You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > တၢင်းၵိၼ်ၵႅၵ်းပွမ် လွမ်ၽိုတ့် ၶဝ်ႈတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ

တၢင်းၵိၼ်ၵႅၵ်းပွမ် လွမ်ၽိုတ့် ၶဝ်ႈတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ

July -10

ႁိူၼ်းၶႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 06.07.2018 ၼၼ့် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပ်ႂ့ၵူတ်ႇထတ်းတႃႇေသႇ တီ့လၢၼ်ႇ (ၵိၵ့်) ၼမ့်ဢုၼ်ႇသႅၼ်ဝီၼၼ့်

ၼမ့်ဢုၼ်ႇသႅၼ်ဝီၼၼ့် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၶႆႇၵႆႇဢၼ်ပွမ်ႄလႈ ၶဝ်ႈသွႆးဢၼ်ပွမ် ဢၼ်လုၵ့်တင်းမူႇေၸႈ ေတသူင်ႇထိုင်တႃႈၵုင်ႈ။

ၶႆႆႇၵႆႇဢၼ်ပွမ်ႄလႈ ၶဝ်ႈသွႆးဢၼ်ပွမ်ၼၼ့် ဢၢၼ်းသူင်ႇပၼ် ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼႆေသတႃ့ တီႈတိူၵ်ႈၶႆႇၵႆႇၼၼ့် တႅမ်ႈဝႆ့မၢႆၽူင်းၵူၺ်း ၵပ်းသိုပ်ႇေၵႃႈဢမ်ႇယိုပ်းၽူင်းဝႃႈၼႆ။

 

ၶႆႇၵႆႇဢၼ်ပွမ်ၼၼ့် ပိူၵ်ႇမၼ်းလိူမ်ႈလိူဝ်ေသၶႆႇေတ့ ၊ မီးသၢႆၶဵဝ်၊ ေပႃးဢၼ်ၾႆးသၢႆထွင်ႇတူၺ်းၸိုင် ပဵၼ်သီၶဵဝ်၊ၶႆႇဢၼ်ေတ့ၼၼ့် သမ့်ေပႃးဢဝ်ၾႆးထွင်ႇတူၺ်းပဵၼ်သီလႅင်ၼႆယဝ့်။

ဢၼ်ပဵၼ်ၶဝ်ႈသွႆးပွမ်ၼၼ့် ၸၼ်ယိုတ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ယိုတ်ႈ၊ ေပႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇတူၺ်း သမ့်ဢွၵ်ႇဢၢႆေၵႃႇ ၊ ဢမ်ႇႁၢၵ်းငၢႆႈမိူၼ်ၶဝ်ႈသွႆးဢၼ်ေတ့ၼႆယဝ့်။

ဢၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵႅၵ်းဢၼ်ပွမ်ေသ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၶၢႆယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႇမျႅမ်ႇမႃႇၼႆ့ ေတဢမ်ႇၵႃးၶႆႇၵႆႇႄလႈ ၶဝ်ႈသွႆးပွမ် ၼႆၵူၺ်း တင်းၵိၼ်ယွႆႈမဵဝ်းဢၼ်ၶၢႆေတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ေၷႃႈၶဝ်ႈမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၽၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းေတ့ေတ့။

ၵူၼ်းပိုုၼ့်တီႈေၵႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ဢၼ်ပွမ် ဢၼ်ၵႅၵ်း မႃးၶၢႆၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆ့ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်၊ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈေသ ပိူၼ်ႈဢူမ်ဢိုၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ့်ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ေၽႈေၵႃႈပႃး ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ၶိူဝ်းၵူၼ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူ ့တူဝ်ႄလႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်သိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆယဝ့်။

Top