You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈ

မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18.08.2018 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၺႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ေဢႃႈ မွၵ်ႈ (46)ေၵႃႉေသ ၶိုင်သၢင်ႈၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းေၸႊဝဵင်းမိူင်းၵႅတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်တၢင်းဢၼ်ၵၢႆႇၸူး မိူင်းၵႅတ်ႈႄလႈ ၼွင်ေဢႃႈၼႆႉ ၼႃႈယၢဝ်းမီး(16)သွၵ်ႇ၊ ၼႃႈပွတ်းမီး(12)သွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျႍႇလၢႆႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်ေမႃသွၼ် တီႈမိူင်းေယႃ၊ ေၸႊ လၢၼ်ႉႄလႈ ဢိူင်ႇ(19)ဝၢၼ်ႈ ေၸႊဝဵင်းမူႇေၸႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢင်ႉငုိၼ်းမွၵ်ႈ(10)သႅၼ်ပျႍးၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ေတၶတ်းၸ်ႂၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Top