You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) တိၺွပ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)

သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) တိၺွပ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)

ဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈလိူၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းၸၢႆးယွတ်ႈ ၶမ်း လႆႈတိၺွပ်းလုင်းတိင်း ေၵႃႉပဵၼ်ၽူးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသိုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ဝႃႈၼႆ။လုင်းတိင်းၼႆႉ ဢႃႇယူႇမီး(50)ၶူပ်ႇေသ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသွႆႈႄလႈ ႄမႈၼၢႆးလီ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ၼၢင်းသႃႇ ပဵၼ်ေပႃႈၸၢႆးလႃႉေၵျႃႇ ဢႃႇယူႉ(25) ၶူပ်ႇ၊ ၸၢႆးပၢင်ႇ ဢႃႇယူႉ(17)ၶူပ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်း ဢႃႇယူႇ(15)ၶူပ်ႇ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႄၵး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ေၸႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽူးၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈလိူၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ထိူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၼႆႄလႈ လႆႈတိၺွပ်း ဢဝ်တူဝ်လုင်းတိင်း ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး လွႆႁၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်(RCSS) တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈေသ ထၢင်ႇထိူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၼႆႉ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top