You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > လႅင်မိၼ်သေထးလူင်မိူင်းထႆး ေၵႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႅၵ်ႉသတႃႊသီးတီး သဵၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇလႅဝ်

လႅင်မိၼ်သေထးလူင်မိူင်းထႆး ေၵႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႅၵ်ႉသတႃႊသီးတီး သဵၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇလႅဝ်


By သႅင်ၸိုင်ႈ
October 29,2018

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လႅင်မိၼ်သေထးလူင်မိူင်းထႆး Vichai Srivaddhanaprabha ေၵႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇပရီးမီးယႃႊလဵၵ် လႅၵ်ႉသတႃႊသီးတီး Leicester City လႆႈတႅၵ်ႇ လႅဝ်ၵႂႃႇေသ သၢႆၸႂ်သေထးလူင်ႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၵႅမ်တူဝ်သေထးလူင်(4)ေၵႃႉ လႆႈလူႉၶွႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ဝၢႆးလင်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႅၵ်ႉသတႃႊ သီးတီးႄလႈ ႁၢတ်ႉတၢတ်ႉၾီးလ် လႆႈႄၶႉၶႅင်လိၼ်ႇမၢၵ်ႇၼင်ႇၵၼ်တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်ႇ King Power ၵႂႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိတ်ႉသတိူဝ်ႊ Vichai လႆႈၶီႇလႅင်မိၼ်ေသ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိုၼ်း တၼ်းပူၼ်ႉလႅၼ်တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇ ၼင်ဢိတ်းဢီႈၵူၺ်း လႅင်မိၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇလႅဝ် သဵၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးတီႈၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇဢွင်ႈတီႈဝႆႉ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်းပၢင်ပွႆးႄၶႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း လႅၵ်ႉသတႃႊသီးတီးလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ လွင်ႈမွင်ႈၸႂ်ၸွမ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်မုင်ႉေႁႃႁိူၼ်း မိတ်ႉၸတူဝ်ႇ Vichai ဢႃႇယူႉ (60)ၶူပ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵႅမ် တူဝ်(4)ေၵႃႉ ၸိူဝ်းလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ေတၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွင်ၸႂ်ၸွမ်း မိတ်ႉၸတိူဝ်ႇ Vichai တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် King Power ၵႂႃႇႄလႈ ပၢင်ပွႆးႄၶႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႉၼင် ဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇပရီးမီးယႃးလဵၵ်ႉ ဢၼ်ဢၢင်ႈဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈသုတ်းၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2010 ၼီႊၼၼ်ႉ မိတ်ႉၸတိူဝ်ႇ Vichai လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ် ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႅၵ်ႉသတႃႊ သီးတီးေသ ၼႂ်းပီႊ 2015-2016 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပရီးမီးလဵၵ်ႉၶျၢၼ်ႇပီႇယၼ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပရီးမီယႃးလဵၵ်ႉၶျၢၼ်ႇပီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2016 ၼီႊ လိူၼ်ေမႇၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႇလႅၵ်ႉသတႃႊသီးတီးႄလႈ ၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈေသ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႄလႇတူၺ်း ၵွင်းမူးလူင်သူၺ်ႇတၵူင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

Top