You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > မိူင်းႄၶႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ့်မိူင်းႄၶႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉမိူင်းႄၶႇဢ  တီႈမူႇေၸႈၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ထူင် ၶင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းယွင် (ၽွၼ်းယွၼ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းႄၶႇ ႄလႈ မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ)

မိူင်းႄၶႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ့်မိူင်းႄၶႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉမိူင်းႄၶႇဢ  တီႈမူႇေၸႈၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ထူင် ၶင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းယွင် (ၽွၼ်းယွၼ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းႄၶႇ ႄလႈ မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ)

By သႅင်ၸိုင်ႈ
November 10 ,2018
တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ ပီႊ 2018 ၼီႊ ေတႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈမိူင်းႄၶႇ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵမ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းႄၶႇ ၸိူဝ်းေတႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ေတႃႉတၢင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႃႈၶၼ်လႆႈလူတ်းယွမ်းေသ တီႈပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၵႃႉ ဝဵင်းမူႇ ေၸႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ထူင် လႆႈၶင်ႉၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းယွင်ေယး ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမိၼ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဝဵင်းမူႇေၸႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈဝႆႉႄလႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းႄၶႇေၵႃႈ မီးမွၵ်ႈ(3)ဝူင်ႈ ၸမ်ထိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ေပႃးတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆႉႄတႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ေတတူၵ်း။ ေတၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး။ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈႄတႉ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်လႆႈ လိူဝ်ေသၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ေတႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၵိၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၸမ်ၸမ် လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ် တိၼ်လၢႆမိုဝ်းပဝ်ႇဝႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇ လႆႈၶၢႆေတႃႇမိူင်းႄၶႇႄလႈ တီႈမူႇေၸႈၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼပ်ႉ(4)သႅၼ် ေတႃႇ (5)သႅၼ်ထူင် လႆႈၶင်ႉၶမ် ဝႆႉ ၼႂ်းယွင်ေယးၵူႈတီႈတီႈ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉဝႆႉလႆႈယူႇႄလႈ ဢမ်ႇပႆႇဝႃႈ သုမ်းလုမ်းလုမ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ေပႃးႁိုင်မႃးၸိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸုပ်ႈၵဝ်ႇႄတႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ေသတႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸုပ်ႈမႂ်ႇ ၼႆႉ မူင်ႈမႅင်းမွတ်ႈၸၢင်ႈၵိၼ် ေတပႅတ်ႈလၢႆၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် တိပ်ႇၵႅပ်ႈမႃးႄလႈ လွင်ႈေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇေၸႈေၵႃႈ လူတ်းယွမ်းမႃးႄလႈ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇေၵႃႈ ေဢႇမၢင်မႃးေသ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉဢဝ်တီႈမူႇေၸႈ ေတႃႇတၢင်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၸမ်ႉ လႆႈတိူင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းႄၶႇ တိူဝ်းၶၢၵ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈမႃးႄလႈ ၵူၼ်းၵႃႉၼႂ်းမိူင်းႄၶႇ ေၵႃႈ ဢမ်ႇမႃးသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉေသ လႆႈၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဢၼ်ေတၵိၼ်၊ ၸႂ်ႉေတႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ မေဢးတီႇတႃႇမုၼ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇၶဝ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမႃးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ တိၺွပ်းႄလႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းမႃးသိုဝ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ဝႆႉ။ လႆႈၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ် ဢမ်ႇ သိုိဝ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆေတႃႇၽႂ်။ ၵႃႈၸူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ပႆႇမႃးသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ ၵႃႈေတလႆႈ ၼင်ႇတုၵ်းသုၵ်းေသ ပႂ်ႉယူႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ေပႃးၵူၼ်းသိုဝ်ႉဢမ်ႇမီးေၵႃႈ ၵႃႈေတလႆႈၶၢႆၸွမ်း ၼင်ႇၶၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးသဵတ်ႈၼႃႇဢႃးလႃးေၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉလၼ်ႇၶၼ် မၼ်းေတႃႇႁဝ်း။ ၶဝ်ေၵႃႈ ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈေသ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတဵၵ်းၶၢႆေတႃႇႁဝ်း ပၢႆလႆႈေတႃႉတၢင်ႇ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈၽၢႆႇၶဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၽႅဝ်ၽၢႆႇၶဝ်ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။ လႆႈပႂ်ႉမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ လႆႈပႂ်ႉမွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈႄၵႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဝိၼ်းဢွင်ႇၶၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ(ဝဵင်းမူႇေၸႈ) လၢတ်ႈ ဝႃႈ “ မိူင်းႄၶႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈလွၵ်ႈၵၢတ်ႇႄလႈ ၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ မၢၼ်းတေလး ေတႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေဢႇမၢင်ၵႂႃႇေတႉေတႉ။ ယွၼ်ႉၵုၼ်ေတႃႉတၢင်ႇေဢႇမၢင်ႄလႈ သုၼ်ဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃး ေတႃႉတၢင်ႇေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼႆႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ လႂ်မီးမွၵ်ႈ 70 