You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၵူတ်းထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၵူတ်းထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 18 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18.08.2018 ၼႆႉ ေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းႄလႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ေသ လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ေၸႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႄလႈ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ(21)ေၵႃႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈ ၵၢင်လူင် – မွၵ်ႇတွင်း ေသ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိူၵ်ႇ တီႈၸၢႆးလဵၵ်ႉ တႃႇငိုၼ်း(1,500)ပျႍးၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၼႆႉ ဢႃႇယူႉမီး(29)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆး ပႃႈသႅင်း ပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းၶမ်းၵျႃႇ ယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈႄမႈ ႁၢၼ် ဢိူင်ႇႄမႈႁၢၼ်ႇေသ မႃးၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ေၸႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယႃႈၽိူၵ်ႈဢၼ်တိၵမ်လႆႈၼႆႉ သိုဝ်ႉမႃးတီႈပၢင်ၶၢႆယႃႈ ပွၵ်ႉ(4) ႄမႈႁၢၼ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃး မူၵ်ႇယႃမႃႉ(3)မူၵ်ႇတီႈၸၢႆးမူၼ်းႄလႈ ၸၢႆးသိုဝ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၵၢင်လူင် မႃးၸူးဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမူၼ်းၼႆႉ ဢႃႇယူႉမီး(29)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းသႃႇပွၵ်း ပႃႈေသး ပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းၶမ်းလီ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းၸၢႆးသႃႇထုၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈတၢပ်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ်ေသ မႃၶိုၼ်ႈၶူၺ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ်။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉၼႆႉ ဢႃႇယူႉမီး(28)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းေၵႃႇ ပႃႈလဵၵ်ႉ ပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းၼူၼ်း ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၸင်းၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ်ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမူၼ်းႄလႈ ၸၢႆးသိုဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယႃႈမႃႉၼႆႉ သိုဝ်ႉၵိၼ်တီႈၼၢင်းၸိင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင် ေသမႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ18.08.2018ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းႄလႈၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈတီႈေၸႊဝဵင်းမၢႆ(10)ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်ေသ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း – ဝၢၼ်ႈၼူၵ်ႉၵူတ်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉေသ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(692)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ(2)တဝ်ႈႄလႈ ငိုၼ်း (547,700)ပျႍး တီႈလုင်းပွၵ်းၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းပွၵ်းၼႆႉ ဢႃႇယူႉမီး(44)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းတၢၼ်းလူႇ ပႃႈသႃႇ ပဵၼ် ၽူဝ်ၼၢင်းသႅင်တွၼ်း ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းၸၢႆးဢိတ်း ယူႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၺွင်ႇ(မိူင်းယႆ)ေသ မႃးေတႇၼႃႈ ႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းေၵႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်းဢၼ် တိၵမ်လႆႈတီႈလုင်းပွၵ်းၼၼ်ႉ မီး(547,700)ပျႍး၊ ေပႃးပီႈၼွင်ႉမၼ်းမႃး ေတၶိုၼ်းဢၢပ်ႇပၼ် ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၼိုင်ေၵႃႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ(1)မဵတ်ႉ တီႈလဝ်ႇၶင်း ယႃႇယူႉ(28)ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယူင်ႉႁၢႆႇ ၸိုဝ်ႈႄမႈၽူႇလႃႇ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းႁိၼ်းေၾႇ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း(သႅၼ်ေတႃ) ဢိူင်ႇႁၢင် ၼႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇေၵႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းႄလႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ေပႃးထိုင်ဝၼ်းတႅပ်းတတ်းဢမူႉယဝ်ႉတူဝ်ႈေသ လွတ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ေတဢၢပ်ႇပၼ် ၶိုၼ်း ငိုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိၵမ်လႆႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top