You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ၶၢဝ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆငၢႆရႃႇသီႇၾႃႉၾူၼ် သၼ်ၶတ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ႈပၢႆႈၵၼ်တင်း သၽႃႇဝႃႇ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉထူဝ်းပဝ်ႇ ၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၊ ၽူၼ်လူင်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းယိုင်ႈ လူၵ်ႈဝၢၼ်ႈလူၵ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇႁိူၼ်းသဝ်း သုမ်းတိူၵ်ႉႁႆႊလွၵ်းၼႃးၸႅမ်တူဝ်သတ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸီႉဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၼမ်။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်ႊလိူၼ်ၵျုၼ်ႇပီႊ 2018 ၼီႊၵေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉ ၼမ်ႉႁူင်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇ ယိုင်ႈၼွင်းၶိုၼ်ႈလႄႈ မႄႈၼမ်ႉၵႃႈလႆႈၼွင်းလူၵ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိတ်းမႃးယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇပီႊ 2018ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်းၶူဝ်တၢင်း ၊ ႁွင်ႈမို်င်လႆႈယူတ်ႇပင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၼႂ်းဝၼ်ႈတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူလၢႆႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယေႃ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၼမ်ႉ ယေႃၼွင်းယိုင်ႈထူမ်ႈဝၢၼ်ႈလူၵ်ႈဝဵင်း။ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးမႄႈၼမ်ႉတူၵ်ႉထဝတီႇ(ၼမ်ႉတူႈ) ၼၼ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2000 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မႄႈၼမ်ႉတူၵ်ႉထဝတီႇ ယၢမ်ႈလူၵ်းၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းသၢႆငၢႆ မႄႈၼမ်ႉတူၵ်းထဝတီႇယူႇ။

ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႉပႃးၸဝ်ႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉၵႅတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်တိုၼ်ႇတဵၼ်းၸွမ်း ငဝ်ႈလၢႆးမႄႈၼမ်ႉတၢၼ်ႇၸိတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵုၼ်မတေး ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽျူႇသေ လႆၶဝ်ႈၸူးတီႈၼႂ်းပၢင်လၢႆႇ ႁိမ်းတႃႇႁိူဝ်းသိူၵ်ႈ သၢင်းၽေႃးတေႃႉတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶွင်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉယူႇ။ဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ တူင်ႉလွၵ်းလူင်သီႇၵမ်ႇ တၢင်းယၢဝ်း မီးမွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်ၽိဝ်မႄႉၼမ်ႉ တၢၼ်ႇၸိတ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈတူၵ်းၸႂ်။

ဝၢႆႇတူၺ်းၶိုၼ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႇ ၸေႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ ဝဵင်းပီႇလိၼ်း ၸေႈမိူင်းမွၼ်းလႄႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇၸိၼ်ႉ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီၸႂ်ၼဵတ်းလူင် လၢင်ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်ႊလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်းထိုင် 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉလူၵ်ႈ ထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶၢႆၽၵ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႇ လႆႈလမ်ၽူၼ်လမ်ၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉၵုၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၽၵ်းယိုဝ်ႈ ပၢႆးၽၢတ်ႇယၢၼ်ၼႂ်း တူင်ႉၽေးၼမ်ႉလူၵ်း ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ ဢွင်းတီးႁူင်းသဝ်းဢၼ်ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၶဝ်ႁၢင်းႁႅၼ်းပၼ်ဝႆႉ မွၵ်ႈ (51)တီႈၼၼ်ႉယူ။

ငဝ်းလၢႆးဝဵင်းပီႇလိၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉလူင်လၢင်ဝႆႉ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (2) လႆႈလူင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉတီႈၼမ်ႉထူမ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ(7)ၵေႃႉလႆႈလွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းႁႅင်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈၼႆယူႇ။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ29 ဝၼ်းတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၸိၼ်ႇတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉတိုၵ်ႉယိုင်ႈၼွင်း ထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢႆႈၸူး တီႈလွတ်ႈၽေးၶႅၼ် ဝႃႈၼႆယူႇ။

 

တႅမ်ႈမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top