You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် ၽင်တိုၼ်းလၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် ၽင်တိုၼ်းလၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵျႃႇလၢႆႇ 31 ဝၼ်း၊ 2018ၼီႊ

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ သၢင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉ ၶၢႆလႄႈ ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်းၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးဝႃႈၼႆ။ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသၢင်ႈၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပၸိၾိတ်ႉ ၼႆသေတႃႉ မုၵ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉသၢင်ႈႁၼ်ဝႃႈသၢႆငၢႆၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်းၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မႅၵ်ႇပွမ်ႊၽီႊဢူဝ်ႇ(Mike Ponpeo)ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉ ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ သၢင်ႈၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပၸိၾိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မႁႃပွင်ၵၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈ ႁႃၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇႁူမ်ႈငမ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ဢေးသျႃးဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မႁႃပွင်ၵၢၼ်(ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်)ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မွၵ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႆႉ ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးသုင်သုတ်း(6)မိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီးယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸိုင်ႈမိူင်းႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတႃႇ (4) မိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢိၼ်တူဝ်ႇ-ပၸိၾိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း (10) မိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ASEAN  ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆးလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် သိုဝ်ႉၸႂ်ႉၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ်လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈထရၢမ်ႉ(Trump)ၵေႃႈတေႉဝၵ်ႉၵမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉဢမ်ႇႁၢင်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၽင်တိုၼ်းလၢင်းၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢိၼ်ႇတူသ်ႇ-ပၸိၾိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ တွၵ်ႇတိူဝ်ႊၸူဝ်းထုၼ်း ၽူႈသၢင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉ သၢင်ႈၼႄဝႃႈ –

“တိုဝ်ႉတၢင်းလီၼၼ်ႉတႄႉႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဝႃႈမၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႇလၸီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈၽၢႆႇၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းဢီးသူၼ်း တႃႇသၢင်းၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်းၼႆၸိုင် တေလီယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇတၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၸမ်ႉ ဝၢႆးပဵၼ်ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်းၶွင်မိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢီးယူႇ(EU)ၶဝ်လႆႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတေႉ လႆႈၸႂ်ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးပၼ်ႁႃလႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မူႇသလိၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ် သႅၼ် လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတဵတ်ႉၼၼ်ႉ ပႆႇၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉ ယွၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်လၢဝ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်းၵူႊၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႆႇပၼ်သုၼ်ႇ ၸုမ်းႁႃၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top