You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ့်ၵျွင်းမႂ်ႇၶူဝ်ၶေႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ

သႅင်ၸိုင်ႈ

Augst 24,2018

ၼႂ်းလိူၼ် ေဢႃးၵၢတ့် 23ဝၼ်း ပီႊ2018 ၼီႊၼၼ့် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင် ၸိုင်ႈတႆး ၊တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႈငိုၼ်းေၶႇ ၼိုင်ႈႁဵင်ယွတ်ႈ(10,00 Yun) တႃႇေၵႃႇ သၢင်ႈတီႈၵိင်းလိုဝ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝတ့်ၵျွင်းၶူဝ်ေၶႊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇေၸႈ ၸိုင်ႈတးႆပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 22 ဝၼ်း ပီႊ 2018ၼီႊၼၼ့်ေၵႃႈ ၸဝ်ႈေၸႈဝဵင်းမၢႆ(14) ဝဵင်းမူႇေၸႈလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းေၶႇ ႁႃႈပၢၵ်ႇယွမ်ႇ (500 Yun) ၵႃႈၼမ့်ယႃႈပၢၼ်းသီ တႃႇတႃးႁူင်းႁဵင်းသွၼ်လိၵ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်း ဢိူင်ႇ(19)ဝၢၼ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမူႇေၸႈ ၼႆယဝ့်။

လွွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ေၵႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈေတႃႇ သူႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ့် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA )ေတသိုပ်ႇေၽႃႇၼမ့်ေၼတူဝ်ၵႂႃႇ ၵမ်းၸၼ့်ၸၼ့် ၼႆယဝ့်။

Top