You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထၢၼ်ႈသုင် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝ လိုဝ်ႈေပႃးၸၼ်ႉၵၢၼ်

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထၢၼ်ႈသုင် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝ လိုဝ်ႈေပႃးၸၼ်ႉၵၢၼ်

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ဢူးၺီႇရၢင်ႇ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ(UWSP)လႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၢႆႈလုၼ်း ဢႃႇယူႇ(60)ပၢႆ ေၵႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းဝ(UWSA) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် မီးႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈႄလႈ လႆႈလိုဝ်ႈ ေပႃးၸၼ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႅၼ်းတၢင်တီႈၸၼ်ႉၵၢၼ် ဢၢႆႈလုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(UWSA)ၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၼ်ႉၵၢၼ် တီႈေၵႃႉလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢႆႈလုၼ်း ေၵႃႉလိုဝ်ႈေပႃးၸၼ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(UWSA)ေသတႃႉ တီႈၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ေသပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းဝ(UWSP)ၼႆႉ ၸုမ်းဝပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈ ၸုမ်းဝပွတ်းႁွင်ႇၼႆ ေတပဵၼ်ဝႆႉ(2)ၸုမ်းေသယဝ်ႉ ဢၢႆႈလုၼ်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဝ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဝ်းယူဝ်ႇၶျၢၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ(UWSA)မီးၼၼ်ႉေသ ပဝ်းယူဝ်ႇၶျၢၼ်ႇ ႁၢပ်ႇဝႆႉၸၼ်ႉၵၢၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းေသ ဢၢႆႈလုၼ်းၸမ်ႉႁၢပ်ႇဝႆႉၸၼ်ႉၵၢၼ် ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း(UWSA)ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတႂ်ႈ ပဝ်းယူဝ်ႇၶျၢၼ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ေတမီးၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း(2)ေၵႃႉေသ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈၸမ်ႉ ပဵၼ်ၵွျၵ်ႉတူင်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၵႅမ်ၽူႈ ၵွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း(2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ေတမီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းေသ ၽၢႆႇတႂ်ႈၽူႈပွင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ေတမီး ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း(8)ေၵႃႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်းတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း(3)ၼႆႉ ၽၢႆႇေၵႃႇမသိၼ်ႇၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ၸုမ်းမိူင်းဝ ေတမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆေသတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸၼ်ႉ ၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶွတ်ႉလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဝ(UWSA)ေပႃႇပဵၼ်မီးမႃးႄလႈ ပႆႇၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၼ်းႁဵင်းၸၼ်ႉၵၢၼ်ထၢၼ်ႈသုင် (UWSA) ေတမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈထိုင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းယူႇ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top