You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႇ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လူင်ေသ ၵိုင်ႉၵင်ႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႇ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လူင်ေသ ၵိုင်ႉၵင်ႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ

သႅင်ၸိုင်ႈ
September 21, 2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ထရၢၼ်ႊတၢႆႇၵွၼ်ႊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်မီးဢႃႇယူႇ(62)ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လူင်ေသ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။
ေၵႃႇမသိၼ်ႇၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႅတ်ႉၼၢမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ေမႃယႃလူင်ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ႄလႈ ေမႃယႃလူင်ၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ယူတ်းယႃၸွမ်ၸိုင်ႈေသတႃႉ ၵမ်ႇဢမ်ႇလီႄလႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မၢႆ 108 ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း” ၼႆယဝ်ႉ။


ၸွမ်ၸိုင်ႈထရၢၼ်ႇတၢႆႇၵွၼ်ႊ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိေၸႊတွၼ်ႈၼိၼ်ႇပိၼ်ႊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းႁွင်ႇေသ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႊ 12 ဝၼ်း ပီႊ 1956 ၼီႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈပီႊၵိူတ်ႇၸွမ်ၸုိင်ႈၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမီးဢႃႇယူႉလႆႈ(16)ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢႄၶးတမိၵ်ႉ တပ်ႉႁၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းေသ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။
ပီႊ 2011 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႈ လူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးေသ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2016 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။ တၼ်းႁဵင်းၸၼ်ႉၵၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ေပႃးထိုင်ၼႂ်းပီႊ2021 ၼီႊ ၸင်ႇေတမူတ်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။


ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပိူဝ်ႊ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ထရၢၼ်ႇတၢႆႇၵွၼ်ႊေသ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းႄလႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Top