ၵျၢပ်ႈေသ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈၸွႆႉလႂ်တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ မီးမွၵ်ႈ 47 ၵျၢပ်ႈ။ မိူဝ်ႈႄတႇပိၵ်ႉၶၼ် ၵုၼ်ႇၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ေတႃႉတၢင်ႇမႃးတီႈမူႇေၸႈၼၼ်ႉ ၶၼ်ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼိုင်ႈတၢၼ်ႇလႂ် မီးမွၵ်ႈ 82000 ၵျၢပ်ႈ ေတႃႇထိုင် 88000 ၵျၢပ်ႈေသ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၵႃးေတႃႉတၢင်ႇၵိူဝ်ဝၢၼ်ၸမ်ႉ မီမွၵ်ႈ 70000 ၵျၢပ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႄလႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈၼႂ်းမိူင်းႄၶႇႄလႈ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈ ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းမႃး ၼိုင်ႈတၢၼ်ႇလႂ်မီးမွၵ်ႈ 50000 ၵျၢပ်ႈပၢႆပၢႆၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈမိူင်း ႄၶႇပိၵ်ႉလွၵ်းၵၢတ်ႇႄလႈ ၵႃႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶၼ်ၼမ်ႉ မၼ်းယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈဝႆႉ။ ၶၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်ႈေၵႃႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈလူတ်ႉၵႃးေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးႄလႈ ၶၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸဝ်ႈၵႃးမၢင်ၸိူဝ်းေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ၵႃးဢၼ်ေတေတႃႉတၢင်ႇဢဝ် ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်မိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေဢႇ မၢင်မႃး။ ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇေဢႇမၢင်မႃးႄလႈ တႃႇေတေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇတီႈမူႇေၸႈေသ လူင်းထိုင်တႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈမၼ်း မူိဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 14 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ထိုင် 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလုၵ်ႉတီႈမူႇေၸႈထိုင်မၢၼ်းတေလး ၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် မီးမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆ ေတႃႇထိုင် 8 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈၸမ်ၸမ်ေသတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈေဢႇသုတ်းသုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၵႃး ေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 12 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေတလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈ၊ ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၸင်ႉၸိူဝ်ႈယူႉၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်း လူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးႄလႈ ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ဝႆႉယူႇ။ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလုၺ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၵႅမ်မိုဝ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမၢၵ်ႈမီးႄလႈ ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇမူႇေၸႈေၵႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၽၢႆသူၺ်ႇလီႇယူႇ။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇမူႇေၸႈေၵႃႈ လႆႈသပ်းလႅင်းႄၼ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇၶဝ်ၵႂႃႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ ပႆႇၶိုၼ်းတွပ်ႇသင်မႃး ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႄၶႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႈသၢၼ်ႄလႈ တီႈမူႇေၸႈၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ထူင် ၶင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းယွင်
(ၽွၼ်းယွၼ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းႄၶႇ ႄလႈ မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ)

By သႅင်ၸိုင်ႈ
November 10 ,2018
တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ ပီႊ 2018 ၼီႊ ေတႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈမိူင်းႄၶႇ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵမ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းႄၶႇ ၸိူဝ်းေတႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ေတႃႉတၢင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႃႈၶၼ်လႆႈလူတ်းယွမ်းေသ တီႈပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၵႃႉ ဝဵင်းမူႇ ေၸႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ထူင် လႆႈၶင်ႉၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းယွင်ေယး ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမိၼ်းတဵင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဝဵင်းမူႇေၸႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈဝႆႉႄလႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းႄၶႇေၵႃႈ မီးမွၵ်ႈ(3)ဝူင်ႈ ၸမ်ထိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ေပႃးတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆႉႄတႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ေတတူၵ်း။ ေတၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး။ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူင်ႉႁဝ်းၶႃႈႄတႉ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်လႆႈ လိူဝ်ေသၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ေတႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၵိၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၸမ်ၸမ် လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ် တိၼ်လၢႆမိုဝ်းပဝ်ႇဝႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇ လႆႈၶၢႆေတႃႇမိူင်းႄၶႇႄလႈ တီႈမူႇေၸႈၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼပ်ႉ(4)သႅၼ် ေတႃႇ (5)သႅၼ်ထူင် လႆႈၶင်ႉၶမ် ဝႆႉ ၼႂ်းယွင်ေယးၵူႈတီႈတီႈ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉဝႆႉလႆႈယူႇႄလႈ ဢမ်ႇပႆႇဝႃႈ သုမ်းလုမ်းလုမ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ေပႃးႁိုင်မႃးၸိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸုပ်ႈၵဝ်ႇႄတႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ေသတႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸုပ်ႈမႂ်ႇ ၼႆႉ မူင်ႈမႅင်းမွတ်ႈၸၢင်ႈၵိၼ် ေတပႅတ်ႈလၢႆၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် တိပ်ႇၵႅပ်ႈမႃးႄလႈ လွင်ႈေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇေၸႈေၵႃႈ လူတ်းယွမ်းမႃးႄလႈ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇေၵႃႈ ေဢႇမၢင်မႃးေသ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉဢဝ်တီႈမူႇေၸႈ ေတႃႇတၢင်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၸမ်ႉ လႆႈတိူင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းႄၶႇ တိူဝ်းၶၢၵ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈမႃးႄလႈ ၵူၼ်းၵႃႉၼႂ်းမိူင်းႄၶႇ ေၵႃႈ ဢမ်ႇမႃးသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉေသ လႆႈၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဢၼ်ေတၵိၼ်၊ ၸႂ်ႉေတႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ မေဢးတီႇတႃႇမုၼ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇၶဝ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမႃးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ တိၺွပ်းႄလႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းမႃးသိုဝ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ဝႆႉ။ လႆႈၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ် ဢမ်ႇ သိုိဝ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆေတႃႇၽႂ်။ ၵႃႈၸူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ပႆႇမႃးသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ ၵႃႈေတလႆႈ ၼင်ႇတုၵ်းသုၵ်းေသ ပႂ်ႉယူႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ေပႃးၵူၼ်းသိုဝ်ႉဢမ်ႇမီးေၵႃႈ ၵႃႈေတလႆႈၶၢႆၸွမ်း ၼင်ႇၶၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးသဵတ်ႈၼႃႇဢႃးလႃးေၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉလၼ်ႇၶၼ် မၼ်းေတႃႇႁဝ်း။ ၶဝ်ေၵႃႈ ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈေသ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတဵၵ်းၶၢႆေတႃႇႁဝ်း ပၢႆလႆႈေတႃႉတၢင်ႇ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈၽၢႆႇၶဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၽႅဝ်ၽၢႆႇၶဝ်ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။ လႆႈပႂ်ႉမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ လႆႈပႂ်ႉမွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈႄၵႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဝိၼ်းဢွင်ႇၶၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ(ဝဵင်းမူႇေၸႈ) လၢတ်ႈ ဝႃႈ “ မိူင်းႄၶႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈလွၵ်ႈၵၢတ်ႇႄလႈ ၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ မၢၼ်းတေလး ေတႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေဢႇမၢင်ၵႂႃႇေတႉေတႉ။ ယွၼ်ႉၵုၼ်ေတႃႉတၢင်ႇေဢႇမၢင်ႄလႈ သုၼ်ဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃး ေတႃႉတၢင်ႇေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼႆႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ လႂ်မီးမွၵ်ႈ 70 ၵျၢပ်ႈေသ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈၸွႆႉလႂ်တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ မီးမွၵ်ႈ 47 ၵျၢပ်ႈ။ မိူဝ်ႈႄတႇပိၵ်ႉၶၼ် ၵုၼ်ႇၵိူဝ်ဝၢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ေတႃႉတၢင်ႇမႃးတီႈမူႇေၸႈၼၼ်ႉ ၶၼ်ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼိုင်ႈတၢၼ်ႇလႂ် မီးမွၵ်ႈ 82000 ၵျၢပ်ႈ ေတႃႇထိုင် 88000 ၵျၢပ်ႈေသ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၵႃးေတႃႉတၢင်ႇၵိူဝ်ဝၢၼ်ၸမ်ႉ မီမွၵ်ႈ 70000 ၵျၢပ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႄလႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈၼႂ်းမိူင်းႄၶႇႄလႈ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈ ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းမႃး ၼိုင်ႈတၢၼ်ႇလႂ်မီးမွၵ်ႈ 50000 ၵျၢပ်ႈပၢႆပၢႆၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈမိူင်း ႄၶႇပိၵ်ႉလွၵ်းၵၢတ်ႇႄလႈ ၵႃႈၶၼ်ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶၼ်ၼမ်ႉ မၼ်းယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈဝႆႉ။ ၶၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်ႈေၵႃႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈလူတ်ႉၵႃးေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးႄလႈ ၶၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸဝ်ႈၵႃးမၢင်ၸိူဝ်းေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် ၵႃးဢၼ်ေတေတႃႉတၢင်ႇဢဝ် ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်မိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေဢႇ မၢင်မႃး။ ၵႃးေတႃႉတၢင်ႇေဢႇမၢင်မႃးႄလႈ တႃႇေတေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇတီႈမူႇေၸႈေသ လူင်းထိုင်တႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ သုၼ်ႇဝၢၵ်ႈမၼ်း မူိဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 14 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ထိုင် 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလုၵ်ႉတီႈမူႇေၸႈထိုင်မၢၼ်းတေလး ၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် မီးမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆ ေတႃႇထိုင် 8 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈၸမ်ၸမ်ေသတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈေဢႇသုတ်းသုၼ်ႇဝၢၵ်ႈၵႃး ေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 12 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေတလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈ၊ ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၸင်ႉၸိူဝ်ႈယူႉၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်း လူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးႄလႈ ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ဝႆႉယူႇ။ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလုၺ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၵႅမ်မိုဝ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇမၢၵ်ႈမီးႄလႈ ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇမူႇေၸႈေၵႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၽၢႆသူၺ်ႇလီႇယူႇ။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇမူႇေၸႈေၵႃႈ လႆႈသပ်းလႅင်းႄၼ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇၶဝ်ၵႂႃႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ ပႆႇၶိုၼ်းတွပ်ႇသင်မႃး ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top