You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ၸုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ၶူးသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(2,200)ၵျၢပ်ႈ

ၸုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး ၶူးသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(2,200)ၵျၢပ်ႈ

By သႅင်ၸိုင်ႈ November 2,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃမႃႉမွၵ်ႈ 30,000 မဵတ်ႉႄလႈ ယႃႈၽိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 44 ဢႅပ်ႇ(ဢႅပ်ႇသပ်ႉပျႃႇ) တီႈၼႂ်းၵႃးမၢၵ်ႉတူး(Mark II) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ ထုၵ်ႇပၼ်တႃႇၶူးသွၼ်လူင်၊ ၶူးသွၼ်(ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်)ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉ ၸွမ်ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ လႆႈၵႂႃႇထုၵ်ႇဢဝ်လူတ်ႉၵႃး တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵုမ်းၸတ်းပၢႆးပႆႇၺႃႇထၢၼ်ႈသုင် တီႈဝဵင်း ေၼႇပျီႇေတႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတင်ႇ ၼင်ႇလူူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇေလႃၵႂႃႇၽၢႆႇၼႃႈ ႁူၼ်မႃးၽၢႆႇလင်လႆႈႄလႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၸူးတီႈဢွင်ႇႄမးၵႃး ၽၢႆႇဝႃႇယႃႇရဵင်း ဝဵင်းတွင်ႇငူႇေသ မႅၼ်ႈၽွင်းၽူႈႄမးလူတ်ႉၵႃးၶဝ် ပိတ်ႇၽႃႁူမ်ႈတင်ႈၼင်ႇၽၢႆႇလင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ေသ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ထူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉေသ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ဢွင်ႈတီႈႄမးလူတ်ႉၵႃး ၽၢႆႇဝႃႇယႃႇရိင်း ၸင်ႇလႆႈလၢႆးငၢၼ်း ထိုင်တီႈၶူးသွၼ်လူင်ေသ ၶိုၼ်းေႁႃႈလူတ်ႉၵႃး မိူဝ်းဢၢပ်ႈပၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇယဝ်ႉ ၶူးသွၼ် လူင်လႆႈၶိုၼ်းလၢႆးငၢၼ်းထိုင်တီႈၽၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵူတ်ႉထတ်းႁၼ် မႅၼ်ႈ ဢႅပ်းသပ်ႉပျႃႇ ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈၽိူၵ်ႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆႄလႈ ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈ 88 တႃႇသၢင်ႉ ငိုၼ်း(2,200)ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉေသ ၸုမ်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ဝႆႉေသ ၶိုင် သၢင်ႈတႃႇေတၸွပ်ႇသွၵ်ႈတိၺွပ်းတူဝ် ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈမဝ်ၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top