You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဝ(UWSA) ၸတ်းႁွင်ႉၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယူႉ 15-20 ၶူပ်ႈ ၽွၼ်ႉၵၢၼ် တႃႇႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဝ(UWSA) ၸတ်းႁွင်ႉၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယူႉ 15-20 ၶူပ်ႈ ၽွၼ်ႉၵၢၼ် တႃႇႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်

ၸၼ်ႉၶၢဝ်ႇ – ၶၢဝ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

တႃႇႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းယူႇ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဝ(UWSA) လႆႈၸတ်းႁွင်ႉၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢႃႇယူႉ 15-20 ၶူပ်ႈ မႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်လူင်ႈၼႃႈပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ၵျႍႇလၢႆႇ  ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႄတႇၸတ်းႁွင်ႉၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယူႉ 15-20 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ဝၢႆ၊ ၼႃးၽႅင်း၊ မိူင်းေမႃး၊ ပၢင်သၢင်း ၸိူဝ်းယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် UWSA ႄလႈ သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉဝ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေသ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႄတႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လူင်ႈၼႃႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ေတၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈပၢင်သွၼ် ၽၢႆႇႄၼၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း တပ်ႉႁၢၼ်ယိင်း၊ ၽၢႆႇႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ၊ ၽၢႆႇၵႃႈဝႅၼ်ႁႆႇတိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ပွႆးဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(30)ပီႊတဵမ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းလူင်(5)ၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ေၸႊတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇႄလႈ တႃႇၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼႂ်ႈၼႃႈလိၼ် ၵုမ်းၵမ်တပ်ႉဝ(WNO)ႄလႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင်(4)ၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႄၶႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်ၵမ်(UWSA)ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၼ်ၵၼ်ေသ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း(468) ဢၼ်တင်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ၊ မိူင်းၽႅၼ်၊ ႁူဝ်တဝ်း၊ မိူင်းငႅမ်း၊ ၼမ်ႉၽၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်လႂ် လႆႈၸတ်းႁွင်ႉၼၢင်းယိင်း 50 ေၵႃႉေသ ေပႃးၼႃႈတီႈၵႂၢင်ႈေၵႃႈ ေတၼမ်လိူဝ် 50 ေၵႃႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 1989 ၼီႊ လိူၼ်ေဢႇပီႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉဝ(UWSA)ၼႆႉ လႆႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းပႃႇတီႇၶွမ်ႇ မိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈေသ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ၼဝတ – ၼဢၽ) ၶဝ်မႃး ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top