You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ႁၢင်ႊပၢၼ်းသီ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢွင်ႈၼႄ ပိုၼ်းငဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်း မိူင်းၶေၼႇတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလူတ်းပႅတ်ႈ

ႁၢင်ႊပၢၼ်းသီ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢွင်ႈၼႄ ပိုၼ်းငဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်း မိူင်းၶေၼႇတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလူတ်းပႅတ်ႈ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ(3)ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵလူဝ်ႇပိူဝ်ႊၼိဝ်ႊ(Global News)တၢင်ႇပၢႆးႄၼဝႆႉဝႃႈ ႁၢင်ႊပၢၼ်းသီ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူးဢွၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဢွင်ႈႄၼပိုၼ်းငဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်း မိူင်းၶေၼႇတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလူတ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈဢွင်ႇႄၼပိုၼ်း ဝိၼ်ႇၼီႇပႅၵ်ႉ လၢတ်ႈႄၼဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆေၵႃႈ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးပၼ်ႁႃသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈေတႃႇသူႈဝႆႉၼၼ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ႄဢႇၵျႍႇလႃႇၵႅတ်ႊၸီႇ ၽူႈမီးၽွၼ်းၼႂ်းဢွင်ႈႄၼပိုၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁၢင်ႊပၢၼ်းသီႇ ေတႃႇဢွင်ႇ သၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ပၢႆးႄၼဝႆႉ ၵိုၵ်းၵၼ်တင်းႁၢင်ႊပၢၼ်းသီၽူႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၶတ်းသၢင်ႈတႃႇၵၢၼ်သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တီႈၼႂ်းဢွင်ႇႄၼပိုၼ်းဝႅၼ်ႇၼီႊပႅၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလူတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လူင်ႈၼႃႈမိူဝ်ႈပႆႇလူတ်းပႅတ်ႈႁၢင်ႊပၢၼ်းသီႇ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဢွင်ႈ ႄၼပိုၼ်းဝႅၼ်ႇၼီႇပႅၵ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႍႇ ၸိူဝ်းတဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၶေၼႇ တိူဝ်ႊၼၼ်ႉေသ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႍႇၶဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ေပႃးလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႊပၢၼ်း သီေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုၺ်ႉၸႂ်ႁၼ်ထုင်ဝႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ႁၢၵ်းလင်ေတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႇ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႍႇႁဝ်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top