You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမူႇေၸႊ-ပၢင်သၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢႆၼိုင်ႈေၵႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼိုင်ႈေၵႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမူႇေၸႊ-ပၢင်သၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢႆၼိုင်ႈေၵႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼိုင်ႈေၵႃႉ

လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပိူဝ်ႊ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပိူဝ်ႊ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းႄလႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:20 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလၵ်းၽူင်း ႁိမ်းၽၢင်ႇၶၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၵၢႆႇၸူး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ေၸႊဝဵင်းမူႇေၸႊ ေၸႊတွၼ်ႈမူႇေၸႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ(2)ေၵႃႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈေၵႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလၵ်းၽူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈ 3:20 မူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶိုၼ်းတႅၵ်ႇ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းပၢတ်ႈေလႇလၵ်းၽူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၵမ်းလိုၼ်း ၼႆႉႄတႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၽၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢတ်ႇပၢင်သၢႆး ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၶိုၼ်း ႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း။ ၶႃႈပဵၼ်ေမႈယိင်းတင်း(2)ေၵႃႉ။ ေၵႃႉၼိုင်ႈႄတႉတၢႆထင်တီႈ။ ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈႄတႉ တိုၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈမူႇေၸႊ” ၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးၵဵင်မႂ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး၊ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇေၸႊတွၼ်ႈမူႇေၸႈ၊ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ေၸႈဝဵင်း မူႇေၸႊႄလႈ ၵႅမ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇေၸႈဝဵင်းမူႇေၸႊ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသူႈၸႂ်းတူၺ်း ၵူၼ်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃ ေသ လႆႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းယိင်းေၵႃႉဢၼ်သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Top