You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၸႅင်ႈႄၼ လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ေသ ဢၢၼ်းပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်း ႁၼ်ဢၼ်ပိူင်ႈၽိတ်ႈ

လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၸႅင်ႈႄၼ လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ေသ ဢၢၼ်းပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်း ႁၼ်ဢၼ်ပိူင်ႈၽိတ်ႈ

ၵၢၼ်ထၢမ်တွပ်ႇ
တွၵ်ႇတိူဝ်ႊမဵဝ်းၺုၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇ ေတေၵႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉ ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူဝ်ႇဢွမ်ႇလွမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵမ်ႉယွင် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်(NLD)ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်(NLD) လႆႈသုမ်းၶႅပ်း ၵၢင်မႃး တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီႊ 2017 ၼီႊ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈၼႂ်းတွၼ်ႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႉၼမ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်း ၼိူဝ်တွၼ်ႈလိၼ်၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်းႄလႈ ၸင်ႇလႆႈသုမ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးၼႆႉယဝ်ႉ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉေသ ယူႇတီႈၽူႈႁၢႆးၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸိမ(Mizzima)လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈလုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႇလုၼ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ၼၼ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။
ထၢမ်။ ။ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ေသ ေတၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ?။
တွပ်ႇ။ ။ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတႄရႇ ႄလႈ တီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈပႃႇ တီႇေၸးၸုမ်ႇ။ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈပဵၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇတၢၼ်ႇလႂ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ် ေသေၵႃႇတင်ႈႄတႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ သင်မီးေၶႃႈထဵင်ဝႃႈ ေၵႃႇတင်ႈလႆႈယူႇၼႆၸိုင် ေတပဵၼ်ဢၼ်ၽၢင်း ပွမ်မၼ်းၵူၺ်း။
ထၢမ်။ ။ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် သႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇ(NLD)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈမီးမႃး။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ေတပဵၼ်လႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ?။
တွပ်ႇ။ ။ တၢင်းႁၼ်(Concept)ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈၽိတ်းဝႆႉ။ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတႄရႇႁႂ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်ေသ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လဵဝ် ၼၼ်ႉႄတႉ ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ဢၼ်ပိူင်ႈၽိတ်း။ သင်ဝႃႈပဵၼ်ေၶႃႈယိူင်းဢၼ်း တႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႄတႉေၵႃႈ ပဵၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼႆၸိုင် တၢင်းႁၼ်(Concept)ဢၼ်ၼႆႉႄတႉ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပိူင်ႈ ၽိတ်းဝႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ပႃႇတီႇ(NLD)မွၵ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉ 80%(ဝၢၵ်ႈ)။ ေတႃႇထိုင်ႇယၢမ်းလဵဝ် တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈထိုင်တီႈလႆႈတၢၼ်ႇလႂ်ယဝ်ႉလႃႇ ေပႃးထၢမ်ႇမႃးၸိူင်ႉ ၼႆ သမ်ႉေတတွပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။
ထၢမ်။ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ပႃႇတီႇ NLD လႆႈေပႉပုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတင်းၼမ်ႄလႈ လႆႈဝႃႈၶဝ်ႁဵတ်း သၢင်ႈတႃႇယၢင်ႈပႆၸွမ်းမူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၼႆ ၸွင်ႇႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁိုဝ်?။
တွပ်ႇ။ ။ လႆႈဝႃႈၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ။ ၶဝ်လႆႈေပႉပုၼ်ႈဝႆႉ 80%ေၵႃႈ ေတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇႁဵတ်းသင်လႆႈေတႉေတႉ။ ေပႃးၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်းေတႃႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် – ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ေတႁၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈမၼ်းထၢင်ႇၸႅင်ႈလီယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇႄလႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈလီဢၢမ်းလူင်လၢင်ဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈၵူၼ်း မိူင်းမွၵ်ႈ 80% ဝၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ေတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇေၽႃႇၼမ်ႉႄၼတူဝ်သင်လႆႈေတႉေတႉ။ သမ်ႉၶိုၼ်း ဝႃႈႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပိူင်ႈဝႆႉေသတီႈတီႈယဝ်ႉ။
ထၢမ်။ ။ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်ေတမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းငဝ်းတီႇမူဝ်ႇ ၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ။ ။ ေပႃးထိုင်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈေတၶဝ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဵတ်ႇမၢႆ ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ 2 တီႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ေပႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶဵတ်ႇမၢႆပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ေတဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်း။
ထၢမ်။ ။ တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈလိၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းေသ လႆႈသုမ်းၵမ်ႉၼမ်ႄလႈ ၶဝ်မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၶႃႈ?။
တွပ်ႇ။ ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႊတိၼ်ႇမဵဝ်းၺုၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးဝႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းၼိူဝ်ၼႃႈလိၼ်၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်းႄလႈ လႆႈၵၢၼ်ႉသုမ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈၶဵတ်ႇမၢႆပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ် ႄလႈ လႆႈသုမ်းၵၢၼ်ႉမႃး။ ေပႃးၺၢမ်ႉေၵႃႈ ေတသုမ်းၵူၺ်း။ ေပႃးေတဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၼ်ႄလႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းေပႃးၼႆၸိုင် တီႈၼႂ်းပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႂ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၶဝ်ႈ ပႃးႄသႈ။ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသုမ်းၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ သင်ဝႃႈႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်ေသ ယွမ်းၼွမ်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၺုမ်ႉႄလႈ လႆႈသုမ်းၼႆ ေတတိူဝ်းလီယူႇ။ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃဢၼ်ေတ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၼၼ်ႉ လီၽၢင်ႉေသလၢတ်ႈယူႇ။ ၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်သတိဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မၢၼ်ႈေသပွၵ်ႈ။ ဢမ်ႇမီးေသ ဢိတ်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ၶဝ်လိူၵ်ႈတင်ႈေၵႃႈ ေတသုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ေပႃးေတဝႃႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းၼိူဝ်ၼႃႈလိၼ်ႄလႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႆၸိုင် ၸွင်ႇေတႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ။

ထၢမ်။ ။ လွင်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ေသလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇေတမီးသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ။ ။ ၶႂ်ႈေၵႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ။ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ လွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီပွင်ႇၸႂႂ်ပၼ်ယူႇ။ ၵုမ်ႇမိုင်ႉၸုင်ၸၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ မႃးယူႇတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇႄတႉ ေတၵႆၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၼၼ်ႉႄတႉ လူဝ်ႇလႆႈသိူၵ်ႈသမ်ႇၵၼ်တင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽဵင်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵင်းၵၼ် ၸင်ႇေတဢွင်ႇမၢၼ်။ လွင်ႈတၢင်း ႁၼ်(Concept)ဢၼ်သူၼ်းတုမ်တိုတ်ႉၸၼ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးယူႇ ပႃႈတႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် တၢင်းႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၵူၺ်းႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းေတႉ။

ဢိင်ဢၢင်ႈ – ၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸိမ(Mizzima)
တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top