You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇႄလႈ ၼမ့်ငႃ ့ လူၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမူိင်းသူႈ

ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇႄလႈ ၼမ့်ငႃ ့ လူၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမူိင်းသူႈ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 4 ဝၼ်း ပီႊ2018ၼီႊ

တင်ႈေတႇၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 3ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ေတႃႇထိုင် လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့် 4ဝၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ့် ၽူၼ်လူင်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇႄလႈ ႄမႈ ၼမ့်ငႃ့ ဢၼ်လႆႈလတ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၵၢင် ဝဵင်းမိူင်းသူႈလႆယိုင်ႈၼွင်း လူၵ်ႈထူမ်ႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ််ၽင်ႇၼမ့် (50)လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ့်ၶိူ်ဝ်းတႆး(SNLD) ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆ့ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ့်လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵူၼ်း ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇလူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းေၽးၼမ့်လူၵ်ႈ ၼႆယဝ့်။

ၼႂ်းလူိၼ်ၵျ ူႇလၢႆႇ ေတႃႇထိုင် လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ့်ၼႆ့ ယွၼ့်ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊မူိင်းေယႃ၊မိူင်းသူႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈထူပ်းေၽးၼမ့် ထူမ်ႈႁိူၼ်းၼႆယဝ့်။

တႅမ်ႈ-မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top