You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုိင်ႈမူိင်းပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႄမးၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ႁႂ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈ

ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုိင်ႈမူိင်းပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႄမးၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ႁႂ်ႈၸွမ်းၾိင်ႈ

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

August 22, 2018

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုိင်ႈမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းႄၼ တီႈၼႂ်းပၢင်တၼ်ႈၶႆႈမိူင်းၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႊ(Singapore Lecture) ၼၼ်ႉဝႃႈ  “ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉေသ ပၢၵ်ႇပႅတ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းေၸႊတိူင်းႄလႈ ေၸႊမိူင်း မွၵ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉ 25% ၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်း ဢၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈေသ သၢင်ႈၵၢၼ်ထူပ်းမုိဝ်းၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႇေၵႃႉၼိုင်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ႄပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼီႊၼၼ်ႉေသ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီး သုၼ်ႇဢႃႇၼႃႇႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႄလႈ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ေတၸၢင်ႈေပႃႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်းလႂ် ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ထၢမ်တူၺ်းတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေတတိူဝ်းလီ။ ၶဝ် ေတၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ်ေၶႃႈထၢမ်ၼႆႉ လႆႈလီ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉေသ ၶႃႈေၵႃႈဢမ်ႇမႆႈၸႂ်။ ၼႂ်းၵၢၼ် မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈတင်းသဵင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈမီး လွၵ်းလၢႆးဢၼ်တူၵ်းထုၵ်ႇ။ တီႈၵၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇၼႂ်းႄၵႈၵၢင်ၸုမ်းႁဝ်းႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼႂ်းၸုမ်းၶုၼ် ၽွင်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ပႃႈဝႆႉၸွမ်ႁၢၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း 3 ေၵႃႉ။ လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉ လီယူႇ” ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ၽွင်းတၢင်ၵူၼ်းမူိင်း ၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႊေၵႃႉၼိုင်ႈတွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ “ ငဝ််းလၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလွၵ်း ပိူင်တပ်ႉသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ေသ ၶတ်းၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃးလွၵ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ်တီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉ ပႆႇယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီႄလႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ေတထိုင်ယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “ တႃႇေတထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပူတ်းပၼ် ၸုမ်း တႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈေသ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မွၵ်ႈ 25% ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼၼ်ႉေသ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈ ပၼ်ၶၢတ်ႇသၢႆတႃႇ။ တီႈၼႂ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေၶႃႈၶၵ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းလွၵ်းပိူူင်တီႇမူဝ်ႇၶ ေရႇၸီႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းၸုမ်းသုိၵ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး။ ၵွပ်ႈ ၼၼ် လွင်ႈတၢင်းၸူိဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ေသ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေပႃးေတလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

မူိဝ်ႈဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈတဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ မူိင်းၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႊေသ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း လႆႈထူပ်းၵၼ်တင်း မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ႁႃႊလီႇမႃႉ ယႃႊၶွပ်ႉ(Mrs. Halimah Yacob) ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ဝၢႆးလင်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၶုၼ်ၽွင်းလူင် လီႇသျႅၼ်းလူင်ႇေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမူိင်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းၸိၼ်ႇၵပူဝ်ႊ၊ လွင်ႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆႄလႈ ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း၊ လွင်ႈၽၢၼ်ႇပွင် ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ဢၢင်ႈ – ၶၢဝ်ႇ VOA

Top