You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သႅၼ်ဝီၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သႅၼ်ဝီၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူလၢႆႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018ၼီႊ ဝၼ်ႈဢႃးတိတ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၼမ်ႉၶမ်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် Shan Community College ၊ မီႇတီႇယိူင်း သႅၼ်ပၢႆး (Hsenpi Media) ၊ သင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈပိုၼ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေႃထိုင် ပီႊ 1962 ၼီႊတီႈဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းသႅင် ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်းတႆးတွၼ်ႈတႃပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸၢႆးလႃႉ (ႁိူၼ်းၵႃယင်း) ၊ ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇ တီႇၸူင်ႇ (ၽူႈၵုမ်းၵမ်မီႇတီႇယိူင်း သႅၼ်ပၢႆး) ဢိၵ်ႇပႃးသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇၶႆႈ ၼႄၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်ၼႂ်မၼ်းမီးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ သင်ႇၶႃႉရႁၢၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ယိင်း/ၸၢႆး ႁူမ်ႈသဵင်ႈမွၵ်ႈ (475) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇ ငိၼ်းၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ၶႆႈ ပိုၼ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ။

ဢၼ်ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၽိတ်းမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပိုၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸဝ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈထိုင် ပီႊ 1962 ၼီႊ တီႈဝတ်ႉ ဝိႁၢၼ်ႇၵျွင်းသႅင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီႈမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top