You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႄၶႇ ႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇသၢႆးမီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ၵၼ်

လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႄၶႇ ႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇသၢႆးမီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ၵၼ်

သႅင်ၸိုင်ႈ

September 20, 2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပိူဝ်ႊ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၽၢႆၵွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ေၸႊဝဵင်းပၢင်သၢႆး(ၵဵဝ်ႇၵိုတ်ႈ) မွၵ်ႈ 6 လၵ်းပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ ထဵင်ထွင်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းႄၶႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း လႅၼ်လိၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ထတ်းေသ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႄႁႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၸူးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပႅၵ်ႉၽူဝ်းေသ ၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၶူးမိူင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သိူဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၶွင် မိူင်းႄၶႇၼႆေသ တတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထူိမ်ဝႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေၼႇပျီႇေတႃႇ လၵ်ႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ပၼ်မိူင်းႄၶႇႄလႈ ၶဝ်ၸင်ႇလမ်တိုဝ်လမ်တၼ် ၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈသင်။ တၢမ်တူဝ် တပ်ႉႁၢၼ်ၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၶိူင်ႈၸၵ်ႈပႅပ်ႉၽူဝ်းၶဝ် ၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၶူးမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်ေတေၵႃႈသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 100 ထတ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတိုၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်းၵူၼ်းမူိင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်လၢႆ လၢႆပၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇေၸႊတွၼ်ႈမူႇေၸႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႃႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃေသ လႆႈထဵင်ထွင်ၵၼ်ယူႇ ၼၼ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်းယူႇ။ ယူႇတီႈၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၶုတ်းလိၼ်ေသ ၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်။ ၼႃႈတီႈဢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉၶုတ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇႄၼႉၼွၼ်း ေတလႆႈလူင်းထတ်းတူၺ်းေသ ၵွၼ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးေတမီး လွင်ႈႄၼႉၼွၼ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇေတလႆႈသပ်းလႅင်းႄၼၵၼ်။ ၵွပ်ႈၵူဝ် မီးပၼ်ႁႃႄလႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႄတႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၽူႈဢုပ်ႉပူိင်ႇၽွင်းငမ်း လႆႈတူၵ်ႇၼၢႆႇ ႁႂ်ႈၽၢႆႇမိူင်းႄၶႇ ၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ လႅၼ်ၶႅၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးလင်လႆႈထူင်းထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈယဝ်ႉႄလႈ ပႃးၼႂ်းၶဝ်ေပႃးၼႆ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈပႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် လႆႈႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵတ်း” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီႊ 2014 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ၼႂ်းေၸႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈထဵင်ထွင်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ေပႃႇပဵၼ်မႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇမိူင်း ႄၶႇ လႆႈၼုင်ႈမႆၶူဝ်းၸုမ်ႇေသ ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းလၵ်းလၢမ်ႇၼႂ်းတိူၵ်ႇလိၼ်လွၵ်းၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ 70 ေဢႇၵေသ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶွင်မိူင်းႄၶႇပိူင်ၼႆႄလႈ ၵူၼ်းမူိင်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႄၼၵၢင်ၸႂ်မႃးယူႇ။ လိုၼ်းသုတ်းမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇ လႆႈငူပ်ႉငီႉေၵႈ လိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

Top