႇလူႉလႅဝ်ၼႆယူႇ။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝႅတ်ႉတိမ်း ၾရႄႇသျေႇၶူဝ်ႇ (Vadym Prystaiko) ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ယူႇၵရဵင်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ

သိူၵ်ႈပိုၼ်းပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

(Unicode)>>> January 9,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၵွပ်ႈသင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ်? သိူၵ်ႈပိုၼ်းငဝ်ႈငႃႇပိူင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1950 ၼီႊၼၼ်ႉ မိူင်းဢမေႇ ရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ တိုၼ်းယၢမ်ႈမီး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတေႃႇၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ မူဝ်ႇႁႃႇမတ်ႉ မူဝ်ႇသႃႊတႅၵ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵၢၼ်ၶုတ်းမၼ်းမဵၼ် ပိၼ်ႇလႅၵ်ႇပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိူင်ႇ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်တင်းသဵင်ႈ မီးၼႂ်းမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ) ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလုမ်းလုမ်း။ ၽွၼ်းလီလွင်ႈမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈသင်မႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မူဝ်ႇႁႃႇမတ်ႉ မူဝ်ႇသႃႊတႅၵ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈၸွပ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢိင်းၵ လဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ)ၶဝ် လႆႈလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶူင်ႈသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

January 8,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇ ၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ၸူႇ လေႇမၼီႊ(Operation Martyr Soleimani) သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် Shahab -1 Ballistic Missile လႄႈ Qiam Missile မွၵ်ႈ(22)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် တီႈ ဢႃႇဢႃႊသတ်ႉ( AI-Asad ) လႄႈ တီႈဢႄႇပႄႇ(Erbil) ၼႂ်းမိူင်း ဢီႇရၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင်

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

January 8,2020 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ၸူႇလေႇမၼီႊ(Operation Martyr Soleimani) သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် Shahab -1 Ballistic Missile လႄႈ Qiam မွၵ်ႈ(12)လုၵ်ႈ ပၢႆပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈ AI-Asad လႄႈ တီႈဝဵင်း Erbil ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Top