You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇငိုၼ်းႁဵင်ပၢႆပၢၵ်ႇ ၸႅတ်းသိပ်းသႅၼ်လၢၼ့်

ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇငိုၼ်းႁဵင်ပၢႆပၢၵ်ႇ ၸႅတ်းသိပ်းသႅၼ်လၢၼ့်

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

August 20, 2018

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20.08.2018 ၼႆႉ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းမၢႆ(10) ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(6)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈႁွမ်း ၵၼ်တင်းၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း(8)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈႁႅင်းၵူၼ်(14)ေၵႃႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်လူင်ႄလႈ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး ေၸႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ(3)မဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းမိုဝ်းဢႃးၽိၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ(29)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸၢႆးလုင်းယီႈ ပႃႈဢီႇ ပဵၼ်ၽူဝ် ေဢးၸိင်ႇ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် တင်းၸၢႆးဢွင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ယႃႈမႃႉ(2)မဵတ်ႉ တီႈၸၢႆးလူႇ ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပီး ႄလႈ ပႃႈဢူႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းပႃႈယိင်း ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း(သႅၼ်ေတႃ)ၼႆယဝ်ႉ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ် တိုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်းတၢင်းၵၢင်လူင်ႄလႈ ဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႇတွင်းယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း(2)ေၵႃႉ ၶီႇလူတ်ႉ(သႅင်ႇေၵႇ) CZI သီလႅင်လမ်းၼိုင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးမုင်ႈ ႁၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ႄလႈ တူၵ်းၸႂ်ၼႅတ်ႈၽႃႈပႅတ်ႈလူတ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵႂႃႇသွၵ်ႈ ႁၼ်ယႃႈမႃႉ(7)မဵတ်ႉႄလႈ မူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉ(1)မူၵ်ႇ ၸပ်းပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18.08.2018 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းမၢႆ(10) လႆႈႁူမ်ႈမုိဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းေသ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼိိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢင်လူင်ႄလႈမွၵ်ႇတွင်း တိၺွပ်းလႆႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 18 ဝၼ်း  ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းမၢႆ(9) ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်း (12)ေၵႃႉေသ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈလွႆ ငိုၼ်းႄလႈ မိူင်းၸိတ်ႇ ေၸႊဝဵင်းသီႇေပႃႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်တိၵမ်လႆႈ ယႃႈမႃႉ(60)မဵတ်ႉ တီႈၸၢႆးထုၼ်း ဢႃႇယူႉ(35)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပၼ်ႇ ၼၢႆးယူင်ႇ ပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းထုၼ်း ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းလုင်းလိုၼ်း ယူႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်တုိဝ်ႉ ေၸႊဝဵင်းသီႇေပႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လိူၼ်ၼၼ်ႉ တိၵမ်လႆႈယႃမႃႉ(2)မဵတ်ႉ တီႈဢၢႆႈမၼ်ႈ ဢႃႇယူႉ(28)ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢူႈလုင်းၸၢမ်ႇ ႄမႈပႃႈ ေထး ပဵၼ်ၽူဝ်ေဢးဢၢမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်း ၶိင်းလၢႆးသႅင် ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးပႃတိုင် ဢိူင်ႇမိူင်း ၸိတ်ႇ ေၸႊဝဵင်းသီႇေပႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတိၵမ်လႆႈ ယႃႈၽိၼ်ၽူိၵ်ႇ(1)လွတ်ႇ တီႈၼႂ်းမိုဝ်း လၢဝ်းသိုဝ်း ဢႃႇယူႉ(55)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၽူဝ်ဢႃးသူၺ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးဝၢၼ်ႇသိင်း ပႃႈယၢင်ႇဢိူဝ်း ပဵၼ်ပီႈ ၼွင်ႉၵၼ်တင်းဢၢႆႈလူႇ ယူႇပွၵ်ႉ(2) ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ေၸႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႇၵၢၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ် လႆႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈၶင်ေၸႊဝဵင်းေသ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းမဝ်မီးၼၼ်ႉ ေတပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉေၵႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸူိဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႇၵၢၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် (10)ေၵႃႉ ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်တူဝ်ၶဝ် မႃး ၸွႆႈၵၢၼ်ၶူတ်းလုၵ်းပႅပ်ႉလုၵ်းငွၵ်းတီႈတပ်ႉပၵ်းသဝ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်တၢမ် ၸွမ်းၼင်ႇတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းမဝ်မီး ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၵူတ်ႇလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႊပၢႆးပၢႆးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ေတၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈေၽႃႇၼမ်ႉႄၼတူဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းၼင်ႇၼႆ။

Top