You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(SPDC)ႄလႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(SPDC)ႄလႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ


By သႅင်ၸိုင်ႈ
November 9 ,2018

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်း ေတႃႇထိုင် ယၢမ်း 3: 45 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(SPDC)ႄလႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ဢိူင်ႇၵဵင်းမူၼ်း ေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ေၸႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ဢၼ်တႃးလွႆၸွၵ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ(40)ေၵႃႉ တုိၵ်ႉလိုဝ်ႈ သဝ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(ဢမ်ႇႁူႉမၢႆတပ်ႉ) ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းယဵၼ် လတ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ေသ ၶိုၼ်းသိူၵ်ႈသႂ်ႇႁိမ်းဝတ်ႉ ၵွျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်းသၢႆးၶၢဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်း တၢင်းႁိုင်(15)မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(SPDC)ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းေတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ဢွၼ်တၢင်းႄလႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၽၢႆႇသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ထွႆဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇ ယဵၼ်ၵႂႃႇေသ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း တၢင်းသွင်ၽၢႆႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(SPDC) ပူင်ႇၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇ ၼွၼ်းထင် ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇေပၵူင်ႉၵၢင်ႉၼႅတ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈ ယႃႇေပၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸႅၵ်ႇႄၽသိုၵ်းႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းေသ တူၺ်းၽိတ်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (SPDC)ႄလႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(15)ဝၼ်းေသ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ႄလႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈၶၢႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵွျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵွင်းဢၢႆႇ ေသ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉေၵႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉႄလႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းေတႉေတႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Top