You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > သဵၼ်ႈတၢင်းၵွတ်ႇလူၵ်ႈ (One Belt One Road) ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

သဵၼ်ႈတၢင်းၵွတ်ႇလူၵ်ႈ (One Belt One Road) ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ    

မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊႁူင်ႇလႅင်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းႄၶႇ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “သဵၼ်ႈတၢင်း (One Belt One Road) သဵၼ်ႈတၢင်းၶူင်းၵၢၼ်ၵွတ်ႇလူၵ်ႈ ဢၼ်မိူင်းႄၶႇႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈဝႆႉၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇသျီႇၵျိင်းၾိင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမူိင်းမၢၼ်ႈမီးၼၼ်ႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(7)ၸုမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မိူင်းႄၶႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶိုင်သၢင်ႈ ၵႅဝ်ပၢင်ၸွမ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။

လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းႄၶႇ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းမီးၼၼ်ႉေသ ေတေၽႃႇၼမ်ႉႄၼတူဝ် လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈေသယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းေၶႃေသ ပူၵ်ႈပွင်ႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမိူင်းႄၶႇ ပဵၼ်မိူင်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ႄလႈ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေသ တီႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ မိူင်းႄၶႇေတသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမိူင်းႄၶႇ လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈေၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်းပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်(JMC-U)ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် သၢင်ႉငိုၼ်း 3 လၢၼ်ႉေတႃႇလႃႇ ႁူမ်ႈသဵင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃး ငိုၼ်းေတႃႇလႃႇ 3 လၢၼ်ႉယဝ်ႉေသ ၼႂ်းပီႊၼႆႉေၵႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်သၢင်ႉငိုၼ်း 3  သႅၼ်ေတႃႇလႃႇႄလႈ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇႄပျႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ (JMC-U) ပဵၼ်ဢၼ်ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၼိူဝ်မိူင်းႄၶႇ ေတႉေတႉ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top