You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း လႆႈထုၵ်ႇၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) တီ့မတ့်ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း လႆႈထုၵ်ႇၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) တီ့မတ့်ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 21ဝၼ်း ပီႊ2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ9:30မူင်းၼၼ့် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ(6)ၵေႃ့ ဢၼ်ၸၢႆးမျႃ့ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆ့ၼၼ့် လႆႈဢွၼ် ၵၼ်တိမတ့်လုင်းလၢဝ်းပျႅဝ့်ၵႂႃႇဝႃႈ ၼႆ။

လုင်းလၢဝ်းပျႅဝ့်ၼႆ့ ဢႃႇယူႇမီးမွၵ်ႈ(70)ပၢႆ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းမူၼ်း ၊ ပႃႈဢွင်ႇယူႇ ဝၢၼ်ႈၼႃး ႁူၵ်း ၸုမ်း(2)ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမူ့ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼႆယဝ့်။

ၼႂ်းဝၼ်းၼႆ့ ၸိူဝ်းပဵၼ်တပေးၸၢႆးမျႃ့ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်မႃးတီႈႁိူၼ်းလုင်းလၢဝ်းပျႅဝ့်သေ တူၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ထၢမ်ႁႃၸိုဝ်ႈလုင်း လၢဝ်းပျႅဝ့်ယဝ့် ယွၼ်းမၢႆၽူင်းၸပ်းတူဝ် တီႈၼၢင်းၸၢမ်မူၼ်း ၵေႃ့ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယိင်းလုင်းလၢဝ်းပျႅဝ့် သေ ဢဝ်ပႃးၽူင်း ၵႂႃႇၼႆယဝ့်။

ဝၢႆးၼၼ့်ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁွင့်ဢဝ်တူဝ်လုင်းလၢဝ်းပျႅဝ့်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်း ၵႂႃႇၵိၼ်ၵျေႃႇ ၸွမ်း ၵၼ်၊ ပေႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ယဝ့်ယႃႇပေတႆႈၾႆး ဝႃႈၼႆသေ မတ့်ဢဝ်တူဝ်လုင်းလၢဝ်းပျႅဝ့် ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 22ဝၼ်း ပီႊ2018 ၼီႊၼႆ့ၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး(RCSS) လႆႈတီ့ၺွပ်းတူဝ် လုင်းၵေႃး ဢႃႇယူ့(52)ပီႊ ပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢႆးၶမ်း ၵေႃ့ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၶမ်းလႅင် ပႃႈယွတ်ႈလူႇ ယူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸုမ်း(1)ဢိူင်ႇမိူင်းမူ့ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼႆ့ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုင်းၵေႃး လုၵ့်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ႁေႃႈလူတ့်ၵႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေဢၢၼ်း ၵႂႃႇႁပ့်ဢဝ် ေၵႃ့ပဵၼ် ႄမႈထဝ်ႈဢၼ်မီးဝႆ့ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၶိုၼ်းဢၢင်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼၼ့် လႆႈထုၵ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ((RCSS) ၶဝ်တီ့ၺွပ်း တူဝ် ၵႂႃႇတီႈ ပွတ်းတၢင်းၼႆယူႇ။

လွင်ႈၼႆ့ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူ့ၸွမ်းသင်ၼႆသေတႃ့ ၵေႃ့ပဵၼ် မႄႈထဝ်ႈ လုင်းၵေႃးၼၼ့် တႄ့ ၶိုၼ်းဢဝ်မိူဝ်းတီႈပၢင်လူင် ပဵၼ်ဢၼ်လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်းသေ လူတ့်ၵႃး တေ့ လႆႈထုတ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ၶဝ်ႁူပ့်သိမ်းဝႆ့ၼႆယူႇ။

ဢိင်ဢၢင်ႈ-ၶၢဝ်ႇပိုၼ့်တီႈ

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ-မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Top