You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ယၢၼ်ႇႁီႊလီႉ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ်လွင်ႈမိူင်းရသျႃးႄလႈ မိူင်းႄၶႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇႄၶမူိင်းမၢၼ်ႈ

ယၢၼ်ႇႁီႊလီႉ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ်လွင်ႈမိူင်းရသျႃးႄလႈ မိူင်းႄၶႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇႄၶမူိင်းမၢၼ်ႈ

သႅင်ၸိုင်ႈ

August 31.8.2018

ယၢၼ်ႇႁီႊလီႉ ေၵႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈဢၼ်မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းရသျႃး (ၸိုင်ႈမူိင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ) ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ေတၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈေတႃႇသူႈ တီႈၼႂ်းလုမ်းြတႃးၵူတ်းထတ်း လွင်ႈပွင်ႇ ၵၢၼ်ၽၢႆႇၽိတ်းၾိင်ႈ ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း(ICC)ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ေၶႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ေတႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈၼႂ်းလုမ်း ICC လူၺ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ေသ ေႁႃႈလုိပ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းပိင်ႇၵလီႇ ပၢႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းပၢင်းၵလႃႊတိတ်ႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလူိၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း “ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ”ေသ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(5)မူိင်းၼၼ်ႉ မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းရသျႃႇမီးေၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းႄလႈ ယၢၼ်ႇႁီႊလီႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းရသျႃႇ ေတတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၸိူင်ႉၼႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ မုင်ႈ ႁၼ်ထႃႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးေၵႃႈ ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီၼၵ်းၸႂ်လူင်လၢင်ၼၼ်ႉႄတႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ (5)မိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းရသျႃး ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ။ ၶႃႈၼၢင်းႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ၶဝ်ထုၵ်ႇလီဢၢႆတူဝ် ဢၢႆၸႂ် ၶဝ်ၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ႄတႉ ဢမ်ႇလီဢၢႆၽႂ်။ ၵွပ်ႈၼႆႄလႈ ၶႃႈၼၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸဵပ်းၸတ်ႉၵပ်ႉၸႂ်ႄတႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လူဝ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်ပၼ်ဝႃႈ သင်မိူင်းႄၶႇႄလႈ မူိင်းရသျႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(5)မိူင်းၼၼ်ႉၸိိုင် လူဝ်ႇထွႆတူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢၼ်ႇႁီႊလီႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ဝႃႈ ၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႇၾႃႉ ထုၵ်ႇလီႇ ဢဝ်လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈေၽး သိုၵ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႊၵျႃႇၶဝ် တၢင်ႇလဝ်ႈႄၼတီႈလုမ်း ICC ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

“ ၼင်ႈႁိုဝ်လုမ်း ICC ေပႃးေတၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇသဵင်ၶၼ်ၵႂႃႇ။ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈၼႆႉ ေတ ၸၢင်ႈလၢမ်းထုိင်ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၵႂႃႇ။ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး။ ၶႃႈၼၢင်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅပ်းတတ်း ၼိူဝ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇၸီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ေတၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇၼႂ်းသႅပ်ႉတိၼ်ႇပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ေတဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇေၶႃႈၵမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇ ယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ေၶႃႈမုၼ်းလၵ်းထၢၼ်ၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၵႅတ်ႇႄၶပၼ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈပၢႆႈေၽးသိုၵ်း ၶိူဝ်း ၵူၼ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ၵျႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ယၢၼ်ႇႁီႊလီႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်ငဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈၸီႉၸမ်ႈႄၼၵႂႃႇယူႇ။

Top