You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူင်းဝ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူင်းဝ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်

ၸၼ်ႉၶၢဝ်ႇ – ၶၢဝ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇလူိတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းဝ(UWSA)ၽိတ်ႈမွၵ်ႇေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ် ဢၼ်ေတၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် ေဢႇပီႇ ပီႊၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဝ(UWSA) ဢၼ်ပဝ်းယူဝ်ႇၶျၢင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼႆႉ ဝၢႆး ေသ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼဵတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ(ပၵပ)ယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 1989 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၼဝတ – ၼဢၽ)ၶဝ်မႃး ေတႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢူးၺီႇရၢင်ႇ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႈ(20)ပီႊႄလႈ (25)ပီႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်မႃးႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ ယၢမ်ႈဢွၼ်ၵၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ ပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီႊ(20) ႄလႈ (25)ပီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈၵႆႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၺီႇရၢင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ေတၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း(ဝဵင်းပၢင်သၢင်း)ေသ ေတၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်မူိင်းႁူမ်ႈတုမ် – ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႂ်း လိူၼ်ၵျႍႇလၢႆႇ တီႈေၼႇပျီႇေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဝ်းယူဝ်ႇယိ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSA ႄလႈ ၵွျၵ်ႉေၵႃႇဢၢင်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပႃးေသ လႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မႃးယူႇ။

ဢူးၺီႇရၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢိင်ၼိူဝ်ေၶႃႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ပဝ်းယူဝ်ႇယိႄလႈ ၵွျၵ်ႉေၵႃႇဢၢင်းၶဝ်တင်းသွင်မီး ၼၼ်ႉေသ  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSA လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆးဢဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ် ဢၼ်ေတၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႇပီႇ ပီႊၼႃႈ တီႈဝဵင်း ပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉ ” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄတႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉႄတႉ တၢမ်တူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ေတၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း UWSA တီႈပၢင်သၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်ၼၼ်ႉ ေတႄၼပႃး ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႄငႈ ၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ 1989 ၼီႊမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း(UWSA)လႆႈေၵႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၼဝတ – ၼဢၽ)ၶဝ်မႃးေသ ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ေၵႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉေၸႊမိူင်းႄလႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်းၼႂ်တွၼ်ႈၵၢၼ် NCA ။ တႃႇေတၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် NCA ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈေတႃႇဢွင်ႇ သၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်း UWSA ႄလႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း လူင်းလၢႆးမုိဝ်း NCA ေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top