You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၵေႃႇမသိၼ်ႇၵမ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းယဵၼ်(PC) ႁူပ့်ဢုပ်ႇတင်းၸုမ်း KIO ႄလႈ RCSS တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၵေႃႇမသိၼ်ႇၵမ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းယဵၼ်(PC) ႁူပ့်ဢုပ်ႇတင်းၸုမ်း KIO ႄလႈ RCSS တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ (20)ဝၼ်း ပီ2018ၼီႈၼႆ့ ၵေႃႇမသိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(PC)ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်တင်း မုၵ့်ၸုမ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO)ႄလႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇ

ယမ် ၼႂ်းၵေႈၵၢင်သွင်ၽၢႆႇလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႃလႆၢးတၢင်း လူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ ပၼ်ႁႃ လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း(NCA)ၼႆ

ယဝ့်။

ၵေႃႇမသိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PC)ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်တင်း (KIO)တွၼ်ႈယၢမ်းၸဝ့်သေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လႆႈၶိုၼ်းႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်တင်း (RCSS)ၵႂႃႇယူႇ။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ (19)ဝၼ်း ပီ2018ၼီႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၽူႈၸမ်တူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ့်ၽိုၼ့် ၵေႃ့ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇပွၵ်ႈၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်း တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၼႆ့ယဝ့်။

ၶဝ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတိုၵ်း၊ လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ယဝ့်ၶႃႈ ။လွင်ႈၼႆ့ တေ့ လႆႈဝႃႈၼေ့ၼွၼ်းယဝ့် ။

ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း (RCSS)သေၽၢႆႇKIOၶဝ်ၵေႃႈ

ၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ။  ၵွပ်ႈၼၼ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းလႆႈဝႃႈ  ၶဝ်တေဢွၼ်ၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆ့

ၵႂႃႇယူ့ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆ့ တၢမ်တူဝ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢိၼ်ႇပၼ်ႇလႃ့ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ့်ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမိူင်းၶၢင် (KIO) လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေၶဝ်ႈပႃး တွၵ်ႇတိူဝ်းရႃႇၵျူႇ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်လႃ့ဢွင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပႃးၸိူဝ်း

ၼႆ့ၼႆယဝ့်။

ၽၢႆႇၵေႃႇမသိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်(PC)ၶဝ်ၸမ့် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်(ၵဝ်ႇ) ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃးဢူး ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-2(PC)ႄလႈ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းထုတ့်တဵင်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸရၽ၊ ဢူးၸေႃးထေး ၊ ဢူးလႃ့မွင်ႇသူၺ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶဝ်ႈ

ႁူမ်ႈပႃး။

ၽၢႆႇၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ((RCSS)ၸမ့် တၢမ်တူဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ႇ ၽူႈပၼ်တၢင်းႁၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆ့ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းဝၢင်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း

သင်သေၶေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ -မွၵ်ႇၼမ့်ၶူင်း

Top